ชัช ชลวร (7 กันยายน พ.ศ. 2491- ) อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ,อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ อดีตประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

ชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ลาออก
ก่อนหน้า อุระ หวังอ้อมกลาง
ถัดไป วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
ถัดไป 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 กันยายน พ.ศ. 2491 (72 ปี)

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา เมื่อปี 2515
 • ผู้พิพากษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2517
 • ผู้พิพากษาศาลเพชรบุรี ศาลแขวงพระนครเหนือ 2529
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ปี 2529
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ปี 2531
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ปี 2533
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ปี 2533
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายบริหาร ปี 2535
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2540
 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 2541
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา (1 ตุลาคม 2544)
 • เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (1 ตุลาคม 2546)
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (1 ตุลาคม 2549)
 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา (1 ตุลาคม 2550)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๑๓ ตอน ๒๒ ข ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ หน้า ๘
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๐๙ ตอน ๑๕๔ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ หน้า ๙
 3. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/004V015/387.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา] เล่ม ๑๑๗ ตอน ๔ ข ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ หน้า ๓๘๗

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข