คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (อังกฤษ: Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจหลักในการบริหารวิชาการในด้านเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus
สถาปนา16 กันยายน พ.ศ. 2545
คณบดีผส.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
ที่อยู่
31 หมู่ 6 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สี███ สีม่วงแดง
เว็บไซต์http://scit.surat.psu.ac.th/#

ประวัติ

แก้
 • ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ ครั้งแรก
 • ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1
 • ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ รุ่นที่ 1
 • วันที่ 16 กันยายน 2545 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2546 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ได้รับอนุมัติการจัดตั้งสาขาวิชาของคณะ โดยมติสภามหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

แก้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ผลิตกรรมชีวภาพ)

แก้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ผลิตกรรมชีวภาพ) B.Sc.(Bioproduction) เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกในเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2542 โดยเน้นการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาการจัดการ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทร้พยากรชีวภาพอย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อความยั่งยืนทางนิเวศน์ในระดับที่เหมาะสม โดยการสอนในหลักสูตรจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 สาขาย่อย ได้แก่

 • สาขาย่อยเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ
 • สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 • สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
 • สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)

แก้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) B.Sc.(Food Technology) เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร การสร้างความปลอดภัยในอาหาร ห่วงโซ่อาหาร ระบบมาตรฐาน ประกันคุณภาพ การแปรรูปอาหาร ระบบและกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขาย่อย ได้แก่

 • สาขาย่อยเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาย่อยการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • สาขาย่อยเทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง)

แก้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง) Bachelor of Science (Rubber Industry) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างดี สามารถบูรณาการได้กับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ทั้งด้านการควบคุมคุณภาพ และการจัดการการผลิต มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ ความสามารถทางภาษา มีการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีนวัตกรรมความคิดเพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพให้รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจระบบการดำเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาง โดยประกอบด้วย 2 สาขาย่อย ได้แก่

 • สาขาย่อยอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
 • สาขาย่อยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

แก้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) Bachelor of Science (Industrial Management technology) แบ่งเป็น 3 สาขาย่อย ได้แก่

 • สาขาย่อยการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาย่อยการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
 • สาขาย่อยการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

แก้
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( วิทยาการจัดการ )
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ )
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจเกษตร )
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ )

หน่วยงานภายใน

แก้

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มีหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วนงาน ได้แก่

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • สำนักงานเลขานุการคณะ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้