ทรราช (กรีกโบราณ: τύραννος; อังกฤษ: Tyrant) ความหมายดั้งเดิมในสมัยกรีกโบราณ หมายถึง บุคคลที่ได้ล้มล้างรัฐบาลที่ถูกต้องโดยชอบธรรมของรัฐ แล้วสถาปนาตนเองเป็นผู้ปกครองแบบเผด็จการแทนที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในชนชั้นชาวนาและพ่อค้า[1][2]

สำหรับเพลโต และ อาริสโตเติลนั้นได้ให้ความหมาย ทรราชย์ ไว้ว่า "การปกครองของคนๆ เดียวในรูปแบบของราชาธิปไตยที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือฉ้อฉลในอำนาจ มีเป้าหมายมุ่งประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ละเลยการให้ความใส่ใจต่อความทุกข์ยาก เดือดร้อน และประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมของผู้ใต้การปกครอง"[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Tyrant (entry)". 1911 Encyclopediam Britannica.
  2. "Tyrant". The Encyclopedia of Diderot & d'Alembert Collaborative Translation Project. Translated by Thomas Zemanek. Ann Arbor: Michigan Publishing, University of Michigan Library, 2009 (Trans. of "Tyran," Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 16. Paris, 1765). สืบค้นเมื่อ 1 April 2015.
  3. Glad, B. (2002, March) [better source needed].

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ. (2554). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN 978-974-03-2439-3.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข