เซี่ยวเหวินโต้วไทเฮา

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดินีฮั่นเหวิน)

จักรพรรดินีโต้ว (竇皇后) หรือพระนามอย่างเป็นทางการว่า เซี่ยวเหวินไทเฮา (孝文太后) เป็นจักรพรรดินีในรัชสมัย จักรพรรดิฮั่นเหวิน และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิฮั่นจิง รวมถึงเป็นพระอัยยิกาใน จักรพรรดิฮั่นอู่

จักรพรรดินีฮั่นเหวิน
จักรพรรดินี แห่ง ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
ดำรงพระยศ179-157 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าจักรพรรดินีฮั่นเซ่า
ถัดไปจักรพรรดินีป๋อ
ฮองไทเฮา แห่ง ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
ดำรงพระยศ157-141 ปีก่อนคริสตกาล
ถัดไปจักรพรรดินีหวังจื้อ
ประสูติ338
สวรรคต408
พระสวามีจักรพรรดิฮั่นเหวิน
พระราชบุตรหลิวฉี:จักรพรรดิฮั่นจิง
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
พระราชบิดาโต้วชง

พระประวัติ แก้

จักรพรรดินีฮั่นเหวินทรงประสูติในครอบครัวยากจนที่ มณฑลเหอเป่ย เมื่อปี 341 โดยทรงเป็นธิดาของ โต้วชง มีพระนามเดิมว่า โต้วอี้ฟาง ต่อมาทรงถูกเรียกตัวเข้าวังไปเป็น นางสนองพระโอษฐ์ ในรัชสมัย จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย ในเวลานั้น จักรพรรดินีฮั่นเกา พระราชมารดาขององค์จักรพรรดิต้องการพระราชทานนางสนองพระโอษฐ์ เป็นรางวัลแก่บรรดาองค์ชายโดยหนึ่งในนั้นคือองค์ชายไต้ หลิวเหิง พระราชอนุชาต่างพระราชมารดาขององค์จักรพรรดิเกิดถูกพระทัยนางสนองพระโอษฐ์แซ่โต้วจึงทูลขอพระราชทานนางสนองพระโอษฐ์แซ่โต้วมาเป็นพระชายาในพระองค์

สถาปนาเป็นจักรพรรดินี แก้

หลังจากองค์ชายหลิวเหิงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิฮั่นเหวิน เมื่อปี 363 ก็ได้ทรงสถาปนาพระชายาโต้วขึ้นเป็น จักรพรรดินีโต้ว และสถาปนาองค์ชาย หลิวฉี พระราชโอรสองค์ใหญ่ที่ประสูติแต่จักรพรรดินีโต้วพระชนม์ 8 พรรษาขึ้นเป็น ไท่จื้อ หรือ รัชทายาท

เมื่อจักรพรรดิฮั่นเหวินเสด็จสวรรคตเมื่อปี 386 องค์ชายรัชทายาทหลิวฉีพระชนม์ 31 พรรษาจึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนพระนามว่า จักรพรรดิฮั่นจิง พร้อมกันนั้นยังได้สถาปนาจักรพรรดินีโต้วพระราชมารดาขึ้นเป็น พระพันปีโต้ว

ต่อมาเมื่อจักรพรรดิฮั่นจิงเสด็จสวรรคตลงในปี 403 พระพันปีโต้วและ จักรพรรดินีหวังจื้อ จึงทรงยกองค์ชาย หลิวเช่อ ขึ้นครองราชย์พระนามว่า จักรพรรดิฮั่นอู่ องค์จักรพรรดิจึงสถาปนาพระพันปีโต้วพระอัยยิกาขึ้นเป็น พระพันปีหลวงโต้ว

สวรรคต แก้