ที่ราบตะกอนน้ำพา

ที่ราบตะกอนน้ำพา (อังกฤษ: alluvial plain) คือ ภูมิประเทศราบเรียบขนาดใหญ่ เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนน้ำพาที่แม่น้ำพามาจากภูเขา กระบวนการเกิดนั้นเริ่มจาก ในฤดูน้ำหลากแม่น้ำจะนำพาตะกอนมาสะสมตัวบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นที่ราบขนาดเล็กริมสองฝั่งแม่น้ำ เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำตามเวลาที่ผ่านไป ที่ราบน้ำท่วมถึงเหล่านี้ก็จะมีปริมาณตะกอนและความสูงเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นที่ราบตะกอนน้ำพา

ที่ราบน้ำท่วมถึง (ริมแม่น้ำ) กับที่ราบตะกอนน้ำพา (พื้นที่เกษตรกรรม) แม่น้ำไวมาการีรี ประเทศนิวซีแลนด์ (ภูมิภาคที่ราบแคนเทอร์เบอรี)

เมื่อพื้นที่ภูเขาสูงเกิดการกร่อนและการผุพังอยู่กับที่จากลมฟ้าอากาศและน้ำ ตะกอนที่ผุพังจากภูเขาสูงจะถูกพาสู่ที่ราบ ธารน้ำต้นน้ำจะพาตะกอนและน้ำเหล่านี้ไหลไปสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ อ่าวและมหาสมุทร เมื่อตะกอนเหล่านี้ถูกพาไป จะมีตะกอนส่วนหนึ่งไปสะสมตัวบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงริมสองฝั่งแม่น้ำ นั้นจึงทำให้พื้นที่ริมน้ำนั้นมีความสูงเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปแม่น้ำจะเปลี่ยนทิศทางการไหลไปยังพื้นที่ ๆ ต่ำกว่าเกิดเป็นลำน้ำโค้งตวัด พื้นที่ ๆ น้ำเคยไหลผ่านนี้จึงเกิดเป็นที่ราบที่มีร่องน้ำเก่าและสันดินริมน้ำ เมื่อเวลาผ่านไปสันดินจะถูกกัดเซาะและร่องน้ำจะถูกทับทม กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาจึงจะเกิดเป็นที่ราบเรียบ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้