ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: WHA Industrial Development Public Company Limited ชื่อย่อ:WHAID) [2] บริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยการพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ [3]

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:HEMRAJ)
ก่อตั้ง15 สิงหาคม พ.ศ. 2531
สำนักงานใหญ่777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
บุคลากรหลัก
นางสาว จรีพร จารุกรสกุล (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)
เว็บไซต์http://www.hemaraj.com

ประวัติแก้ไข

บริษัทได้จัดตั้งเริ่มประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 โดยโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ต่อมาได้จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยองเป็นแห่งที่สอง ในเดือนกันยายน 2531 ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทกลุ่ม ปิโตรเคมี เคมี และอุตสาหกรรมเหล็ก ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2536[4]

การประกอบธุรกิจแก้ไข

บริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยการพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การจัดการระบบอำนวยความสะดวก (Facility Management) ตลอดจนการจัดให้มีโรงงานสำเร็จรูปเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย


การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯจะเป็นการร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯมี 4 แห่ง ได้แก่[3]

 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1(อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด)
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด)


บริษัทได้พัฒนาและบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม 7 แห่ง ได้แก่[3]

โครงการนิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม

 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
 • ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 น.ส. เพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง 1,068,725,770 11.01%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 961,760,330 9.91%
3 CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH 844,906,389 8.71%
4 CHASE NOMINEES LIMITED 28 760,011,595 7.83%
5 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 651,534,500 6.71%

อ้างอิงแก้ไข

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 3.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม