บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการบริหาร (อังกฤษ: executive editor) หรือ บรรณาธิการใหญ่ (อังกฤษ: editor in chief) เป็นบรรณาธิการหลักของสิ่งตีพิมพ์หนึ่ง ๆ โดยเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการดำเนินการและนโยบาย นอกเหนือจากนั้น บรรณาธิการบริหารยังต้องมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับรักษาเวลาที่จะทำให้งานออกมาเสร็จทันเวลา บรรณาธิการบริหารมักใช้กับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือรุ่น และรายการข่าวทางโทรทัศน์ และยังสามารถหมายความถึงวารสารวิชาการ โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้นฉบับที่ส่งเข้ามานั้นต้นฉบับใดจะได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความในวารสาร การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลจากผู้ทบทวน ซึ่งได้รับเลือกตามทักษะความชำนาญในแต่ละด้าน