บ้านหัวฝาย

หมู่บ้านในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

บ้านหัวฝาย เป็นบ้าน หมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่ในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติ แก้

เดิมที บ้านหัวฝายเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงพื้นราบมาก่อน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อมาราษฎรจากต่างจังหวัด อาทิเช่น จังหวัดน่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ และอำเภอเถินย้ายลงมาประกอบอาชีพจำนวนหลายครัวเรือน จึงมีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้น ๓ คน ปกครอง โดยมีคนไทย ๒ คน กะเหรี่ยง ๑ คน เพราะการปกครองเป็นไปอย่างยากลำบาก ราษฎรมาจากหลายที่จึงไม่สามัคคีกัน กะเหรี่ยงถูกรังแกเสมอ จึงอพยพไปอยู่ที่อื่น เหลือ ๔-๕ ครัวเรือน จึงแยกเป็น ๒ หมู่บ้าน ฝั่งคลองทางทิศเหนือ ขึ้นกับตำบลพระธาตุผาแดง โดยมีสิบเอกมงคล ใหญ่แก้ว เป็นกำนันคนแรกของตำบล และมีผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบันจำนวน ๑๘ คน

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้