เปิดเมนูหลัก

ประกอบ ตันติยาพงศ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษาแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 • 2548 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • 2544 มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
 • 2539 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ตำแหน่งหน้าที่แก้ไข

 • 2543 รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • 2542 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • 2541 รองอธิบดีกรมศุลกากร
 • 2540 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • 2538 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานศุลกากร กรมศุลกากร
 • ผู้อำนวยการกอง กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออก
 • ผู้อำนวยการกอง กองพิธีการและประเมินอากร
 • ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมยานและสินค้า
 • ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมและตรวจสินค้าขาเข้าที่ 1