คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: Faculty of Humanities and Social Sciences, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันได้จัดการศึกษาและให้การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมซึ่งมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Faculty of Humanities and Social Sciences,
Suansunandha Rajabhat University
คติพจน์คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาปนา1 มีนาคม พ.ศ. 2548
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
สี  สีเขียวอ่อน
เว็บไซต์hs.ssru.ac.th

ประวัติ แก้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติ ให้วิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง "คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สาขาการศึกษา มีวิชาเอก 3 วิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตร และเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2535 "คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เปลี่ยนเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและตำแหน่ง "หัวหน้าคณะ" เปลี่ยนเป็น "คณบดี"

ในปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชน มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในปี พ.ศ. 2545 ทางคณะฯ จึงได้จัดทำศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรแผนการเรียนอาจารย์ผู้สอนสื่อการสอนแหล่งวิทยาการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเปิดสอน "โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น" และ "โปรแกรมวิชาภาษาจีน" ในระดับปริญญาตรี 4 ปี และในเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Yunnan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Center) และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอน "โปรแกรมวิชาภาษาจีน" ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ต่อมา พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program) ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 2 ปีและอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา[1]

ค่านิยม แก้

 • จัดการศึกษาเชิงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
 • มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้กับผู้รับบริการ
 • โปร่งใส เสมอภาค ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
 • บุคลากรทุกคนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีคุณค่าต่อองค์กร

อัตลักษณ์ แก้

"เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ"

เอกลักษณ์ แก้

"เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล"

ค่านิยม แก้

 • W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
 • H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
 • I (Intergration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ
 • P (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ      

พันธกิจ แก้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม  ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
 2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
 4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล

หลักสูตรการศึกษา แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาจีน
- -
กลุ่มสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • แขนงสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการบริหารสังคมและวัฒนธรรม
  • แขนงการจัดการพัฒนาสังคม
  • แขนงการจัดการทางวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • แขนงธุรกิจนำเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬา
  • แขนงธุรกิจการบิน
  • แขนงการประชุมนิทรรศการ และอีเว้นท์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  • แขนงการบริหารรัฐกิจ
  • แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาบริหารงานตำรวจ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
 • สาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สาขาวิชาการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
-

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-26. สืบค้นเมื่อ 2017-04-20.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้