ประเทศไทยในซีเกมส์ 2023

ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ 2023 ใน พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2023[1][2][3]

ประเทศไทย
ในซีเกมส์ 2023
รหัสประเทศTHA
เอ็นโอซีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์www.olympicthai.org (ในภาษาไทยและอังกฤษ)
พนมเปญ, ประเทศกัมพูชา
5–17 พฤษภาคม ค.ศ. 2023
นักกีฬา877 คน ใน 38 ชนิดกีฬา
ผู้เชิญธงชาติชนาธิป จักรวาฬ (บาสเกตบอล)
เหรียญ
อันดับ 2
ทอง
108
เงิน
96
ทองแดง
108
รวม
312
การเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ (ภาพรวม)

ผู้ได้รับเหรียญรางวัล

แก้

เหรียญทอง

แก้
ลำดับ เหรียญ ชื่อ กีฬา รายการ วันที่
1   ทอง กุลสตรี คำสร้อย
สุภาวดี แก้วสระแสน
ยิวยิตสู การแสดงหญิง 4 พฤษภาคม
2   ทอง วิษุวัติ ธีรภาพไพสิฐ
เอกลักษณ์ งามมีศรี
ทินกฤต อรุณนันทพานิช
บุญสืบ แช่เฮง
หมากรุกเขมร ทีมชาย 4 คน 6 พฤษภาคม[4]
3   ทอง วโรฒน์ คณานับ
วิษุวัติ ธีรภาพไพสิญ
วรเทพ ทิมศรี
หมากรุกเขมร ทีมชาย 3 คน 6 พฤษภาคม[5]
4   ทอง สุวิจักขณ์ ขุนทอง ยิวยิตสู 62 กิโลกรัม ชาย 6 พฤษภาคม[6]
5   ทอง เจนจิรา ศรีสอาด ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร หญิง 6 พฤษภาคม[7]
6   ทอง ปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์
กัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์
ยิวยิตสู ดูโอหญิง 6 พฤษภาคม[8]
7   ทอง ชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี
วารุฒ เนตรพงษ์
ยิวยิตสู การแสดงชาย 6 พฤษภาคม[9]
8   ทอง รัชราช ยิ้มพราย
อารีวรรณ จันทร์ศรี
ยิวยิตสู โชว์ ผสม 7 พฤษภาคม[10]
9   ทอง ธีรวัฒน์ คลังทอง คาราเต้ คุมิเต้ ชาย 84 กิโลกรัม 7 พฤษภาคม[11]
10   ทอง เกวลิน ทรงกลิ่น คาราเต้ คุมิเต้ หญิง 68 กิโลกรัม 7 พฤษภาคม[12]
11   ทอง อรญา ชูสุวรรณ์
เสาวณี จันทมุณี
ปันจักสีลัต ปันจักลีลา คู่หญิง 7 พฤษภาคม[13]
12   ทอง ศิริอร สาระชีพ เปตอง หญิงเดี่ยว 7 พฤษภาคม[14]
13   ทอง สุทิดา นาคเจริญศรี โววีนัม ร่ายรำมือเปล่าหญิง 7 พฤษภาคม[15]
14   ทอง โกมินร์ เนาว์นนท์
เอกกวี รื่นพารา
กมล ประเสริฐ
ธงไชย สมบัติเกิด
คณาวุฒิ รุ่งโรจน์
กิตติชัย คำแสนราช
อภิสิทธ ชัยชนะ
นภดล คงแถวทอง
เซปักตะกร้อ ชินลงชาย 7 พฤษภาคม[16]
15   ทอง กฤตติยา โลสันเทียะ
วิลาวัณย์ ดาวเว้า
จิรัชญา ต๊อดแก้ว
เบญจมาศ บุรีวัน
ทิฆัมพร สกุลพิทักษ์
ปริยกร จอมจันทร์
พิมพกานต์ ภักดีงาม
ธนาภรณ์ ทองคำ
ชัชชนันท์ ปทุมไพโรจน์
พิมพ์มาดา เมตตา
ปพิชญา โอบูเนเกะ
สมลักษ์ สุทธิประภา
ฮอกกี้ ในร่มหญิง 7 พฤษภาคม[17]
16   ทอง ลลิตา ยืนนาน
วราวุฒิ แสงศรีเรือง
ยิวยิตสู คู่ผสม 7 พฤษภาคม[18]
17   ทอง คีริน ตันติเวทย์ กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย 8 พฤษภาคม[19]
18   ทอง สรอรรถ ดาบบัง กรีฑา วิ่ง 200 เมตรชาย 8 พฤษภาคม[20]
19   ทอง กิตติพงษ์ บุญมาวัน กรีฑา ขว้างค้อนชาย 8 พฤษภาคม[21]
20   ทอง ปริญญา เฉื่อยมะเริง กรีฑา เขย่งก้าวกระโดดหญิง 8 พฤษภาคม[22]
21   ทอง เอก บุญสวัสดิ์ เรือใบ ไอคิวฟอยล์ 8 พฤษภาคม[23]
22   ทอง ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ เรือใบ ไอคิวฟอยล์ เยาวชนชาย 8 พฤษภาคม
23   ทอง ทอฝัน บุญนาค เรือใบ ไอแอลซีเอ 6 หญิง 8 พฤษภาคม[24]
24   ทอง ชนาธิป ทองกล่ำ
พชรพรรณ องคะลอย
เรือใบ ออพติมิสต์ คู่ผสม 8 พฤษภาคม
25   ทอง เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ จักรยานเสือภูเขา อิลิมิเนเตอร์บุคคลชาย 8 พฤษภาคม[25]
26   ทอง เกศสินีย์ โปยิ้ม
จิราพร พาราศรี
กัลยารัตน์ พลับวังกล่ำ
พิมพิกา มุ่งสู่เพ็ง
พรไพรินทร์ แป้นทอง
สุจิตรา นะวะสิมมา
สุวรรณา เพ็ชรสมร
เยาวลักษณ์ ใจซื่อ
เซปักตะกร้อ ชินลง ทีมหญิง 8 พฤษภาคม[26]
27   ทอง วิเชียร ศรีแพงพงษ์ โววีนัม 55 กิโลกรัมชาย 8 พฤษภาคม[27]
28   ทอง ดาฮาลัย เปาะดิงซามู
ภูภกร วงศ์ธนเชษฐ์
โววีนัม ดูโอชาย ประกอบอาวุธมีด 8 พฤษภาคม
29   ทอง กมลชนก ขวัญเมือง ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตรหญิง 9 พฤษภาคม[28]
30   ทอง ธัญลดา ทองชมพูนุช กรีฑา กระโดดสูงหญิง 9 พฤษภาคม[29]
31   ทอง คีริน ตันติเวทย์ กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตรชาย 9 พฤษภาคม
32   ทอง สุทธิศักดิ์ สิงขร กรีฑา ทศกรีฑาชาย 9 พฤษภาคม
33   ทอง จักรพรรดิ์ น้อยศรี กรีฑา ทุ่มน้ำหนักชาย 9 พฤษภาคม
34   ทอง บุญสืบ แซ่เฮง หมากรุกเขมร ชายเดี่ยว 9 พฤษภาคม[30]
35   ทอง วโรฒม์ คณานับ
วรเทพ ทิมศรี
หมากรุกเขมร ชายคู่ 9 พฤษภาคม
36   ทอง เอกรินทร์ แก้วลา
รัชตะ คำดี
เปตอง ชายคู่ 9 พฤษภาคม[31]
37   ทอง ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง
นันทวัน เฟื่องสนิท
เปตอง คู่ผสม 9 พฤษภาคม[32]
38   ทอง ยุทธนา เจริญผล
ปรัชญา อิสโร
กษิดิศ สำเร็จ
ฐานทัพ สุขสำราญ
เทนนิส ทีมชาย 9 พฤษภาคม[33]
39   ทอง อนุภาคย์ เพ็ชรพูล โววีนัม 70 กิโลกรัม ชาย 9 พฤษภาคม[34]
40   ทอง รัตนาพร หารพันธ์ โววีนัม 50 กิโลกรัม หญิง 9 พฤษภาคม
41   ทอง พีรพล มิตรทสาร ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น ซี ชาย น้ำหนัก 55-60 กิโลกรัม 10 พฤษภาคม[35]
42   ทอง สุเบญรัตน์ อินแสง กรีฑา ขว้างจักรหญิง 10 พฤษภาคม[36]
43   ทอง ณัฐพล ดันสูงเนิน กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย 10 พฤษภาคม[37]
44   ทอง ศุภานิช พูลเกิด
อรอุมา เชษฐา
อธิชา​ เพ็ชรกุล
สุภาวรรณ ธิปัตย์
กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร หญิง 10 พฤษภาคม[38]
45   ทอง ชลธิชา คะบุตร กรีฑา กระโดดค้ำถ่อหญิง 10 พฤษภาคม[39]
46   ทอง สุจินดา หยางรุ่งรวิน
พิทยา หยางรุ่นรวิน
วันชัย ยอดยิ่งหทัยกุล
วูซู ประเภทชุดต่อสู้ 10 พฤษภาคม[40]
47   ทอง ต้นน้ำ กันตีมูล ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตรชาย 10 พฤษภาคม[41]
48   ทอง ศุภนิดา เกตุทอง
ลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ
พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์
นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด
จงกลพรรณ กิติธรากุล
รวินดา ประจงใจ
เบญญาภา เอี่ยมสอาด
ผไทมาส เหมือนวงศ์
ลักษิกา กัลละหะ
ชาสินี โกรีภาพ
แบดมินตัน ทีมหญิง 11 พฤษภาคม[42]
49   ทอง สุธาสินี เสวตรบุตร
อรวรรณ พาระนัง
จิณห์นิภา เสวตรบุตร
เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง 11 พฤษภาคม[43]
50   ทอง จุฑาธิป มณีพันธุ์ จักรยาน ไครทีเรียมบุคคลหญิง 11 พฤษภาคม[44]
51   ทอง ณัฏยา อยู่ทอง
สุดารัตน์ ทะซ้อน
อนุพงษ์ คำฟู
เปตอง ไครทีเรียมบุคคลหญิง 11 พฤษภาคม[45]
52   ทอง อารีรัตน์ อินทดิษฐ กรีฑา ทุ่มน้ำหนักหญิง 11 พฤษภาคม[46]
53   ทอง เจนจิรา ศรีสอาด ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตรหญิง 11 พฤษภาคม[47]
54   ทอง กฤษณัส เลิศสัตยาทร
วัฒนา ภู่โอบอ้อม
บิลเลียด สนุกเกอร์ 6 แดง ประเภทชายคู่ 11 พฤษภาคม[48]
55   ทอง ตะวัน แก้วดำ กรีฑา กระโดดสูงชาย 12 พฤษภาคม[49]
56   ทอง สรอรรถ ดาบบัง กรีฑา วิ่ง 100 เมตรชาย 12 พฤษภาคม[50]
57   ทอง จริยา วิชัยดิษฐ กรีฑา พุ่งแหลนหญิง 12 พฤษภาคม[51]
58   ทอง วรกันต์ ศรีนวลนัด ฟันดาบ เซเบอร์ชาย 12 พฤษภาคม[52]
59   ทอง จิรพงศ์ เขตหลัก เทควันโด พูมเซ ฟรีสไตล์เดี่ยวชาย 12 พฤษภาคม[53]
60   ทอง ศศิภา ชูผล เทควันโด พูมเซ ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง 12 พฤษภาคม[54]
61   ทอง จิรเดช เชาวรัตน์
อาศิษฐ์ อารีพันธ์
รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์
กอล์ฟ ทีมชาย 13 พฤษภาคม[55]
