เปิดเมนูหลัก

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิตและนักวิจัยไทยอาวุโสที่มีผลงานเด่นด้านพลังงานและพลังงานทางเลือก ทั้งทางด้านวิชาการและการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานหลายชุด นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการจัดการการศึกษาและการวิจัยอีกด้วย ปัจจุบันเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

พ.ศ. 2537 ศ.ดร.ปรีดา ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

พ.ศ. 2549 ศ.ดร.ปรีดา ได้รับรางวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow ประจำปี 2549-2550 จาก สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย[1]

เนื้อหา

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

หน้าที่พิเศษอื่นแก้ไข

  • ประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
  • กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • กรรมการคณะทำงานด้านการบริหารการจัดการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.)
  • ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
  • ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมศาสตร์ 2
  • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

อ้างอิงแก้ไข

  1. TAST NEWSLETTER, Number 17 2 มิ.ย. 2549

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข