นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์

นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ เป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย[1] พ.ศ. 2552-2555 และเป็นทนายความในการขอปล่อยตัวชั่วคราวของ 7 แกนนำ นปช แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และทนายความว่าความคดี นาย วัฒนา เมืองสุข[2]

นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์
นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
28 มกราคม พ.ศ. 2549 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (62 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า

การทำงานแก้ไข

ประสบการณ์ / การทำงาน

 • นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย 2549 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ ด้านกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2555 – 2557
 • หัวหน้าคณะทนายความในการดำเนินการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องขังในคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง 2555
 • ทนายความในคดีรถดับเพลิง 2544 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ประธาน บริษัท สำนักกฎหมายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Narinpong Jinapuck International Law Firm Co.,Ltd.
 • ประธานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6)
 • ทนายความประจำสำนักงานคำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ พ.ศ. 2526
 • ประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 - 2558
 • ทนายความนายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในคดีของศาลกีฬาโลก Court of Arbitration for Sport ระหว่างนายวิรัช ชาญพานิชย์ โจทก์ กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จำเลย ณ กรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2557
 • ประธานฝ่ายกฎหมายของบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด พ.ศ. 2556 - 2558
 • ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระหว่างสโมสรและบุคลากรกีฬาฟุตบอล สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556-2558
 • คณะอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556-2558
 • ประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558
 • อนุกรรมการการพิจารณากฎหมายของสภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของสภาวิศวกร
 • อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • อนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานคณะทนายความผู้รับมอบหมาย จากคณะทำงาน ป.คอป. ( คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ) เพื่อดำเนินการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องขังในคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
 • รองประธานที่ปรึกษากฎหมายของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายสุชน ชาลีเครือ)
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
 • ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ร็อคเก็ตซาวด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เวิลด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ไดสตาร์ เทค(ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การทำงานด้านการช่วยเหลือสังคมแก้ไข

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนั้น เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีนายชมพู อรรถจินดา เป็นนายกสมาคมทนายความฯ คนแรก โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมอาชีพทนายความ 2.เพื่อจัดตั้งสวัสดิการในหมู่สมาชิก 3.เพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดเมื่อครั้ง 2517 สมัยที่ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค เป็นนายกสมาคมทนายควาามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนั้น ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้ง สภาทนายความ เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จ และมี ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย คนแรก

ภารกิจหลักของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนั้นได้แก่

 • ด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการว่าต่างแก้ต่างให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนทางด่านกฎหมาย
 • ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย จัดอบรมหลักสูตรวิชาว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมายขึ้น เพื่ออบรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้ารับการอบรมทุกๆปี
 • ด้านกีฬา จัดตั้งทีมฟุตบอล สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อเข้าแข่งขันกระชับมิตรกับองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย

อ้างอิงแก้ไข