ตำบลตาอุด

ตำบลในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ตำบลตาอุด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอขุขันธ์ เป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายแตงโมที่มีชื่อเสียงของอำเภอ ริมแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24

ตำบลตาอุด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ta Ut
ประเทศไทย
จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภออำเภอขุขันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด20.19 ตร.กม. (7.80 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)
 • ทั้งหมด5,084 คน
 • ความหนาแน่น251.80 คน/ตร.กม. (652.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33140
รหัสภูมิศาสตร์330508
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลตาอุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์

การปกครอง

แก้

ตำบลตาอุด แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านตาอุด
 • หมู่ที่ 2 บ้านตาอุดใหม่
 • หมู่ที่ 3 บ้านจำนรรจ์
 • หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อทำนบ
 • หมู่ที่ 5 บ้านตาอุดใต้
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง
 • หมู่ที่ 7 บ้านโก
 • หมู่ที่ 8 บ้านหัวนอน
 • หมู่ที่ 9 บ้านเดื่อนอก

การศึกษา

แก้

เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แห่ง คือ

 • โรงเรียนบ้านตาอุด

การศาสนา

แก้

มีวัดในสังกัดมหานิกาย 2 วัด คือ

 • วัดตาอุด
 • วัดศรีโกธาราราม

การสาธารณสุข

แก้

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ที่รับผิดชอบพื้นที่ทั้งตำบล คือ

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง

การคมนาคม

แก้

พื้นที่ตำบลมีถนนเส้นสำคัญตัดผ่าน ดังนี้

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
 • ทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.

เศรษฐกิจ

แก้

ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกแตงโมขายตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 นอกจากแตงโมก็ยังมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขายอยู่ด้วย เช่น หอมแดง กระเทียม เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีร้านค้าปลีก-ส่ง ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ำมันท้องถิ่น ร้านรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร โรงปูน ที่พัก ผุดขึ้นตามแนวทางหลวงเส้นนี้

ที่พัก

แก้

ประกอบด้วยที่พัก 1 แห่ง ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 คือ

 • โกพาร์ค รีสอร์ท