ปัญญา (บาลี: ปญฺญา, จาก ป- อุปสรรค + ญา ธาตุ (รู้) + -กฺวิ ปัจจัยนามกิตก์) แปลว่า ความรอบรู้, ความรู้ทั่ว หมายถึงความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด[1]

ในศาสนาพุทธถือว่าปัญญาคือความรู้เข้าใจได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น ในทางวิปัสสนาคือความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริง[2]

ส่วนปรัชญาตะวันตกถือว่าปัญญาเป็นคุณธรรมทางจิตในการเข้าถึงความเป็นจริงในอุดมคติ[3]

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. , หน้า 733
  2. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ปัญญา
  3. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสภา, หน้า 275
บรรณานกรม