62   ทอง นวพร สุนทรียภาส
แอลล่า แกลิทสกี้
กอล์ฟ ทีมหญิง 13 พฤษภาคม
63   ทอง ลลิตา เชี่ยวชาญ
คันธรส ชูช่วย
ปนัดดา จันด้วง
อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์
เปตอง ทีมหญิง 13 พฤษภาคม[56]
64   ทอง เจริญวิทย์ เกตุสัตบรรณ
อนุพล ภาทันณ์
ถาวรสิทธิ์ ราชโคตร
ธนากร สังข์แก้ว
เปตอง ทีมชาย 13 พฤษภาคม
65   ทอง ศุกล บุญเอ็ม
เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
สุรเดช เฟื่องน้อย
พัลลภ จีนชัย
ณัฐพล แก้วศรี
ณัฐพล กลีบกำไร
พรพรหม คร่ำสุข
สุวรรณ ขวัญทอง
วัชระ ม่วงคุ้ม
ภัทร สังข์เดช
สมชาย สังข์เมือง
ชิษณุพงศ์ สังข์พันธ์
นพดล สังข์ถ่วง
ภักดี วรรณมณี
เรือยาวมังกร 12 คนพาย ทั่วไปชาย ระยะ 250 เมตร 13 พฤษภาคม[57]
66   ทอง Teerasak Chuden
Jirawan Hankhamla
Watcharaporn Khaditya
Photsawat Nachaikhong
Sayawadee Ngaosri
Anuthida Saeheng
Thitima Sukrat
Anchalee Thammasing
เรือยาวมังกร 12 ฝีพาย ทีมผสม รุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี 13 พฤษภาคม
67   ทอง ศานิกุณ ธนสาร ยกน้ำหนัก 49 กิโลกรัมหญิง 13 พฤษภาคม[58]
68   ทอง นาตยา บูชาธรรม
Nanthita Boonsukham
นฤมล ใจไว
ณัฏฐกานต์ จันทร์ธรรม
Sunida Chaturongrattana
อรณิชา คำชมภู
โรสนานี กาโน๊ะ
นันท์นภัส คนเจริญไกร
ศุลีพร เลาหมี่
Banthida Leephatthana
พัณณิตา มายะ
ทิภัชชา พุทธวงค์
ชนิดา สุทธิเรือง
อภิสรา สุวรรณชลธี
ศรนรินทร์ ทิพย์โภชน์
คริกเกต ทีมหญิง 50 โอเวอร์ 13 พฤษภาคม[59]
69   ทอง ปิติมา ทวีรัตน
สุพัตรา ใจคุ้มเก่า
ยูโด ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (จูโน กาตา) 13 พฤษภาคม[60]
70   ทอง ธนรัฐ แสงเพชร มวยสากล ฟลายเวท (51 กิโลกรัม) 13 พฤษภาคม[61]
71   ทอง สมชาย วงศ์สุวรรณ มวยสากล ไลท์ เวลเตอร์เวท (63.5 กิโลกรัม) 13 พฤษภาคม
72   ทอง จักรพงษ์ ยมโคตร มวยสากล ครุยเซอร์เวท (86 กิโลกรัม) 13 พฤษภาคม
73   ทอง จุฑามาศ จิตรพงศ์ มวยสากล แบนตัมเวทหญิง (54 กิโลกรัม) 13 พฤษภาคม
74   ทอง ใบสน มณีก้อน มวยสากล มิดเดิลเวทหญิง (75 กิโลกรัม) 13 พฤษภาคม
75   ทอง มัลลิกา บุญทด
Wiphada Chitphuan
มัสยา ดวงศรี
ศิรินันท์ เขียวปัก
พฤกษา มณีวงษ์
สมฤดี ปรือปรัก
แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
Payom Srihongsa
รัศมี ทองโสด
เซปักตะกร้อ ตะกร้อคู่ทีมชุดหญิง 13 พฤษภาคม
76   ทอง Varayut Jantarasena
จันทฤทธิ์ คู่แก้ว
กฤษณพงศ์ นนทะโคตร
จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน
พุทธิพงษ์ ภักดี
Siriwat Sakha
ภูตะวัน โสภา
ทวีศักดิ์ ทองสาย
Pornthep Tinbangbon
ยศวัจน์ อุทัยจรูญศรี
ราชัน วิพันธ์
ภัทรพงษ์ ยุพดี
เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย 13 พฤษภาคม[62]
77   ทอง จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์ เทควันโด ฟินเวท 46 กิโลกรัมหญิง 13 พฤษภาคม[63]
78   ทอง พรรณนภา หาญสุจินต์ เทควันโด เฟเธอร์เวท 57 กิโลกรัมหญิง 13 พฤษภาคม[64]
79   ทอง ลักษิกา คำขำ
เพียงธาร ผลิพืช
เทนนิส หญิงคู่ 14 พฤษภาคม[65]
80   ทอง ปรีชา จันปา
ธีรศักดิ์ ชูเด่น
ณัฐพล กลีบกำไร
พิตรพิบูล มหาวัฒนางกูร
พศวัต นาใจคง
สุทธิพงศ์ งามกระบวน
สหรัฐ ผลพิกุล
สุกฤษฏิ์ รักการ
ภัทร สังข์เดช
เจษฎาภรณ์ สิมมา
มงคลชัย สีส่อง
ธีรพงษ์ วงษ์อินตา
เรือยาวมังกร 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตรชาย 14 พฤษภาคม[66]
81   ทอง สุธาสินี เสวตรบุตร
อรวรรณ พาระนัง
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ 14 พฤษภาคม[67]
82   ทอง นัฐพงศ์ ท้วมเจริญ มวยสากล มินิ ฟลายเวท (48 กิโลกรัม) 14 พฤษภาคม
83   ทอง บรรจง สินศิริ มวยสากล เวลเตอร์เวต (67 กิโลกรัม) 14 พฤษภาคม
84   ทอง วีระพล จงจอหอ มวยสากล ไลต์ เฮฟวีเวท (80 กิโลกรัม) 14 พฤษภาคม
85   ทอง จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง มวยสากล ไลท์ มิดเดิลเวทหญิง (69 กิโลกรัม) 14 พฤษภาคม
86   ทอง ธนกฤต ยอดรักษ์ เทควันโด ฟลายเวท 58 กิโลกรัมชาย 14 พฤษภาคม[68]
87   ทอง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เทควันโด ฟลายเวท 49 กิโลกรัมหญิง 14 พฤษภาคม[69]
88   ทอง ศศิกานต์ ทองจันทร์ เทควันโด ไลท์เวท 62 กิโลกรัมหญิง 14 พฤษภาคม
89   ทอง วุฒิภัทร สงวนวงศ์ ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ไบฟินส์ 50 เมตรชาย 14 พฤษภาคม[70]
90   ทอง วุฒิภัทร สงวนวงศ์ ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง รายการ 200 เมตรชายระดับผิวน้ำ 14 พฤษภาคม
91   ทอง นาตยา บูชาธรรม
Nanthita Boonsukham
นฤมล ใจไว
ณัฏฐกานต์ จันทร์ธรรม
Sunida Chaturongrattana
อรณิชา คำชมภู
โรสนานี กาโน๊ะ
นันท์นภัส คนเจริญไกร
ศุลีพร เลาหมี่
Banthida Leephatthana
พัณณิตา มายะ
ทิภัชชา พุทธวงค์
ชนิดา สุทธิเรือง
อภิสรา สุวรรณชลธี
ศรนรินทร์ ทิพย์โภชน์
คริกเกต ทีมหญิง 20 โอเวอร์ 15 พฤษภาคม
92   ทอง มาซายูกิ เทราดะ ยูโด 73 กิโลกรัม 15 พฤษภาคม[71]
93   ทอง ศรีประภา โทแก้ว มวยปล้ำ 55 กิโลกรัม 15 พฤษภาคม[72]
94   ทอง Phanthila Arsayuth
Benyakorn Khunprathum
Thanidakarn Kwantongtanaree
Pranisa Nilklad
Wataniya Nilklad
Kornkarn Puengpongsakul
Panita Pukkaman
Panchita Rodwattanadisakul
Poonnada Rotchanarut
Raksina Rueangsappaisan
Issaree Turon
Yanisa Turon
Satakamol Wongpairoj
โปโลน้ำ ทีมหญิง 16 พฤษภาคม[73]
95   ทอง ศุภนิดา เกตุทอง แบดมินตัน หญิงเดี่ยว 16 พฤษภาคม[74]
96   ทอง นาตยา บูชาธรรม
Nanthita Boonsukham
นฤมล ใจไว
ณัฏฐกานต์ จันทร์ธรรม
Sunida Chaturongrattana
อรณิชา คำชมภู
โรสนานี กาโน๊ะ
นันท์นภัส คนเจริญไกร
ศุลีพร เลาหมี่
Banthida Leephatthana
พัณณิตา มายะ
ทิภัชชา พุทธวงค์
ชนิดา สุทธิเรือง
อภิสรา สุวรรณชลธี
ศรนรินทร์ ทิพย์โภชน์
คริกเกต ทีมหญิง 10 โอเวอร์ 16 พฤษภาคม[75]
97   ทอง อนาวิน ซานอก
ธนกิต ขยายฤทธิ์
ซิม่อน โยฮันซอน
ศิขรินทร์ อินปา
อเล็กซานเดอร์ รินเนฟาลค์
สุรพงศ์ สังข์มงคล
สันติพงศ์ สุขเกษม
วัชรพล อ่อนสุข
ปวัฒน์ ไทยดิษฐ์
ประกาศิต นามสว่าง
เควิน เฮิกเลนีอุส
จีรยุทธ แย้มยิ้ม
ชูศักดิ์ นาคประเสริฐ
วีระศักดิ์ พิมพา
พีรพงษ์ คำบันลือ
เลียม เกิดสว่างวงศ์
ยศพงษ์ ชัยพริ้ง
อภิเชษฐ์ รัตนประทุม
อนุชา วงศ์อาจ
ธีรวัฒน์ น้อยใส
ฟลอร์บอล ทีมชาย 16 พฤษภาคม[76]
98   ทอง เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ เจ็ตสกี รันอะเบาท์ 1100 สต็อก 16 พฤษภาคม[77]
99   ทอง เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ เจ็ตสกี รันอะเบาท์ สต็อก 16 พฤษภาคม
100   ทอง ธนวินท์ โมลี เจ็ตสกี สกี 1500 สต็อก 16 พฤษภาคม
101   ทอง อานนท์ หงษ์กลาง เจ็ตสกี สกี ไลต์ 16 พฤษภาคม
102   ทอง กฤษณพงศ์ นนทะโคตร
ภูตะวัน โสภา
ทวีศักดิ์ ทองสาย
พรเทพ ถิ่นบางบน
ยศวัจน์ อุทัยจรูญศรี
ราชัน วิพันธ์
เซปักตะกร้อ ทีม 4 คนชาย 16 พฤษภาคม[78]
103   ทอง วรายุทธ์ จันทรเสนา
กฤษณพงศ์ นนทะโคตร
ศิริวัฒน์ สาขา
ทวีศักดิ์ ทองสาย
ภัทรพงษ์ ยุพดี
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว 3 คนชาย 16 พฤษภาคม
104   ทอง มัลลิกา บุญทด
วิภาดา จิตพรวน
มัสยา ดวงศรี
ศิรินันท์ เขียวปัก
พฤกษา มณีวงษ์
สมฤดี ปรือปรัก
เซปักตะกร้อ ทีม 4 คนหญิง 16 พฤษภาคม
105   ทอง ปรีชา จันปา
ธีรศักดิ์ ชูเด่น
ณัฐพล กลีบกำไร
พิตรพิบูล มหาวัฒนางกูร
พศวัต นาใจคง
สุทธิพงศ์ งามกระบวน
สหรัฐ ผลพิกุล
สุกฤษฏิ์ รักการ
ภัทร สังข์เดช
เจษฎาภรณ์ สิมมา
มงคลชัย สีส่อง
ธีรพงษ์ วงษ์อินตา
เรือยาวมังกร 12 คนพาย ทั่วไปชาย ระยะ 800 เมตร 16 พฤษภาคม[79]


เหรียญเงิน

แก้
ลำดับ เหรียญ ชื่อ กีฬา รายการ วันที่
1   เงิน นาวิน เกาะแก้ว และภาณุวัฒน์ ดีแย้ม ยิวยิตสู คู่ชาย 4 พฤษภาคม
2   เงิน ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย 6 พฤษภาคม[80]
3   เงิน กมลชนก ขวัญเมือง ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง 6 พฤษภาคม
4   เงิน อรภา เสนาธรรม ยิวยิตสู เนวาซ่า โนกิ หญิง 57 กิโลกรัม 6 พฤษภาคม[81]
5   เงิน ไอศิกา แก้วยงกฎ แข่งขันความอดทน ทวิกีฬาว่ายวิ่งหญิง 6 พฤษภาคม
6   เงิน เศรษฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร คาราเต้ คุมิเต้ ชาย 55 กิโลกรัม 6 พฤษภาคม[82]
7   เงิน โกมินทร์ เนาว์นนท์
เอกกวี รื่นพารา
กมล ประเสริฐ
ธงชัย สมบัติเกิด
คณาวุฒิ รุ่งโรจน์
กิตติชัย คำแสนราช
อภิสิทธ ชัยชนะ
นภดล คงแถวทอง
เซปักตะกร้อ ชินลงทีมชาย 6 พฤษภาคม
8   เงิน เกศสินีย์ โปยิ้ม
จิราพร พาราศรี
กัลยารัตน์ พลับวังกล่ำ
พิมพิกา มุ่งสุเพ็ง
พรไพรินทร์ แป้นทอง
สุจิตรา นะวะสิมมา
สุวรรณา เพ็ชรสมร
เยาวลักษณ์ ใจซื่อ
เซปักตะกร้อ ชินลงทีมหญิง 6 พฤษภาคม
9   เงิน กัญญารัตน์ เภาพันธุ์
สุทิดา นาคเจริญศรี
โววีนัม หญิงคู่ 6 พฤษภาคม
10   เงิน ชัยณรงค์ ยาวะโนภาส โววีนัม 65 กิโลกรัมชาย 6 พฤษภาคม
11   เงิน กีรติ สุขประสาท
พูนศิริ ศิริมงคล
ศุภักษร นันตะนะ
วรินทร เพ็ชรประพันธ์
จักรยาน ครอสคันทรี ทีมรีเลย์ 7 พฤษภาคม[83]
12   เงิน อับดุลการิม คูลี
ซัลวา เจ๊ะฮะ
ซอบรี เจะนิ
ปันจักสีลัต ทีมชาย 7 พฤษภาคม
13   เงิน ฉัตรมณี จันทร์เขียว
นภาวี จันทร์เขียว
ซอฟต์เทนนิส หญิงคู่ 7 พฤษภาคม[84]
14   เงิน กมลชนก ขวัญเมือง ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง 7 พฤษภาคม[85]
15   เงิน กมลชนก ขวัญเมือง ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง 7 พฤษภาคม
16   เงิน เสาวนีย์ บุญอำไพ ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร หญิง 7 พฤษภาคม[86]
17   เงิน เกศินี ทับไทร โววีนัม 65 กิโลกรัมหญิง 7 พฤษภาคม
18   เงิน มิ่งกมล คุ้มพล กรีฑา ขว้างค้อนหญิง 8 พฤษภาคม
19   เงิน ศราวุฒิ นวลศรี
เบนนี่ โนทะนำ
จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน
ศุภานิช พูลเกิด
กรีฑา ผลัดผสม 4 x 400 เมตร 8 พฤษภาคม
20   เงิน อธิษฐ์ มิเคล โรมานิค เรือใบ ILCA 7 8 พฤษภาคม[87]
21   เงิน ธนพัต ศิริเจริญ เรือใบ Mired ICLA 4 open 8 พฤษภาคม
22   เงิน ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตรชาย 9 พฤษภาคม[88]
23   เงิน จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตรหญิง 9 พฤษภาคม
24   เงิน กสิณภพ ชมชะนัด กรีฑา กระโดดค้ำถ่อชาย 9 พฤษภาคม
25   เงิน ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ยิมนาสติก ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ 9 พฤษภาคม
26   เงิน ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ยิมนาสติก อุปกรณ์ม้าขวาง 9 พฤษภาคม
27   เงิน อับดุลการิม คูลี
ซัลวา เจ๊ะฮะ
ซอบรี เจะนิ
ปันจักสีลัต Men's Artistic Regu team 9 พฤษภาคม
28   เงิน เกศสินีย์ โปยิ้ม
จิราพร พาราศรี
กัลยารัตน์ พลับวังกล่ำ
พิมพิกา มุ่งสู่เพ็ง
พรไพรินทร์ แป้นทอง
สุจิตรา นะวะสิมมา
สุวรรณา เพ็ชรสมร
เยาวลักษณ์ ใจซื่อ
เซปักตะกร้อ ชินลงหญิง 9 พฤษภาคม[89]
29   เงิน อนวรรษ เกอะประสิทธิ์
ศุภกฤต เจริญศิลป์
ประเสริฐชัย นาคพเจริญทรัพย์
ภัคพล เธียรชัยพงษ์
สิปปกร ทองงิ้ว
กวิน ญาณฤทธิ์
ซอฟต์เทนนิส ทีมชาย 9 พฤษภาคม[90]
30   เงิน สรายุทธ สระแก้ว ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น บี ชาย น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม 10 พฤษภาคม
31   เงิน พรเทพ พูลแก้ว ปันจักสีลัต รุ่น อี ชาย น้ำหนัก 65-70 กิโลกรัม 10 พฤษภาคม[91]
32   เงิน ต้นน้ำ กันตีมูล
ธนนชัย จันทร์รักษา
นวพรรษ วงค์เจริญ
ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรชาย 10 พฤษภาคม[92]
33   เงิน กมลชนก ขวัญเมือง
นภัสวรรณ จริตกล้า
จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส
กรกาญจนา สะเพียรชัย
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 4×200 เมตรหญิง 10 พฤษภาคม
34   เงิน เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก ว่ายน้ำ กบ 200 เมตรหญิง 10 พฤษภาคม
35   เงิน อัญชิสา ฉันทะ
ลักษิกา คำขำ
เพียงธาร ผลิพืช
ลัลนา ธาราฤดี
เทนนิส ทีมหญิง 10 พฤษภาคม[93]
36   เงิน ธวัชชัย หีมเอียด
สรอรรถ ดาบบัง
สิทธิพร ดอนไพรที
ชยุตม์ คงประสิทธิ์
กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตรชาย 10 พฤษภาคม[94]
37   เงิน แอลล่า แกลิทสกี้ กอล์ฟ บุคคลหญิง 10 พฤษภาคม[95]
38   เงิน นวพรรษ วงค์เจริญ ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตรชาย 11 พฤษภาคม
39   เงิน ณัฐพล ดันสูงเนิน กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย 11 พฤษภาคม
40   เงิน เกียรติประดิษฐ์ ศรีใส กรีฑา ขว้างจักรชาย 11 พฤษภาคม
41   เงิน ศุภานิช พูลเกิด กรีฑา วิ่ง 100 เมตรหญิง 12 พฤษภาคม
42   เงิน อภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี
ธวัชชัย หีมเอียด
ศราวุฒิ นวลศรี
จอชชัว โรเบิร์ต แอตกินสัน
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย 12 พฤษภาคม[96]
43   เงิน อาแมน เพ็งไทร วูซู ประเภทต่อสู้ รุ่น 52 กิโลกรัมชาย 12 พฤษภาคม[97]
44   เงิน ศศิภา ชูผล
ณัฐพัชร แก้วกัน
จิรพงศ์ เขตหลัก
ธัญสินี มุขดา
ชุติพนธ์ ปันซุน
เทควันโด ฟรีสไตล์ทีมผสม 12 พฤษภาคม[98]
45   เงิน รามณรงค์ เสวกวิหาร เทควันโด น้ำหนัก 54 กิโลกรัมชาย 13 พฤษภาคม
45   เงิน ชายชล โช เทควันโด น้ำหนัก 68 กิโลกรัมชาย 13 พฤษภาคม
46   เงิน อธิชัย เพิ่มทรัพย์ มวยสากล ไลต์ มิดเดิลเวท 71 กิโลกรัมชาย 13 พฤษภาคม
47   เงิน ธาดา สมบุญอ้วน ยกน้ำหนัก 55 กิโลกรัมชาย 13 พฤษภาคม
48   เงิน ลัลนา ธาราฤดี เทนนิส หญิงเดี่ยว 13 พฤษภาคม[99]
49   เงิน วรนิษฐา มีทรัพย์อรุณ
สุภัสสร วัชราภรณ์
ปัญรส วัดทอง
ยิมนาสติก ทรีโอ 13 พฤษภาคม
50   เงิน ชวิศา อินทกุล ยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทหญิงเดี่ยว 13 พฤษภาคม
51   เงิน ชนกพล เจียมสุขใจ ยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทชายเดี่ยว 13 พฤษภาคม[100]
52   เงิน จุฑาธิป มณีพันธุ์ จักรยาน โรดเรซหญิง 13 พฤษภาคม
53   เงิน ปรัชญา อิสโร
เพียงธาร ผลิพืช
เทนนิส คู่ผสม 13 พฤษภาคม
54   เงิน ชนกพล เจียมสุขใจ
สุภัสสร วัชราภรณ์
ปัญรส วัดทอง
ณัฐวุฒิ พิมพา
ชวิศา อินทกุล
ยิมนาสติก แอโรบิก 5 คน 13 พฤษภาคม[101]
55   เงิน Preecha Chanpa
Teerasak Chuden
Pitpiboon Mahawattanangkul
Photsawat Nachaikhong
Suttiphong Ngamkrabuan
Chetsadaporn Simma
Mongkhonchai Sisong
เรือพาย ชาย 5 คน อายุไม่เกิน 24 ปี 500 เมตร 14 พฤษภาคม
56   เงิน Sukon Boon-em
Kasemsit Borriboonwasin
Suradet Faengnoi
Panlop Jeenchai
Nattapon Kaewsri
Pornprom Kramsuk
Natthapon Kreepkamrai
Suwan Kwanthong
Watchara Muangkum
Phatthara Sangdet
Somchai Sangmuang
Chitsanupong Sangpan
Nopphadol Sangthuang
Phakdee Wannamanee
เรือพาย ชาย 12 คน อายุไม่เกิน 24 ปี 500 เมตร 14 พฤษภาคม
57   เงิน สุรัสวดี ยอดสาร ยกน้ำหนัก 59 กิโลกรัมหญิง 14 พฤษภาคม
58   เงิน วิษณุ จันทรี ยกน้ำหนัก 67 กิโลกรัมชาย 14 พฤษภาคม
59   เงิน อนุชา ดวงศรี ยกน้ำหนัก 73 กิโลกรัมชาย 14 พฤษภาคม
60   เงิน ชินพัฒน์ เฉลิมชเนนทร์
กรกฎ จึงอำนวยชัย
เจษฎาภรณ์ พึ่งขุนทด
ณัฐติพงษ์ สิงห์คำ
ฟันดาบ เอเป้ทีมชาย 14 พฤษภาคม[102]
61   เงิน เจษฎากร สุกใส ยูโด 55 กิโลกรัมชาย 14 พฤษภาคม
62   เงิน รุตชการญ์ จันทร์ตรง มวยสากล ไลท์เวท 60 กิโลกรัมชาย 14 พฤษภาคม
63   เงิน แจ็ค วู้ดดี้ เมอร์เซอร์ เทควันโด ไลท์เวท 74กิโลกรัมชาย 14 พฤษภาคม
64   เงิน ณภัทร ศรีติมงคล เทควันโด แบนตัมเวท 63 กิโลกรัมชาย 14 พฤษภาคม[103]
65   เงิน อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ บิลเลียด สนุกเกอร์ชายเดี่ยว 14 พฤษภาคม[104]
66   เงิน ปพนพัชญ์ วงศ์เอก ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง  ผิวน้ำ 800 เมตรชาย 14 พฤษภาคม
67   เงิน นันทวัตร์ พันธุ์เผือก มวยปล้ำ 130 กิโลกรัมชาย 14 พฤษภาคม[105]
68   เงิน เว ปูหยัง ยูโด 90 กิโลกรัมชาย 15 พฤษภาคม
69   เงิน วันวิสา หมื่นจิต ยูโด 48 กิโลกรัมหญิง 15 พฤษภาคม
70   เงิน ณภัทร ศรีติมงคล เทควันโด แบนตัมเวท 63 กิโลกรัมชาย 15 พฤษภาคม
71   เงิน ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา เทควันโด แบนตัมเวท 53 กิโลกรัมหญิง 15 พฤษภาคม
72   เงิน จตุภูมิ ชินวงศ์ ยกน้ำหนัก 81 กิโลกรัมชาย 15 พฤษภาคม
73   เงิน ทิพย์วรา จรถวิล ยกน้ำหนัก 73 กิโลกรัมชาย 15 พฤษภาคม[106]
74   เงิน นาเดียร์ นะรินทร์ มวยปล้ำ 53 กิโลกรัมหญิง 15 พฤษภาคม
75   เงิน สาลิณี ศรีสมบัติ มวยปล้ำ 59 กิโลกรัมหญิง 15 พฤษภาคม

