ทรงตันเพลโต (Platonic solid) หมายถึงทรงหลายหน้าปรกติ (regular polyhedron) ที่เป็นทรงนูน (convex) โดยจุดยอดจุดหนึ่งจะประกอบด้วยหน้ารูปหลายเหลี่ยมปรกติ (regular polygon) ชนิดเดียวกันทุกจุด โดยได้ตั้งชื่อตามชื่อของเพลโต นักปรัชญาชาวกรีก ทรงตันเพลโตมีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่

ทรงสี่หน้า (tetrahedron) ทรงลูกบาศก์ (hexahedron/cube) ทรงแปดหน้า (octahedron) ทรงสิบสองหน้า (dodecahedron) ทรงยี่สิบหน้า (icosahedron)

(ภาพเคลื่อนไหว)


(ภาพเคลื่อนไหว)


(ภาพเคลื่อนไหว)


(ภาพเคลื่อนไหว)


(ภาพเคลื่อนไหว)

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้