จักรพรรดิจินไท่จู่

(เปลี่ยนทางจาก จินไท่จู่)

สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่ (ค.ศ.1068-1123) มีพระนามเดิมว่า หวันเอี๋ยน อากูดา (Wanyan Aguda) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1068 (พ.ศ. 1611) ที่จื่อจูทรงขึ้นครองราชย์เป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์จินเมื่อ ค.ศ.1115 (พ.ศ. 1658) ทรงพระนามว่าจักรพรรดิจินไท่จู่ ขณะพระชนม์ได้ 47 พรรษาโดยก่อนหน้านั้นทรงขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าหนี่เจิน แทนพระเชษฐาที่สิ้นพระชนม์ทรงครองราชย์เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี ค.ศ.1123 (พ.ศ. 1666) ขณะพระชนม์ได้ 55 พรรษา พระราชอนุชาจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิจินไท่จง

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา:หวันเอี๋ยนเหอลี่เป่า (完颜劾里钵)
 • พระราชมารดา:อี๋เจี่ยนฮองเฮา จากสกุล นาล่าน (翼简皇后拏懒氏)
 • พระเชษฐา:จินคังจง หวันเอี๋ยนฮู่หย่าซู๋ (金康宗完颜乌雅束)
 • พระอนุชา
  • อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนหว๋อไต๋ (魏王完颜斡带)
  • จักรพรรดิจินไท่จง หวันเอี๋ยนอู่ฉี่หม่าย (金太宗完颜晟,名 吴乞买)
  • อ๋องเลี้ยว หวันเอี๋ยนเซี๋ยเย่ (辽王完颜杲,名 斜也)
  • อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนหว๋อไซ๋ (卫王完颜斡赛)
  • อ๋องลู่ หวันเอี๋ยนหว๋อเจ่อ (鲁王完颜斡者)
  • อ๋องฮ๋าน หวันเอี๋ยนอู่กู๋ไน่ (汉王完颜乌故乃)
  • อ๋องลู่ หวันเอี๋ยนตูมู่ (鲁王完颜阇母)
  • อ๋องอี๋ หวันเอี๋ยนช้าล๋า (沂王完颜查剌)
  • อ๋องยุ๋น หวันเอี๋ยนอู่ตัวปู่ (郓王完颜昂,名 吾都补)
 • ฮองเฮา พระสนม และพระโอรสธิดา
  • เชิงหมู่ฮองเฮาจากสกุลต้างกั๋ว (圣穆皇后唐括氏)
   • องค์ชายห้า จินฮุ่ยจง หวันเอี๋ยนซงจุ๋น พระบิดาของจักรพรรดิจินซีจง (五子、嫡长子金徽宗完颜宗峻,名 绳果)
   • องค์ชายเจ็ด อ๋องเฟิง หวันเอี๋ยนซงเฉา (七子丰王完颜宗朝,名 乌烈 (列蒲阳虎))
   • อ๋องเจ๋า หวันเอี๋ยนซงเจี้ย (赵王完颜宗杰,名 没里野)
  • กวงอี๋ฮองเฮาจากสกุลเป้ยหม่าน (光懿皇后裴满氏)
   • องค์ชายใหญ่ อ๋องเลี้ยว หวันเอี๋ยนซงก๋าน พระบิดาของพระเจ้าจินเต๋อจง (长子辽王完颜宗干,名 斡本(海陵王时为金德宗,金世宗时降为辽王) )
  • ฉินเซี๋ยนฮองเฮาจากสกุลเฮอเซ่อลี่ (钦宪皇后纥石烈氏)
   • องค์ชายรอง อ๋องซ๋ง หวันเอี๋ยนซงหว๋าง (二子宋王完颜宗望,名 斡离不)
   • องค์ชายหก อ๋องเฉิน หวันเอี๋ยนซงจุ๋น (六子陈王完颜宗隽,名 讹鲁观)
   • อ๋องเฉิ้น หวันเอี๋ยนเอ้อลู่ (沈王完颜讹鲁)
  • ซวนเซี๋นฮองเฮาจากสกุลปู๋ซ๋าน (宣献皇后仆散氏)
  • พระสนมหยวน (乌古论元妃)
   • องค์ชายสี่ อ๋องเลี้ยง หวันเอี๋ยนซงบี๋ (四子梁王完颜宗弼,名 兀术)
   • องค์ชายแปด อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนซงเฉี้ยง (八子卫王完颜宗强,名 阿鲁)
   • องค์ชายเก้า อ๋องซู่ หวันเอี๋ยนซงหมิ่น (九子蜀王完颜宗敏,名 阿鲁补)
  • พระสนมเสี่ยวชวง (萧崇妃)
   • อ๋องจี๋ หวันเอี๋ยนซี้นี้เลี๋ย (纪王完颜习泥烈)
   • อ๋องซี หวันเอี๋ยนนิ้งจี้ (息王完颜宁吉)
   • อ๋องจู่ หวันเอี๋ยนอ๋านซุน (莒王完颜燕孙)
  • เนี้ยงจี่อ ตู้ นู่ เค่อ (娘子独奴可)
   • อ๋องเย๋ หวันเอี๋ยนหว๋อฮู (邺王完颜斡忽)
ก่อนหน้า จักรพรรดิจินไท่จู่ ถัดไป
-   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1658 - พ.ศ. 1666)
  จักรพรรดิจินไท่จง