เหรียญทองแดง

แก้
ลำดับ เหรียญ ชื่อ กีฬา รายการ วันที่
1   ทองแดง นุชนาถ สิงห์ฉลัต ยิวยิตสู เนวาซ่า โนกิ หญิง รุ่น 52 กิโลกรัม 4 พฤษภาคม
2   ทองแดง Nopphon Senamontree
Chaloemwong Chatphaisan
Sorawat Desungnoen
Sittipong Hongsi
Chiraphong Liangwichian
Khanitson Namchaikul
Narawit Nuntarach
Chanchai Pengkumta
Satarut Rungrueang
Yodsak Saranonnakkun
Kamron Senamontree
Vichanath Singh
Phiriyapong Suanchuai
Kiatiwut Suttisan
Sirawit Takanta
คริกเกต Men's 50 overs 6 พฤษภาคม
3   ทองแดง สโรฌา เชื่อมสกุล
สิริกาญจน์ สุขปานเจริญ
หมากรุกเขมร หญิงคู่ 6 พฤษภาคม
4   ทองแดง จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง 6 พฤษภาคม
5   ทองแดง มีอา มิลลาร์
กมลชนก ขวัญเมือง
กรกาญจนา สะเพียรชัย
เจนจิรา ศรีสอาด
ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร หญิง 6 พฤษภาคม[107]
6   ทองแดง ภาณุเดช ขนานเภา
พัชระ ยันตะพานิช
อิงควัต วิชัยลักขณา
คาราเต้ ร่ายรำ ประเภททีมชาย 6 พฤษภาคม[108]
7   ทองแดง มนสิชา สกุลรัตนธารา คาราเต้ ร่ายรำ บุคคลหญิง 6 พฤษภาคม
8   ทองแดง ชัญญานุช ชีพเป็นสุข คาราเต้ คุมิเต้ หญิง 50 กิโลกรัม 6 พฤษภาคม
9   ทองแดง ยลธนันท์ พลกล้า จักรยานเสือภูเขา ครอสคันทรีบุคคลหญิง 6 พฤษภาคม[109]
10   ทองแดง ดาฮาลัน เปาะดิงซามู โววีนัม Men's Five-gate Form 6 พฤษภาคม
11   ทองแดง กัญญารัตน์ บำเพ็ญทาน โววีนัม Women's Dragon-tiger Form 6 พฤษภาคม
12   ทองแดง ณัฐพล นักพิณพาทย์ อีสปอร์ต เกมแอทแท็ก ออนไลน์ ประเภทเดี่ยว 6 พฤษภาคม
13   ทองแดง กชพร ตั้งศรีวงษ์ กรีฑา เดินเร็วหญิง 20 กิโลเมตร 6 พฤษภาคม
14   ทองแดง สุพรรณ ทองภู เปตอง ชูตติ้งชาย 6 พฤษภาคม
15   ทองแดง รสสุคนธ์ ทองถนอม เปตอง ชูตติ้งหญิง 6 พฤษภาคม
16   ทองแดง สุกิจพีรรัฐ จันทะนาข่า ยิวยิตสู เนวาซ่า โนกิ ชาย รุ่น 69 กิโลกรัม 6 พฤษภาคม
17   ทองแดง ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง โววีนัม ร่ายรำดาบเดี่ยวหญิง 7 พฤษภาคม
18   ทองแดง แอนโทนิโอ ไพรซ์ สุนทรโชติ
เฟรดี ลิช
โมเซส มอร์แกน
ชนาธิป จักรวาฬ
บาสเกตบอล ทีมชาย 3x3 7 พฤษภาคม
19   ทองแดง สิริกมลเนตร โชคประเสริฐกุล คาราเต้ คุมิเต้ หญิง 55 กิโลกรัม 7 พฤษภาคม
20   ทองแดง ภูวนาถ แสงแดง
อัครพล ศรีวิเศษ
ณัฐพล นักพิณพาทย์
ณัฐพงศ์ เชื้อชาย
จิรศักดิ์ เส็งระกา
อีสปอร์ต เกมแอทแท็ก ออนไลน์ ประเภททีม 7 พฤษภาคม[110]
21   ทองแดง Wistawas Phosawang
Kraiwich Thawichat
Tanwa Yongthong
Kritsada Chueamkaew
Sadakorn Vimuttanon
Aphiwat Thanperm
Ratthawit Khamkong
Worawut Kaeochianghwang
Chutiphong Samoema
Kritsana Phumee
Nattapong Trisom
Borirak Harapan
Chanachol Rungniyom
Suriya Kasonbua
Wirawat Singthong
Thanakrit Boon-Art
Tanakit Juntakian
Somrat Boontam
ฮอกกี้ ในร่มทีมชาย 7 พฤษภาคม
22   ทองแดง คมกริช เขียดนิน ยิวยิตสู เนวาซ่า โนกิ ชาย รุ่น 56 กิโลกรัม 7 พฤษภาคม
23   ทองแดง กันณพงศ์ หัสดี ยิวยิตสู เนวาซ่า โนกิ ชาย รุ่น 69 กิโลกรัม 7 พฤษภาคม
24   ทองแดง เบญญทิพย์ พุ่มทอง ยิวยิตสู เนวาซ่า โนกิ หญิง รุ่น 52 กิโลกรัม 7 พฤษภาคม
25   ทองแดง ธีรภัทร ขนาบแก้ว คาราเต้ ชาย 84 กิโลกรัม 7 พฤษภาคม
26   ทองแดง อัครชัย หมีคง เปตอง ชายเดี่ยว 7 พฤษภาคม
27   ทองแดง กมลชนก ขวัญเมือง ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตรหญิง 8 พฤษภาคม
28   ทองแดง ฝนปราย แย้มสรวล ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตรหญิง 8 พฤษภาคม
29   ทองแดง สันทินี ใจซือกุล บิลเลียด แครอมบอล 3 ชิ่ง หญิงเดี่ยว 8 พฤษภาคม
30   ทองแดง สุธน แย้มพินิจ
สุธิดา พูนพัฒน์
เรือใบ ประเภท 29er 8 พฤษภาคม
31   ทองแดง ภูภกร วงศ์ธนเชษฐ์ โววีนัม Men's Four-Element staff form 8 พฤษภาคม
32   ทองแดง ภูภกร วงศ์ธนเชษฐ์ โววีนัม รำดาบเดี่ยวชาย 8 พฤษภาคม
33   ทองแดง ยลธนันท์ พลกล้า จักรยาน เสือภูเขา อิลิมิเนเตอร์ชาย 8 พฤษภาคม
34   ทองแดง สุทิดา นาคเจริญศรี
ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง
โววีนัม Women's Pair Knife form 9 พฤษภาคม
35   ทองแดง Dahalan Pohdingsamu
Phumin Sawatsai
ภูภกร วงศ์ธนเชษฐ์
ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง
Anupak Phetpoon
โววีนัม Women's Multiple Training 9 พฤษภาคม
36   ทองแดง ทยิดา โกศลกิจจา โววีนัม 65 กิโลกรัมหญิง 9 พฤษภาคม
37   ทองแดง Pimchanok Gerprasith
ฉัตรมณี จันทร์เขียว
Chatcha Klomkamol
Nannapas Lamthanthong
Thanpitcha Somsanit
ซอฟต์เทนนิส ทีมหญิง 9 พฤษภาคม
38   ทองแดง อภิสิทธ ชัยชนะ
เอกกวี รื่นพารา
กมล ประเสริฐ
คณาวุฒิ รุ่งโรจน์
กิตติชัย คำแสนราช
โกมินทร์ เนาว์นนท์
นภดล คงแถวทอง
ธงชัย สมบัติเกิด
เซปักตะกร้อ ชินลงทีมชาย 9 พฤษภาคม
39   ทองแดง ทองสี ตะมะโคตร
พันทิพา วงศ์ชูเวช
เปตอง หญิงคู่ 9 พฤษภาคม
40   ทองแดง ปรมินทร์ ด่านจิรกุล บิลเลียด สนุกเกอร์ 6 แดงเดี่ยวชาย 9 พฤษภาคม
41   ทองแดง ยุทธภพ ภาคพจน์
ประพฤติ ชัยธนสกุล
บิลเลียด Men's English Singles 9 พฤษภาคม
42   ทองแดง ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง กรีฑา กระโดดค้ำชาย 9 พฤษภาคม
43   ทองแดง เสาวนีย์ บุญอำไพ
ดุลยวัต แก้วศรียงค์
นวพรรษ วงค์เจริญ
กมลชนก ขวัญเมือง
ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 100 เมตร 9 พฤษภาคม
44   ทองแดง นวพรรษ วงค์เจริญ ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 เมตรชาย 9 พฤษภาคม
45   ทองแดง เจนจิรา ศรีสอาด ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตรหญิง 10 พฤษภาคม
46   ทองแดง เอกราช แหมะจิ ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่นเอฟชาย น้ำหนัก 70-75 กิโลกรัม 10 พฤษภาคม
47   ทองแดง สุทัศน์ บุญชิต ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น จี ชาย น้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม 10 พฤษภาคม
48   ทองแดง พิมพิราช ต้นเขียว ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น เอช ชาย น้ำหนัก 80-85 กิโลกรัม 10 พฤษภาคม
49   ทองแดง ศรานนท์ กลมพันธ์ ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น ไอ ชาย น้ำหนัก 85-90 กิโลกรัม 10 พฤษภาคม
50   ทองแดง ฟิรดาวส์ ดุรอแม ปันจักสีลัต รุ่น เอ หญิง น้ำหนักไม่เกิน 45-50 กิโลกรัม 10 พฤษภาคม
51   ทองแดง เสาวนีย์ บุญอำไพ
ภูริชญา จันยะมิตรี
เจนจิรา ศรีสะอาด
กมลชนก ขวัญเมือง
ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 100 เมตรหญิง 11 พฤษภาคม
52   ทองแดง กวิน ญาณฤทธิ์ ซอฟต์เทนนิส ชายเดี่ยว 11 พฤษภาคม
53   ทองแดง นภาวี จันทร์เขียว ซอฟต์เทนนิส หญิงเดี่ยว 11 พฤษภาคม
54   ทองแดง ภานุกร ฤกษ์สนิท
พงศกร อินภู่
ปิยะมาตร ประภัสสร
เปตอง ทีมผสม 11 พฤษภาคม
55   ทองแดง ภานุกร ฤกษ์สนิท
พงศกร อินภู่
ปิยะมาตร ประภัสสร
เปตอง ทีมผสม 11 พฤษภาคม
56   ทองแดง สุนิสา โคตรสีเมือง กรีฑา สัตตกรีฑาหญิง 11 พฤษภาคม
57   ทองแดง บัณฑิต สิงหทองกูล กรีฑา ขว้างจักรชาย 11 พฤษภาคม
58   ทองแดง สุกัญญา จันทร์ชาวนา
พัชราภรณ์ จงไกรจักร
ศุภานิช พูลเกิด
อริสา เวฬุวนารักษ์
กรีฑา วิ่งผลัด 4x400 เมตรหญิง 12 พฤษภาคม[111]
59   ทองแดง ชนะชัย กมลกลาง วูซู Sanda รุ่นน้ำหนัก 65 กิโลกรัมชาย 12 พฤษภาคม
60   ทองแดง พิทยา หยางรุ่งรวิน วูซู ยุทธลีลา หนานเตา หนานกุ้นชาย 12 พฤษภาคม
61   ทองแดง ณัฏฐชัย สุทา
สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์
วรพล เซี่ยงหลิว
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ทีมชาย 12 พฤษภาคม
62   ทองแดง อรนวีย์ ศรีสหกิจ
พิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์
รัชฏาวัลย์ ตะเพียนทอง
เทควันโด ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง 12 พฤษภาคม
63   ทองแดง เจนจิรา ศรีสอาด
กมลชนก ขวัญเมือง
กรกาญจนา สะเพียรชัย
มีอา มิลลาร์
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 4×100 เมตรหญิง 12 พฤษภาคม
64   ทองแดง เกริกชัย รัตโนสถ ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ฟินคู่ 100 เมตรชาย 12 พฤษภาคม
65   ทองแดง เขต ชำนาญวาด ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ผิวน้ำ 100 เมตร 12 พฤษภาคม
66   ทองแดง ณุศณี จันทร์แดง
ภานุพงศ์ จรัสศรี
เกริกชัย รัตโนสถ
จุฑามาส สุทธิสน
ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 4 × 100 เมตรฟินคู่ 12 พฤษภาคม
67   ทองแดง ณุศณี จันทร์แดง
วารุณี อินทรประสาท

