นายกรัฐมนตรีรัสเซีย

ประธานรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย: Председатель Правительства Российской Федерации) หรือตามบริบทสากลหมายถึง นายกรัฐมนตรี (รัสเซีย: Премьер-министр) เป็นตำแหน่งที่ทรงอำนาจเป็นอันดับสองของสหพันธรัฐรัสเซียรองจากประธานาธิบดี ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 24 แห่งรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในด้านบริหารรัฐกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและคำสั่งประธานาธิบดี เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงให้ประธานาธิบดีพิจารณาแต่งตั้ง ดูแลกิจการภายในประเทศ ลงนามในกฤษฎีกาต่าง ๆ มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะรัฐบาล และโดยตำแหน่งแล้ว นายกรัฐมนตรียังเป็นสมาชิกสภาความมั่นคง, สมาชิกคณะผู้นำรัฐบาลในเครือรัฐเอกราช, สมาชิกคณะรัฐสูงสุดของรัฐสหภาพรัสเซียและเบลารุส, สมาชิกสภาประชาคมเศรษฐกิจยูเรเซีย

นายกรัฐมนตรี
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
Coat of Arms of the Russian Federation.svg
ตราแผ่นดิน
Mikhail Mishustin (2018).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
มีฮาอิล มีชุสติน

ตั้งแต่ 16 มกราคม 2563
จวนพระราชวังเครมลิน
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเซียร์เกย์ วิตเต
สถาปนา6 พฤศจิกายน 1905
เว็บไซต์http://premier.gov.ru/ (รัสเซีย)

นายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดยการยินยอมของรัฐสภา ต่างจากหลายประเทศที่แต่งตั้งโดยตรงจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง และต้องเป็นผู้ถือสัญชาติรัสเซียเพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น ประธานาธิบดีจะต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีภายในสองสัปดาห์หลังจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงให้รัฐสภาให้ความยินยอม หากสภาไม่ให้ความยินยอมประธานาธิบดีต้องเสนอชื่อบุคคลใหม่ภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยที่รัฐสภาสามารถไม่ให้ความยินยอมได้ไม่เกินสามครั้ง หากครบสามครั้งแล้วประธานาธิบดีสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยปราศจากความยินยอมจากสภาได้ทันที สภาไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะถอดถอนตำแหน่งนี้ได้จนกว่าจะเข้าสู่หกเดือนสุดท้ายของวาระประธานาธิบดี ยกเว้นในยามสงครามหรือภาวะฉุกเฉิน รัฐสภาอาจเสนอญัตติให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้

รัฐสภาของรัสเซียมีการลงมติขอคำยินยอมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไป 17 ครั้ง ซึ่งสภาลงมติยินยอมไป 12 ครั้ง ไม่ยินยอมไป 5 ครั้ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข