จักรพรรดิเกาจู่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

จักรพรรดิเกาจู่ (Gaozu) สามารถหมายถึง

และยังสามารถหมายถึง