ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: WHA Industrial Development Public Company Limited ชื่อย่อ:WHAID) [1] บริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยการพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ [2]

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:HEMRAJ
ก่อตั้ง15 สิงหาคม พ.ศ. 2531
สำนักงานใหญ่777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
บุคลากรหลัก
นางสาว จรีพร จารุกรสกุล (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)
เว็บไซต์http://www.hemaraj.com

ประวัติ แก้

บริษัทฯ ได้จัดตั้งเริ่มประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 โดยโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ต่อมาได้จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยองเป็นแห่งที่สอง ในเดือนกันยายน 2531 ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทกลุ่ม ปิโตรเคมี เคมี และอุตสาหกรรมเหล็ก ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2536[3]และต่อมา บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ขายกิจการ ให้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

การประกอบธุรกิจ แก้

บริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยการพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การจัดการระบบอำนวยความสะดวก (Facility Management) ตลอดจนการจัดให้มีโรงงานสำเร็จรูปเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย


การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯจะเป็นการร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯมี 4 แห่ง ได้แก่[2]

 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1(อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด)
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด)


บริษัทได้พัฒนาและบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม 7 แห่ง ได้แก่[2]

โครงการนิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม

 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
 • ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 น.ส. เพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง 1,068,725,770 11.01%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 961,760,330 9.91%
3 CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH 844,906,389 8.71%
4 CHASE NOMINEES LIMITED 28 760,011,595 7.83%
5 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 651,534,500 6.71%

อ้างอิง แก้

 1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. 2.0 2.1 2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม