จักรพรรดิจินไท่จง

สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จง (ค.ศ.1075 - 1135) จักรพรรดิองค์ที่2แห่งราชวงศ์จิน ประสูติเมื่อปี ค.ศ.1075 (พ.ศ. 1618) มีพระนามเดิมว่า หว่านเอี๋ยน อู่ฉีไม (Wanyan Wuqimai) (金太宗完颜晟,名 吴乞买)เป็นพระราชอนุชาในจักรพรรดิจินไท่จู่เมื่อพระเชษฐาสวรรคตในปี ค.ศ. 1123 (พ.ศ. 1666) พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่าจักรพรรดิจินไท่จง

ในปีที่ 4 ของรัชกาล ตรงกับ ค.ศ. 1127 (พ.ศ. 1670) พระองค์ได้ทรงนำกองทัพบุกเข้ายึดเมืองไคฟง เมืองหลวงของราชวงศ์ซ่งเหนือได้สำเร็จ ทำให้ราชวงศ์ซ่งต้องย้ายเมืองหลวงหนีลงใต้ไปที่หลินอัน (เมืองหังโจว มณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบัน)

จักรพรรดิจินไท่จงสวรรคตในปี ค.ศ. 1135 (พ.ศ. 1678) พระชนมายุได้ 60 พรรษา พระราชนัดดาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า จักรพรรดิจินซีจง (หว่านเอี๋ยน เหอล่า)

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา:หวางเอี๋ยนเหอลี่เป่า(完颜劾里钵)
 • พระราชมารดา:อี๋เจี่ยนฮองเฮา จากสกุล นาล่าน(翼简皇后拏懒氏)
 • พระเชษฐา
 • พระอนุชา
  • อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนหว๋อไต๋(魏王完颜斡带)
  • อ๋องเลี้ยว หวางเอี๋ยนเซี๋ยเย่(辽王完颜杲,名 斜也)
  • อ๋องเว๋ย หวางเอี๋ยนหว๋อไซ๋(卫王完颜斡赛)
  • อ๋องลู่ หวางเอี๋ยนหว๋อเจ่อ(鲁王完颜斡者)
  • อ๋องฮ๋าน หวางเอี๋ยนอู่กู๋ไน่(汉王完颜乌故乃)
  • อ๋องลู่ หวางเอี๋ยนตูมู่(鲁王完颜阇母)
  • อ๋องอี๋ หวางเอี๋ยนช้าล๋า(沂王完颜查剌)
  • อ๋องยุ๋น หวางเอี๋ยนอู่ตัวปู่(郓王完颜昂,名 吾都补)
 • ฮองเฮา พระสนม และพระโอรส
  • ฉินเหรินฮองเอาจากสกุลต้างกั่ว(钦仁皇后唐括氏)
   • องค์ชายใหญ่ อ๋องซ๋งกั้ว หวางเอี๋ยนซงป้าน(长子宋国王完颜宗磐,名 蒲鲁虎)
   • อ๋องบิน หวางเอี๋ยนซงกู๋(豳王完颜宗固,名 胡鲁)
   • อ๋องไต๋ หวางเอี๋ยนซงย่า(代王完颜宗雅,名 斛鲁补)
   • อ๋องซุ่ หวางเอี๋ยนซงชุ๋น(徐王完颜宗顺,名 阿鲁带)
   • องค์ชายสี่ อ๋องยู้ หวางเอี๋ยนซงเว่ย(四子虞王完颜宗伟,名 阿鲁补)
   • องค์ชายสาม อ๋องเต้ง หวางเอี๋ยนซงอิง(三子滕王完颜宗英,名 斛沙虎)
   • อ๋องเซีย หวางเอี๋ยนซงอี๋(薛王完颜宗懿,名 阿邻)
   • อ๋องหย้วน หวางเอี๋ยนซงเปิ่น(原王完颜宗本,名 阿鲁)
   • อ๋องอี๋ หวางเอี๋ยนกู๋หล่าน(翼王完颜鹘懒)
   • อ๋องเฟิง หวางเอี๋ยนซงเม่ย(丰王完颜宗美,名 胡里甲)
   • อ๋องหยุ่น หวางเอี๋ยนเชินทู่เมิ้น(郓王完颜神土门)
   • อ๋องฮั๋ว หวางเอี๋ยนฮู๋เป๋ยซู๋(霍王完颜斛孛束)
   • อ๋องไฉ๋ หวางเอี๋ยนหว๋อเลี๋ยว(蔡王完颜斡烈)
   • อ๋องบี๋ หวางเอี๋ยนซงเจ้อ(毕王完颜宗哲,名 鹘沙)


ก่อนหน้า จักรพรรดิจินไท่จง ถัดไป
จักรพรรดิจินไท่จู่   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1666 - พ.ศ. 1678)
  จักรพรรดิจินซีจง