จักรพรรดินี (อังกฤษ: Empress) หมายถึง ประมุขเพศหญิงผู้ดูแลและปกครองฝ่ายในของวังหลวง หรือ ประมุขเพศหญิงผู้ดูแลและปกครองฝ่ายในของวังหรือประมุขเพศหญิงผู้เป็นเจ้าครองแผ่นดินที่เป็นจักรวรรดิ หากเป็นบุรุษเพศที่เป็นประมุขเรียกว่าจักรพรรดิ (Emperor) แต่คำว่า “จักรพรรดินี” ก็ใช้เรียกพระมเหสีเอกของจักรพรรดิด้วย ซึ่งในภาษาอังกฤษจะมีคำต่อท้ายให้เป็นที่เข้าใจคือ “Empress Consort” โดยทั่วไปถือกันว่า “จักรพรรดินี” มีฐานันดรสูงกว่า “กษัตริย์” ซึ่งเป็นผู้ปกครองของดินแดนที่เป็นประเทศหรืออาณาจักรเท่านั้น

สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่น จักรพรรดินีมเหสีเพียงพระองค์เดียวในปัจจุบัน

รูปภาพ แก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถ แก้ไข

จุฑาร์โลกมหาราชย์

จักรพรรดินีมเหสียุโรป แก้ไข

จักรพรรดินีมเหสีอเมริกาและแอฟริกา แก้ไข

จักรพรรดินีมเหสีเอเชีย แก้ไข