จุฑามาส สุทธิสน
นุชวรา วิจักษณาพงษ์

ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 4 × 200 เมตร ผิวน้ำ 12 พฤษภาคม
68   ทองแดง อัญชิสา ฉันทะ เทนนิส หญิงเดี่ยว 12 พฤษภาคม
69   ทองแดง ฐานทัพ สุขสำราญ
ลักษิกา คำขำ
เทนนิส คู่ผสม 12 พฤษภาคม
70   ทองแดง ปรีชา จันปา
ณัฐพล กลีบกำไร
สหรัฐ ผลพิกุล
สุกฤษฏิ์ รักการ
ภัทร สังข์เดช
ธีรพงษ์ วงษ์อินตา
เรือพาย 5 คนพาย รุ่นอายุไม่เกิน 24 ปีชาย ระยะ 250 เมตร 13 พฤษภาคม
71   ทองแดง ธีรพัฒน์ ชมชื่น ยกน้ำหนัก รุ่น 61 กิโลกรัมชาย 13 พฤษภาคม
72   ทองแดง ปัณชญา จันทร์น้อย บิลเลียด แครอม 1 ชิ่ง หญิงเดี่ยว 13 พฤษภาคม
73   ทองแดง อัญชิสา ฉันทะ เทนนิส เดี่ยวหญิง 13 พฤษภาคม
74   ทองแดง กษิดิศ สำเร็จ เทนนิส ชายเดี่ยว 13 พฤษภาคม

สรุปเหรียญแบ่งตามวัน

แก้
แบ่งตามวันที่
วันที่       รวม
4 พฤษภาคม 1 1 1 3
6 พฤษภาคม 6 9 15 30
7 พฤษภาคม 9 7 10 26
8 พฤษภาคม 12 6 11 29
9 พฤษภาคม 12 7 12 31
10 พฤษภาคม 7 6 5 18
11 พฤษภาคม 7 3 6 16
12 พฤษภาคม 6 4 10 20
13 พฤษภาคม 18 10 10 38
14 พฤษภาคม 13 15 10 38
15 พฤษภาคม 3 8 5 16
16 พฤษภาคม 14 20 10 44
ทั้งหมด 108 96 108

สรุปเหรียญแบ่งตามชนิดกีฬา

แก้
แบ่งตามชนิดกีฬา
กีฬา       รวม
  กรีฑา 16 8 5 29
  มวยสากล 9 2 1 12
  เทควันโด 7 6 2 15
  เซปักตะกร้อ 7 3 1 11
  ยิวยิตสู 6 2 5 13
  เปตอง 6 0 5 11
  โววีนัม 5 3 8 16
เรือยาวมังกร 5 3 0 8
 ว่ายน้ำ 4 11 7 22
เจ็ตสกี 4 5 1 10
  เรือใบ 4 2 1 7
  หมากรุกเขมร 4 0 1 5
  คริกเกต 3 0 1 4
  ยกน้ำหนัก 2 7 1 10
  ปันจักสีลัต 2 3 5 10
  เทนนิส 2 3 4 9
  แบดมินตัน 2 2 3 7
  จักรยาน 2 2 2 6
  ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 2 1 10 13
  คาราเต้ 2 1 5 8
  วอลเลย์บอล 2 1 0 3
  กอล์ฟ 2 1 0 3
บิลเลียด 1 1 6 8
  วูซู 1 1 2 4
  ฟันดาบ 1 1 0 2
ซอฟต์เทนนิส 0 2 3 5
  ฟุตบอล 0 1 1 2
  อีสปอร์ต 0 0 2 2
  บาสเกตบอล 0 0 2 2
ทั้งหมด 108 96 108

