จักรพรรดินี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จักรพรรดินี (อังกฤษ: Empress) หมายถึง ประมุขเพศหญิงผู้ดูแลและปกครองฝ่ายในของวังหลวง หรือ ประมุขเพศหญิงผู้ดูแลและปกครองฝ่ายในของวังหรือประมุขเพศหญิงผู้เป็นเจ้าครองแผ่นดินที่เป็นจักรวรรดิ หากเป็นบุรุษเพศที่เป็นประมุขเรียกว่าจักรพรรดิ (Emperor) แต่คำว่า “จักรพรรดินี” ก็ใช้เรียกพระมเหสีเอกเอกของจักรพรรดิด้วย ซึ่งในภาษาอังกฤษจะมีคำต่อท้ายให้เป็นที่เข้าใจคือ “Empress Consort” โดยทั่วไปถือกันว่า “จักรพรรดินี” มีฐานันดรสูงกว่า “กษัตริย์” ซึ่งเป็นผู้ปกครองของดินแดนที่เป็นประเทศหรืออาณาจักรเท่านั้น

สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่น จักรพรรดินีมเหสีเพียงพระองค์เดียวในปัจจุบัน

รูปภาพแก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถแก้ไข

จักรพรรดินีมเหสียุโรปแก้ไข

จักรพรรดินีมเหสีอเมริกาและแอฟริกาแก้ไข

จักรพรรดินีมเหสีเอเชียแก้ไข