ในภูมิศาสตร์และวิชาการทำแผนที่ ซีกโลก คือการกล่าวถึงส่วนของโลกที่ถูกแบ่งเป็นสองซีก (ซีก หรือ Hemispheres มาจากภาษากรีกโบราณ ἡμισφαίριον hēmisphairion อันมีความหมายว่า "ครึ่งทรงกลม")

การแบ่งพื้นที่โลกด้วยเส้นศูนย์สูตรและเส้นเมริเดียนแรก

การแบ่งซีกโลกส่วนมากจะใช้เส้นละติจูดและลองจิจูด[1]:

การแบ่งซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกยังมีความสำคัญในแง่ของวัฒนธรรมเพราะแสดงให้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่าง 2 ซีกโลก

อย่างไรก็ตามยังมีการพยายามที่จะแบ่งดาวเคราะห์ออกเป็นสองซีกโดยใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกณฑ์ เช่น:

The Land Hemisphere
ซีกโลกแผ่นดิน
The Water Hemisphere
ซีกโลกสมุทร
The Land Hemisphere is at the top, and the Water Hemisphere is at the bottom.
ซีกโลกแผ่นดินอยู่ทางเหนือของเส้นแดงส่วนซีกโลกสมุทรอยู่ทางใต้ของเส้นแดง
The Land Hemisphere is at the top and the Water Hemisphere is at the bottom
ซีกโลกแผ่นดินอยู่ทางเหนือของเส้นแดงส่วนซีกโลกสมุทรอยู่ทางใต้ของเส้นแดง

นอกจากนี้การฉายแสงของดางอาทิตย์ก็สามารถแบ่งโลกเป็น 2 ซีกคือกลางวันและกลางคืนได้

อ้างอิงแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ซีกโลก