ประวัติศาสตร์กรีซ

ประวัติศาสตร์กรีซ แบ่งออกเป็นหลายช่วงดังนี้

ประวัติศาสตร์กรีซ
Coat of Arms of Greece
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่เกี่ยวกับ
ประเทศกรีซ

กรีซยุคสำริด
อารยธรรมเฮลลาดิค
อารยธรรมซิคละดีส
อารยธรรมไมนอส
อารยธรรมไมซีนี
กรีซโบราณ
กรีซยุคมืด
กรีซยุคอาร์เคอิก
กรีซยุคคลาสสิก
กรีซยุคเฮลเลนิสติก
กรีซยุคโรมัน
กรีซยุคกลาง
กรีซยุคไบแซนไทน์
กรีซยุคฟรังโคคราเชีย
กรีซยุคออตโตมัน
กรีซยุคใหม่
สงครามประกาศเอกราชกรีซ
ราชอาณาจักรกรีซ
สาธารณรัฐเฮลเลนิกที่ 2
คณะการปกครอง 4 สิงหาคม
กรีซยุคยึดครองโดยอักษะ
สงครามกลางเมืองกรีซ
กรีซยุคปกครองโดยทหาร ค.ศ. 1967-1974
สาธารณรัฐเฮลเลนิกที่ 3
ประวัติศาสตร์แบ่งตามหัวข้อ
ศิลปะกรีก · รัฐธรรมนูญ · เศรษฐกิจ · การทหาร · ชื่อ

สถานีย่อยกรีซ

ยุคสำริดแก้ไข

ดูบทความหลักที่: สมัยเฮลลาดิค

สมัยเฮลลาดิคเป็นวลีโบราณคดีสมัยใหม่ที่หมายถึงสมัยต่างๆของวัฒนธรรมของแผ่นดินใหญ่กรีซโบราณระหว่างยุคสำริด

มิโนอัน (ยุคสำริดตอนต้น)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: อารยธรรมมิโนอัน

อารยธรรมมิโนอันเป็นวัฒนธรรมของยุคสำริดที่เกิดขึ้นในครีต อารยธรรมมิโนอันรุ่งเรืองระหว่างราวศตวรรษที่ 27 จนถึงกลางศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสต์ศักราช

ไมซีเนียน (ยุคสำริดตอนปลาย)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: อารยธรรมไมซีเนียน

ยุคมืดแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กรีซยุคมืด

กรีซโบราณแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กรีซโบราณ

กรีซโบราณหมายถึงอารยธรรมของประวัติศาสตร์กรีกที่รุ่งเรืองระหว่างสมัยอาร์เคอิคในศตวรรษที่ 8 จนถึงที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช มาจนถึงราวปี 146 ก่อนคริสต์ศักราช และเมื่อโรมันพิชิตกรีซหลังจากยุทธการโครินธ์ หัวใจของยุคนี้เป็นกรีซยุคคลาสสิกที่รุ่งเรืองระหว่างศตวรรษที่ 5 จนถึงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เริ่มด้วยการนำของผู้นำเอเธนส์หลังจากความสำเร็จในการปราบปรามการรุกรานทางทหารของเปอร์เซีย ยุคทองของเอเธนส์มาสิ้นสุดลงหลังจากการพ่ายแพ้ของเอเธนส์ต่อสปาร์ตาในสงครามเพโลพอนนีสในปี 404 ก่อนคริสต์ศักราช

ยุคเฮเลนนิสติคแก้ไข

ดูบทความหลักที่: อารยธรรมเฮเลนนิสติค

ยุคโรมันแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กรีซยุคโรมัน

อาณาจักรไบแซนไทน์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: อาณาจักรไบแซนไทน์

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแก้ไข

การฟื้นฟูศิลปะแก้ไข

สงครามครูเสดครั้งที่ 4แก้ไข

กฎของออตโตมันแก้ไข

ช่วงรัฐสมัยใหม่แก้ไข

ราชอาณาจักรกรีซแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชอาณาจักรกรีซ

สงครามโลกครั้งที่ 1แก้ไข

สงครามโลกครั้งที่ 2แก้ไข

สงครามกลางเมืองแก้ไข

การฟิ้นตัวภายหลังสงครามแก้ไข

การฟื้นฟูประชาธิปไตยแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข