ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ (เกิด 5 กันยายน พ.ศ. 2482) ราชบัณฑิตและนักวิจัยไทยอาวุโสที่มีผลงานเด่นด้านพลังงานและพลังงานทางเลือก ทั้งทางด้านวิชาการและการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานหลายชุด นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการจัดการการศึกษาและการวิจัยอีกด้วย เป็นอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

ประวัติ แก้

นายปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2482 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คนของนายส่งและนางละม่อม วิบูลย์สวัสดิ์ สมรสแล้วกับนางกาญจนี วิบูลย์สวัสดิ์ มีบุตรหญิง 2 คน สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ วิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีพลังงาน

การศึกษา แก้

การทำงาน แก้

หน้าที่พิเศษอื่น แก้

 • ประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
 • กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • กรรมการคณะทำงานด้านการบริหารการจัดการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.)
 • ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
 • ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมศาสตร์ 2
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

ผลงานการบริหาร แก้

 • พ.ศ. 2511 - จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2517 - จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • พ.ศ. 2522 - จัดตั้งคณะพลังงานและวัสดุ และสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • พ.ศ. 2532 - สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานทางวิชาการ แก้

วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค แก้

 • Nansaarng, S. and Srichandr, P., 2006, "Characterization of As-cast Titanium Aluminide on Ti-Al and Ti-Al-Nb Systems", WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, Vol. 1, No. 4, April, pp. 493-499.
 • Wibulswas, P., Chirachakhrit, Keochung, U., and Tiansuwan, J., 1999, "Combustion of Blends Between Plant Oils and Diesel Oil", Renewable Energy Vol. 16, pp. 1097-1101.
 • P. Wibulswas, S. Chirachakhrit, U. Keochung, J. Tiansuwan, 1998, "Combustion of Blends Between Plant Oils and Diesel Oil", World Renewable Energy Congress: Renewable Energy 16, Pergamon, pp. 1097-1101.

วารสารระดับประเทศ แก้

 • P. Wibulswas, 1998, "Sustainable Energy Development For Thailand", Songklanakarin J. Science and Technology, Volume 30th Anniversary of Prince of Songkla University, Thailand, pp. 88-96.

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ แก้

 • Wibulswas, P. and Khummongkol, P., 1998, "Renewable Energy for Mitigating Greenhouse Gases : Case Study of Thailand", Paper Present at Conference on New and Renewable Energy Resources: Pole Vaulting Opportunities Towards Sustainable Energy Development, June 25, Philippines.
 • Wibulswas, P., Chirachakhrit, S., Keochung, U. and Tiansuwan, J., 1998, "Combustion of Blends between Plant Oils and Diesel Oil", World Renewable Energy Congress, September, Florence, Italy, pp. 1098-1101.

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ แก้

 • ธิบดินทร์ แสงสว่าง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์, 2546, "การทำนายสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มโดยใช้ทฤษฎีการถ่ายเทมวล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 72-76.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ แก้

 • พ.ศ. 2537 - รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549 - รางวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow ประจำปี 2549-2550 จาก สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย[1]
 • พ.ศ. 2536 - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. TAST NEWSLETTER, Number 17 เก็บถาวร 2007-03-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2 มิ.ย. 2549
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘๓, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕

แหล่งข้อมูลอื่น แก้