เปิดเมนูหลัก

คุยเรื่องวิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย การตรวจสอบผู้ใช้

ปรับแก้นโยบายการคัดเลือกและการถอดถอนผู้ตรวจสอบผู้ใช้แก้ไข

การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

เนื่องจากกระบวนการในการคัดเลือกและการถอดถอนผู้ตรวจสอบผู้ใช้ของวิกิพีเดียภาษาไทยขึ้นอยู่กับคณะอนุญาโตตุลาการที่ปัจจุบันตำแหน่งว่างและไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วในปัจจุบัน แม้จะมีการอนุโลมให้มีคัดเลือกหรือถอดถอนจากชุมชนได้แต่ก็ยังต้องผ่านอนุญาโตตุลาการอยู่ดี ตามข้อความที่ขีดเส้นใต้นี้:

โดยทั่วไปผู้ใช้ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้จะเป็นสมาชิกและอดีตสมาชิกในคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ แต่หากผู้ใช้ทั่วไปต้องการได้สิทธิ์นี้ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากชุมชนเช่นเดียวกับการเสนอชื่อผู้ดูแลระบบ โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อชุมชนและกรรมการตามสมควร และได้เสียงสนับสนุนจากชุมชนตามจำนวนที่กำหนด โดยถือว่าเป็นการได้รับเลือกจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม เมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว อนุญาโตตุลาการจะนำเรื่องให้ผู้ดูแลโครงการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวบุคคลตามช่องทางที่มูลนิธิวิกิมีเดียกำหนดด้วย

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้ทุกท่านพิจารณาปรับแก้นโยบายการคัดเลือกและการถอดถอนผู้ตรวจสอบผู้ใช้ให้ดำเนินการผ่านชุมชนได้โดยไม่ต้องผ่านคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อให้การคัดเลือกและการถอดถอนผู้ตรวจสอบผู้ใช้สามารถกระทำได้โดยชุมชนครับ --Geonuch (คุย) 12:03, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)

ถ้าไม่มีข้อกำหนดจากส่วนกลางว่าต้องผ่าน คอต.   เห็นด้วย ว่าให้ลบข้อความที่มีเส้นใต้ออกเลย แล้วให้ชุมชนพิจารณาครับ --Wedjet (คุย) 12:07, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)

ผมขอเสนอแก้ไขดังนี้ครับ เพื่อลดการต้องอาศัยอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งปัจจุบันสิ้นสภาพและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ต้นร่างของนโยบายนี้มาจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2555 และนโยบายดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนไปมากแล้ว อนึ่งร่างนี้พยายามแก้ไขคำให้เป็นไปในทางเดียวกันและแก้ไขตัวสะกดเล็กน้อยครับ --G(x) (คุย) 15:50, 19 กรกฎาคม 2562 (ICT)

โดยทั่วไปผู้ใช้ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้จะเป็นสมาชิกและอดีตสมาชิกในคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ แต่หากผู้ใช้ทั่วไปต้องการได้สิทธิ์นี้ ผู้ใช้ทั่วไปที่ประสงค์จะขอสิทธิในการใช้เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากชุมชนเช่นเดียวกับการเสนอชื่อผู้ดูแลระบบ โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อชุมชนและกรรมการ ประชาคมตามสมควร และได้เสียงสนับสนุนจากชุมชน ประชาคมตามจำนวนที่กำหนด (ทั้งนี้ โดยให้ใช้คุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกเช่นเดียวกับการเสนอชื่อผู้ดูแลระบบโดยอนุโลม) โดยถือว่าเป็นการได้รับเลือกจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม ประชาคมเพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิตามนโยบายการตรวจสอบผู้ใช้ของเมทาวิกิ เมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว อนุญาโตตุลาการจะนำเรื่องให้ผู้ดูแลโครงการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวบุคคลตามช่องทางที่มูลนิธิวิกิมีเดียกำหนดด้วย

ผู้ตรวจสอบผู้ใช้สามารถถูกถอดถอนได้ หากชุมชนหรือคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ประชาคมเห็นว่าผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้ใช้เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้ในทางที่ผิด เช่น ตรวจสอบในทางที่ผิด หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็น ชุมชน ประชาคมอาจเสนอชื่อให้ถอดถอนผู้ตรวจสอบนั้นหรือคณะกรรมการอาจนำเรื่องให้ผู้ดูแลโครงการถอนสถานะผู้ตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล คำขอส่วนบุคคล หรือการขอถอนสถานะตามกระบวนการทั่วไปในเมตา เมทาวิกิ ทั้งนี้หากมีกรณีเร่งด่วน ผู้ดูแลโครงการอาจถอดถอนสถานะผู้ตรวจสอบผู้ใช้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการตัดสินจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ประชาคมได้ ทั้งนี้ต้องเป็นการชั่วคราวและมีเหตุผลรองรับเท่านั้น

— ร่างแก้ไขโดย G(x) (คุย)
ส่วนที่ขีดทับ หมายถึงส่วนที่ตัดออก / ส่วนที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงส่วนที่เพิ่มเติม
  เห็นด้วย --Wedjet (คุย) 17:07, 19 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  เห็นด้วย --Geonuch (คุย) 20:35, 19 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  เห็นด้วย --JMKTIN (คุย) 22:18, 19 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  เห็นด้วย --Soponwit Sangsai (คุย) 17:29, 20 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  เห็นด้วย --คุณแบงค์ 13:03, 26 กรกฎาคม 2562 (ICT)

สรุป ปรับแก้นโยบายการคัดเลือกและการถอดถอนผู้ตรวจสอบผู้ใช้ให้ดำเนินการโดยประชาคม --Geonuch (คุย) 20:07, 23 กรกฎาคม 2562 (ICT)

การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ประกาศสละสิทธิ์ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (CheckUser) ของ ผู้ใช้:Octahedron80แก้ไข

เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้า (ผู้ใช้:Octahedron80) เคยเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ร่วมกับผู้ใช้อีกท่านหนึ่ง (เป็นใครจำไม่ได้) รวม 2 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุญาโตตุลาการ เวลาต่อมาผู้ใช้ดังกล่าวสละสิทธิ์การเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ทำให้สิทธิ์ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ของข้าพเจ้าถูกระงับโดยปริยาย เนื่องจากเหลือเพียงคนเดียว ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันได้ บัดนี้กำลังมีการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ และจะทำให้ผู้ตรวจสอบผู้ใช้มีรวมไม่น้อยกว่า 2 คน สิทธิ์ของข้าพเจ้าจึงจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ข้าพเจ้าจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ประกาศสละสิทธิ์ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ของ ผู้ใช้:Octahedron80 โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้การทำงานของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ชุดใหม่เป็นไปโดยสะดวก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน --奥虎 ボンド 13:29, 26 กรกฎาคม 2562 (ICT)

กลับไปที่หน้าโครงการ "การตรวจสอบผู้ใช้"