ตราแผ่นดินของพม่า

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (พม่า: ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်) เป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลพม่า ใช้ประทับในเอกสารของทางราชการทุกชนิด รวมถึงการตีพิมพ์ในเอกสารสำหรับเผยแพร่ แบบตราดังที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นลักษณะตามที่ปรากฏในหมวดที่ 8 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้รับการรับรองด้วยการลงประชามติในปี พ.ศ. 2551

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลพม่า
เริ่มใช้พ.ศ. 2554[1]
การใช้ใช้ประทับในเอกสารและจดหมายซึ่งออกโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ลักษณะ แก้

ลักษณะของดวงตราประกอบด้วยรูปสิงห์แบบศิลปะพม่าหรือชินเต (ခြင်္သေ့, chinthe) จำนวน 2 ตน อยู่ในท่านั่งรักษาการณ์ หันหลังให้ซึ่งกันและกัน ที่กลางตรานั้นมีภาพของแผนที่ประเทศพม่ารองรับด้วยช่อใบมะกอกคู่ ล้อมรอบด้วยลวดลายบุปผชาติตามแบบศิลปะพม่า ที่บนสุดของดวงตราเป็นรูปดาวห้าแฉกดวงหนึ่ง รูปเหล่านี้รองรับด้วยม้วนแพรแถบจารึกนามเต็มของประเทศด้วยใจความว่า "ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် " ("สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า")

ประวัติ แก้

นับตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยเป็นต้นมา พม่าได้ใช้รูปนกยูงรำแพนเป็นเครื่องหมายประจำแผ่นดินมาโดยตลอด รูปดังกล่าวได้ปรากฏในเงินรูปีของพม่าและธงชาติพม่าในสมัยต่างๆ ทั้งในยุคราชวงศ์โก้นบอง สมัยภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร ธงของรัฐบาลพม่าภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และในสมัยเป็นเอกราช

หลังได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าได้ใช้รูปตราแผ่นดินอันมีลักษณะคล้ายกับดวงตราที่ปรากฏในปัจจุบัน สำหรับรายละเอียดที่แตกต่างกันประกอบด้วย แพรแถบชื่อประเทศจารึกข้อความว่า "ပြည်ထောင်စု သမတမြန်မာ နိုင်ငံတော်" ("สหภาพพม่า") ตำแหน่งบนสุดของดวงตรานั้นมีรูปสิงห์นั่งหน้าตรงอยู่แทนที่รูปดาว ภาพแผนที่ประเทศพม่ากลางดวงตรานั้นบรรจุอยู่ในวงกลมอีกชั้นหนึ่ง ที่ขอบวงกลมนั้นจารึกคาถาพุทธภาษิตเป็นภาษาบาลี ซึ่งยกมาจากธัมมปทัฏฐกถา พุทธวัคควัณณนา คาถาที่ 194 ความว่า "สมคฺคานํ ตโป สุโข" ("သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ") อันหมายถึง "ความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นเหตุนำสุขมา"

ในสมัยการปกครองแบบสังคมนิยมของนายพลเน วิน รัฐธรรมนูญของพม่าฉบับ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) ได้บัญญัติภาพตราแผ่นดินใหม่ให้มีลักษณะในเชิงสังคมนิยมมากขึ้น โดยมีการแก้รูปแผนที่ประเทศพม่าให้ซ้อนทับบนรูปล้อเฟืองล้อมรอบด้วยช่อรวงข้าวคู่ และเปลี่ยนรูปสิงห์นั่งที่อยู่บนสุดให้เป็นรูปดาวห้าแฉก[2] ส่วนนามประเทศในแพรแถบล่างสุดได้เปลี่ยนเป็นข้อความ "ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်" ("สาธารณรัฐสังคมนิยมพม่า") ข้อความดังกล่าวนี้เมื่อคณะทหารได้ทำรัฐประหารและตั้งสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ข้อความ "ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ" ซึ่งหมายถึง "สาธารณรัฐสังคมนิยม" จึงได้ถูกลบออกไป

อ้างอิง แก้

  1. Public Service Medal certificate awarded on 4 January 2011 is with old State Seal bearing cogwheel and paddy ears. [1]
  2. 1974 Constitution of the Socialist Republic of the Union of Burma, Chapter XIV.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้