อ้างอิง

แก้
 1. "iGames - Cambodia 2023". games.cambodia2023.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-05-18. สืบค้นเมื่อ 2023-05-04. {{cite web}}: ระบุ |accessdate= และ |access-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archivedate= และ |archive-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archiveurl= และ |archive-url= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
 2. "sea games 2023 Thailand - Google Search". www.google.com. สืบค้นเมื่อ 2023-05-04.
 3. "Thailand Cricket". สืบค้นเมื่อ 2023-05-04.
 4. 4 หนุ่มไทย งัดทีเด็ดโชว์ฟอร์มแจ่ม คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 'หมากรุกเขมร'
 5. ไทยเอาชนะเจ้าภาพหยิบทองทีมชาย3คนหมากรุกเขมร
 6. “สุวิจักขณ์” ป้องแชมป์ยูยิตสู ร่ำไห้นำเงินบวชแทนคุณยายปีหน้า
 7. ‘เงือกจอย’ ผงาดแชมป์ 50 ม. คว้าทองแรกทัพว่ายน้ำไทย
 8. ค้านสายตา! ‘ยูยิตสูไทย’ ประท้วงวุ่นพ่ายเจ้าภาพ ‘มายด์-มิ้นด์’ คว้าทองดูโอหญิง
 9. ผู้ตัดสินยูยิตสูมึนหนักคิดแต้มผิด ไทยต้องประท้วง ก่อนคืนคะแนนได้เหรียญทอง
 10. ยูยิตสูไทยบวกเพิ่ม 2 ทองวันสุดท้าย สรุปกวาด 6 ทอง 2 เงิน 5 ทองแดง
 11. "เกวลิน-ธีรวัฒน์" คว้าทองคาราเต้ต่อสู้ซีเกมส์
 12. "เกวลิน ทรงกลิ่น" คาราเต้หญิงไทย ดับ นักสู้ "ปินส์" คว้าทองซีเกมส์ที่ 2 ของไทยในวันนี้
 13. "อรญา-เสาวณี" คว้าเหรียญทอง "ปันจักสีลัตลีลา" ซีเกมส์
 14. เปตองไทย ดับซ่าแชมป์โลกเจ้าภาพ คว้าทองมาครอง
 15. สุธิดา ซิวทองโววีนั่มซีเกมส์ ลั่นขอกวาดอีก 2 เหรียญ-มอบความสำเร็จให้ครู-พ่อแม่
 16. ทีมชินลงชาย คว้าชัยรวดเดียวจบ คว้าเหรียญทองมาครองสำเร็จ
 17. ฮอกกี้อินดอร์ สาวไทย โค่นแชมป์เก่า มาเลเซีย ผงาดแชมป์ซีเกมส์
 18. ยูยิตสูไทยบวกเพิ่ม 2 ทองวันสุดท้าย สรุปกวาด 6 ทอง 2 เงิน 5 ทองแดง
 19. ชนะใสๆ "คีริน" คว้าแชมป์วิ่ง 1,500 ม. ชาย "ซีเกมส์ 2023" เหรียญทองที่ 3 ของตัวเอง
 20. เหรียญยังอยู่ที่ไทย! "สรอรรถ" สปีดซิวทองวิ่ง 200 เมตรชาย, "บิว ภูริพล" เจ็บวิ่งไม่จบ
 21. "กิตติพงษ์" ประเดิมเหรียญทองกรีฑา ขว้างค้อนชาย
 22. กรีฑากวาดเหรียญต่อเนื่อง! ปริญญา กระโดดคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 3 สมัยติด
 23. "ภาสพงศ์", "เอก" ผงาดคว้าเหรียญทองวินด์เซิร์ฟ
 24. เรือใบ-วินด์เซิร์ฟไทย ฟอร์มเยี่ยม คว้า 4 เหรียญทองซีเกมส์ 2023
 25. ‘เมธาสิทธิ์’ ปั่นกระหึ่มผงาดกระชากทองจักรยานซีเกมส์
 26. ชินลง ทีมหญิง เดาะเก่งเก็บเพิ่มอีก 1 เหรียญทอง ซีเกมส์ 2023
 27. โววีนั่มไทยเก็บเพิ่ม 2 ทองซีเกมส์
 28. ""เงือกเนย-กมลชนก"คว้าทองเดี่ยวผสม 400 ม.หญิงซีเกมส์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-05-10. สืบค้นเมื่อ 2023-05-10.
 29. "ดรีม-ธัญลดา" คว้าทองกระโดดสูงซีเกมส์หลังลงแข่งเป็นหนแรก
 30. ไทยโชว์เก๋า คว้า 4 ทอง ครองเจ้าเหรียญทอง “หมากรุกเขมร” เหนือเจ้าภาพ “ซีเกมส์ 2023”
 31. เปตองชายคู่ โค่นเจ้าภาพเก็บเหรียญทองที่ 3 ให้ทอยแก่นไทยในซีเกมส์
 32. ไทยชนะ เจ้าภาพ คว้าทองเปตองคู่ผสม ซีเกมส์ 2023
 33. เทนนิสทีมชายไทย ทุบ เวียดนาม ป้องกันแชมป์สำเร็จ
 34. โววีนัมเบิ้ลทองส่งท้าย ปิดจ็อบกวาดแชมป์ซีเกมส์รวม5รายการ
 35. หยิบเหรียญให้ทัพไทย! "พีรพล" สู้สุดตัวแซง อินโดนีเซีย ซิวทองปันจักสีลัตซีเกมส์
 36. "สุเบญรัตน์" คว้าเหรียญทองขว้างจักรหญิง สมัยที่ 7 ติดต่อกัน
 37. ณัฐพล ลมกรดไทย เฉือนชนะ สิงคโปร์ คว้าทองวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
 38. ทีมกรีฑาไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าเพิ่ม 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
 39. ‘ชลธิชา’เฮกระโดดค้ำหญิง ‘กรีฑาไทย’
 40. วูซูไทยเก็บ 1 ทอง วันแรกของการแข่งขัน
 41. เพลงชาติไทยกระหึ่ม! "ต้นน้ำ" สปีดคว้าทองว่ายน้ำกรรเชียง 200 ม.ชาย ซีเกมส์
 42. กระหึ่มอาเซียน "แบดมินตันทีมหญิงไทย" ดับซ่า "อินโดนีเซีย" ซิวทองซีเกมส์ สมัยที่ 9
 43. ปิงปองสาวไทย โชว์ฟอร์มดุ เชือด “มาเลเซีย” 3 คู่รวด ซิวทองทีมหญิง “ซีเกมส์” 2 สมัยซ้อน
 44. "บีช" จุฑาธิป คว้าทองจักรยานไครทีเรียมหญิง ซีเกมส์
 45. เปตองไทย” โยนแม่นยำหยิบเหรียญทองที่ 4 จากทีมผสม
 46. "อารีรัตน์" ผงาดทองทุ่มน้ำหนักหญิงซีเกมส์
 47. “เงือกจอย” เจนจิรา ศรีสอาด ผงาดคว้าเหรียญทองผีเสื้อ 50 ม.หญิง
 48. แก่แต่เก๋า "ต๋อง ศิษย์ฉ่อย" ควง "นุ้ก สากล" เฉือนเฟรมท้าย ซิวเหรียญทอง ซีเกมส์ 2023
 49. “ตะวัน” คว้าทองกระโดดสูงทำลายสถิติซีเกมส์
 50. "สรอรรถ ดาบบัง" วิ่งสุดแรง พาไทยคว้าเหรียญทอง วิ่ง 100 ม.ชาย
 51. “จริยา” สุดฮอตคว้าแชมป์พุ่งแหลนหญิง หยิบทองที่ 15 ให้กรีฑา
 52. ฟันดาบไทย ล้ม เวียดนาม แชมป์เก่า คว้าทองเซเบอร์ชาย ซีเกมส์
 53. จิรพงศ์ คว้าทอง พุ่มเซ่ ฟรีสไตล์เดี่ยวชาย
 54. “จิรพงศ์-ศศิภา” สองนักเทควันโดพุมเซ่ไทย ประเดิมสวยคว้า 2 ทอง ศึกซีเกมส์
 55. ทีมกอล์ฟไทยคว้า 2 เหรียญทองซีเกมส์ที่กัมพูชา
