ช่างฝีมือ (อังกฤษ: artisan) เป็นบุคคลผู้มีอาชีพหรือมีทักษะในการประดิษฐ์ สร้างสรรค์สิ่งของ วัตถุ หรืองานหัตถกรรมต่าง ๆ ในบางส่วนหรือทุกส่วนด้วยมือ ซึ่งบางครั้งอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยก็ได้ โดยอาศัยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือ พร้อมทั้งเน้นคุณภาพและความประณีตของชิ้นงานเป็นหลัก โดยอาจประดิษฐ์ได้ทั้งของใช้หรือของตกแต่ง เช่น เครื่องเรือน เสื้อผ้า งานประติมากรรม ฯลฯ

ช่างแกะสลักไม้คนหนึ่งในจังหวัดบาหลี

ในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ช่างฝีมือถือเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก