บริกซ์ (อังกฤษ: Brix) หรือสัญลักษณ์ °Bx เป็นหน่วยวัดค่าความหวานชนิดหนึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำผึ้ง และไวน์โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความที่เรียกว่า รีเฟรกโตมีเตอร์ ทั้งนี้ ระดับความเข้มข้น 1 บริกซ์ เท่ากับน้ำตาลซูโครส 1 กรัม ในสารละลาย 100 กรัม