 56. ดุดัน ไม่เกรงใจใคร "ทัพเปตองไทย" เถลิงบัลลังก์เจ้าทอง กวาด 6 เหรียญ "ซีเกมส์ 2023"
 57. เรือพาย เปิดฉากชิงชัยวันแรก ทัพเรือพายไทยโชว์ผลงานเยี่ยม หลัง คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 32
 58. "แนน ศานิกุณ" ซิวเหรียญทองยกน้ำหนัก ซีเกมส์ 2023
 59. คริกเก็ตสาวไทยปราบอินโด คว้าแชมป์ซีเกมส์
 60. “ปิ๊กเล้ง-จ๋อมแจ๋ม” คู่สาวไทยโชว์เหนือท่าทุ่มคว้าเหรียญทองยูโด
 61. มวยสากลไทยคว้า 5 เหรียญทองซีเกมส์ ตามเป้า ลุ้นต่อ 5 รุ่นพรุ่งนี้
 62. ตะกร้อทีมชุดชาย-หญิง คว้า 2 เหรียญทองซีเกมส์
 63. ‘จุฬานันท์-พรรณนภา’ ซิวทองวันแรกให้เทควันโดซีเกมส์ไทย
 64. เทควันโดคว้าเพิ่ม 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เตรียมลงแข่งขันวันพรุ่งนี้
 65. สุดยอด "เพียงธาร-ลักษิกา" โค่นมือ 1 เทนนิสหญิงคู่ ซีเกมส์ 2023 "ไทย" คว้าทอง 2 สมัยติด
 66. ทัพเรือยาวมังกรไทยเกินเป้าคว้าทองที่ 3 แล้ว ยังเหลือลุ้น 800 เมตรอีกระยะหนึ่ง
 67. “หญิง-ทิพย์” ตบสาวสิงคโปร์ยับ ผงาดแชมป์ปิงปองหญิงคู่ 3 สมัยรวด
 68. สรุปผลงาน "เทควันโดไทย" ซีเกมส์ 2023 วันนี้ "พาณิภัค-ศศิกานต์" นำทัพกวาด 3 ทอง 1 เงิน
 69. เตะขาด!! พาณิภัค คว่ำสาวเวียดนาม ผงาดเหรียญทองเทควันโดซีเกมส์ 4 สมัย
 70. “วุฒิภัทร” โคตรแกร่งวันเดียวคว้า 2 ทอง สวิมมิ่งซีเกมส์
 71. “มาซายูกิ” โค่นแชมป์โลกที่โยกสัญชาติมาเล่นให้เจ้าภาพ คว้าทองยูโดซีเกมส์ 5 สมัยซ้อน
 72. “ศรีประภา” หยิบเหรียญทองแรก ศึกมวยปล้ำซีเกมส์ได้แล้ว
 73. โปโลน้ำสาวไทย โชว์ฟอร์มสมราคา คว้าเหรียญทองซีเกมส์สมัย 4
 74. ศุภนิดา ฟอร์มเยี่ยมตบชนะ ลลินรัศฐ์ คว้าทองขนไก่หญิงเดี่ยวซีเกมส์
 75. คริกเก็ตได้อีก 1 ทอง ปิดฉาก 3 แชมป์ซีเกมส์
 76. "ฟลอร์บอลชายไทยคว้าเหรียญทอง, หญิงได้ 2 เงินจากฟลอร์บอล กับ ฮอกกี้". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-05-18. สืบค้นเมื่อ 2023-05-19.
 77. เจ็ตสกีไทยกวาด4ทองเป็นเจ้าซีเกมส์
 78. ทัพตะกร้อไทย ไร้ทีมต่อกรเก็บเพิ่ม 3 ทอง ศึกซีเกมส์ 2023
 79. เรือยาวมังกร 12 ฝีพายไทย คว้าเหรียญทอง ส่งท้ายซีเกมส์
 80. ‘เงือกจอย’ ผงาดแชมป์ 50 ม. คว้าทองแรกทัพว่ายน้ำไทย
 81. ค้านสายตา! ‘ยูยิตสูไทย’ ประท้วงวุ่นพ่ายเจ้าภาพ ‘มายด์-มิ้นด์’ คว้าทองดูโอหญิง
 82. เศรษฐพงศ์ คาราเต้ไทย เสียท่ามาเลย์ 8 วิ.สุดท้าย ชวดเหรียญทองซีเกมส์
 83. นักกีฬาจักรยานไทย คว้าเงินครอสคันทรี ทีมรีเลย์ ซีเกมส์ 2023
 84. แฝด"ซี-ซ่า"พ่ายแกร่งสาวปินส์ชวดทองซอฟ์ทเทนนิสหญิงคู่
 85. 2เงือกสาว “เนย-ออย” คว้าเหรียญเงิน ซีเกมส์ กัมพูชา
 86. "ฉลาม-เงือก"ไทยคว้าเพิ่มอีก 3 เงินศึกว่ายน้ำซีเกมส์กัมพูชา
 87. แล่นใบไทย” ปลื้มคว้า 2 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง ศึกซีเกมส์ 2023... สามารถติดตามต่อได้ที่ :
 88. แล่นใบไทย” ปลื้มคว้า 2 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง ศึกซีเกมส์ 2023... สามารถติดตามต่อได้ที่ :
 89. ปิดชินลงซีเกมส์ไทยได้ 2 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง
 90. เกือบทอง! ซอฟต์เทนนิสไทย เก็บ 1 เงิน 1 ทองแดง ศึกซีเกมส์ 2023
 91. ยกนิ้วโป้ง “พีรพล” คว้าทองปันจักสีลัตซีเกมส์ครั้งแรก
 92. ฉลามไทยคว้าเหรียญเงิน ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรซีเกมส์
 93. 'เทนนิสไทย' ทีมหญิงพลาดป้องกันแชมป์ ซีเกมส์ 2023 อินโดฯโชว์ฟอร์มเบียดชนะ
 94. ทีมผลัดกรีฑาชายไทย คว้าเหรียญเงิน วิ่ง 4x100 เมตร ซีเกมส์
 95. น่าเสียดาย!! แอลล่า พ่ายเพลย์ออฟ ได้เหรียญเงินกอล์ฟหญิงซีเกมส์
 96. ทำดีที่สุดแล้ว “ทีมชาติไทย” ซิวเหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 ม. ชาย “ซีเกมส์ 2023” ปลอบใจ
 97. ‘อาแมน’ เก็บเหรียญเงินส่งท้ายให้วูซูไทย
 98. สรุปผลงาน “เทควันโดไทย” ซีเกมส์ 2023 วันแรกกระชาก 2 ทอง มีเหรียญติดมือทุกรายการ
 99. “รวงข้าว” ทะลุชิงทองสาวอิเหนา ศึกเทนนิสหญิงเดี่ยว ซีเกมส์ 2023
 100. ยิมนาสติกไทย กวาดไป 5 เหรียญเงิน
 101. “ยิมแอโรบิกไทย” หยิบเหรียญเงินซีเกมส์ 2023
 102. ฟันดาบไทย คว้า 1 เงิน จากเอเป้ทีมชาย ซีเกมส์ 2023
 103. จอมเตะไทยปิดฉากซีเกมส์"ชุติกาญจน์-ณภัทร"พลิกพ่ายคว้าเงิน
 104. ปิดฉากสอยคิว "ซีเกมส์ 2023" ไทยซิว 1 ทอง 1 เงิน 6 ทองแดง
 105. “มวยปล้ำไทย” เปิดหัวประเดิมคว้า 2 เงิน ศึกซีเกมส์ 2023
 106. จตุภูมิ-ทิพย์วรา ควงคู่คว้าเหรียญเงิน ให้ทัพยกน้ำหนักไทยศึกซีเกมส์ 2023
 107. เจนจิรา ล้มแชมป์เก่าซิวทอง กบ 50 ม.ซีเกมส์ 2023
 108. เศรษฐพงศ์ คาราเต้ไทย เสียท่ามาเลย์ 8 วิ.สุดท้าย ชวดเหรียญทองซีเกมส์
 109. เหรียญแรกในรอบ 10 ปี "ยลธนันท์" ซิวทองแดง ปั่นเสือภูเขาครอสคันทรี "ซีเกมส์ 2023"
 110. ไทยหยิบ 1 ทองแดง “เอ็กซ์ช็อต” “โค้ชอีสปอร์ต” จับตากลโกงใกล้ชิด
 111. ทัพกรีฑาไทย ผลงานสุดหรูกวาด 16 เหรียญทอง ทะลุเป้าศึกซีเกมส์ 2023

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้