คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
School of Information Technology and Innovation
Bangkok University
สถาปนาพ.ศ. 2530
คณบดีดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
สีสีน้ำตาลเข้ม
มาสคอต
วงแหวน
เว็บไซต์https://www.bu.ac.th/th/it-innovation

ประวัติ

แก้

ประวัติและจุดมุ่งหมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อปีการศึกษา 2530 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิต วิทยาศาสตร์บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และความถนัดในสาขาวิชาชีพที่เรียนเป็นอย่างดี หลักสูตรเน้นสอนนักศึกษาให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีวิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และเป็นระบบ สามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาได้ดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่รู้จริง และรู้รอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาหลักสูตรของคณะให้มีลักษณะยืดหยุ่น (Flexible) และมีพลวัต (Dynamic) สามารถปรับเนื้อหาวิชาให้ทันกับยุคสมัยเป็นมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

สัญลักษณ์ประจำคณะ

แก้

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • เพชร แสดงถึง คุณค่า ความแข็งแกร่ง
  • ประกายแสง แสดงถึง ความรุ่งเรือง เจิดจรัส และความมีชื่อเสียง
  • วงแหวน แสดงถึง การเคลื่อนไหวและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
  • สีน้ำตาล แสดงถึง สีของโลก ซึ่งโลกเป็นรากฐานของทุกสิ่ง

เมื่อนำสัญลักษณ์ทั้งสี่มารวมกัน หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้กับนักศึกษา บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นผู้มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกและสังคม

หน่วยงานภายในคณะ

แก้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีภาควิชาในสังกัดทั้งหมด 5 ภาควิชา ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แก้

คณะเปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์[ลิงก์เสีย] วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ[ลิงก์เสีย] วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ )

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์[ลิงก์เสีย] วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง 2 ปี)[ลิงก์เสีย] วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์(ต่อเนื่อง 2 ปี)[ลิงก์เสีย] วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์)

วท.บ. (สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์)

สาขาการบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(ต่อเนื่อง 2 ปี)[ลิงก์เสีย] วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

วท.บ. (การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

ศูนย์บริการต่างๆ

แก้

เริ่มเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549