ชีวสถิติ (อังกฤษ: biostatistics, biological statistics, biometry) เป็นสาขาวิชาประยุกต์ของสถิติศาสตร์เพื่อใช้ในทางชีววิทยา และยังมีการประยุกต์เฉพาะในทางการแพทย์และเกษตรกรรม

การประยุกต์ใช้วิชาชีวสถิติ แก้

กระบวนการทางสถิติเป็นพื้นฐานที่บูรณาการกับเวชสารสนเทศ (medical informatics) , สารสนเทศสาธารณสุข (public health informatic) , และชีวสารสนเทศศาสตร์ (bioinformatics)

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แก้

ชีวสถิติเกี่ยวข้องกับวิธีการของสาขาวิชาต่างๆ มากมาย เช่น

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

วารสารทางชีวสถิติ แก้

อ้างอิง แก้