จูลต่อโมล

(เปลี่ยนทางจาก กิโลจูลต่อโมล)

จูลต่อโมล (สัญลักษณ์ J·mol-1) คือหน่วยเอสไอที่วัดพลังงานต่อจำนวนสาร พลังงานจะถูกวัดเป็นหน่วยจูล ในขณะที่จำนวนสารจะถูกวัดด้วยหน่วยโมล จูลต่อโมลเป็นหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ

ปริมาณเชิงกายภาพที่วัดด้วยจูลต่อโมล แก้