ท้าววสวัตตี

ตามคติศาสนาพุทธ ท้าวปรนิมมิตวสวัตตี หรือ ท้าววสวัตตี[1] เป็นเทพบุตรผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี[2] เป็นมาร[3][4] จึงถูกพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า มารผู้มีบาป[5] เพราะชอบมาผจญผู้ที่จะทำความดีต่าง ๆ[6]

ประวัติแก้ไข

อนาคตวงศ์ระบุว่าพระกัสสปพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าท้าววสวัตตีจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต[7]

หลังจากสมเด็จพระโคตมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน กำลังทรงค้นพบอริยสัจ 4 และทรงกำลังจะก้าวล่วงจากอุปจารสมาธิไปถึงอัปปนาสมาธิ (ฌาน 1) มารมีความเห็นว่าพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา จะทำให้คนสำเร็จมรรคผลเข้าสู่พระนิพพานกันหมด ไม่เหลือวิญญาณไปขึ้นสวรรค์ จึงต้องยกทัพมากำราบ[6] แต่ถูกน้ำจากมวยผมของพระธรณีพัดไป จนในที่สุดมารก็ยอมแพ้ อนาคตวงศ์ระบุว่าในภายหลังทรงพยากรณ์เอาไว้ว่ามารตนนี้จะได้ตรัสรู้เป็น พระธรรมสามีสัมพุทธเจ้า[8]

มารเคยรบกวนงานฉลองพระธาตุของพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ถูกพระอุปคุตเถระสร้างความอับอายโดยการจับมัดไว้ที่เขาพระสุเมรุ[9] ภายหลังปรารถนาพุทธภูมิ และยอมเป็นศิษย์ของพระอุปคุต

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). สวรรค์ 6. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
  2. เกวัฏฏสูตร, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
  3. นิทานกถา, อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อปัณณกวรรค
  4. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1101
  5. มหาปรินิพพานสูตร. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค
  6. 6.0 6.1 ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับพระยามาร (วิชาการ.คอม) (ไทย)
  7. พระคัมภีร์อนาคตวงศ์, หน้า 103
  8. พระคัมภีร์อนาคตวงศ์, หน้า 104
  9. ตำนานพระอุปคุต (ไทย)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข