การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555

การเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2555 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 ประกอบไปด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เขตละ 1 คน

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555

← พ.ศ. 2551 22 เมษายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2563 →

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ผู้ใช้สิทธิ48.05%
  First party Second party Third party
 
ผู้สมัคร ชาญ พวงเพ็ชร์ ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี สุพจน์ ศรีสุวรรณ
พรรค กลุ่มปทุมรักไทย
(สายภูมิใจไทย)
ผู้สมัครอิสระ
(สายเพื่อไทย)
อิสระ
เขตของผู้นำ นายก อบจ. นายก อบจ. นายก อบจ.
เลือกตั้งล่าสุด พ.ศ. 2551 ผู้สมัครใหม่ ผู้สมัครใหม่
คะแนนเสียง 214,408 110,510 1,450
% 62.17 32.05 0.42

  Fourth party Fifth party
 
ผู้สมัคร ชานุ หอมหวาน สมนึก สอนเนย
พรรค อิสระ อิสระ
เขตของผู้นำ นายก อบจ. นายก อบจ.
เลือกตั้งล่าสุด ผู้สมัครใหม่ ผู้สมัครใหม่
คะแนนเสียง 935 761
% 0.27 0.22

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก่อนการเลือกตั้ง

ชาญ พวงเพ็ชร์
กลุ่มปทุมรักไทย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหลังการเลือกตั้ง

ชาญ พวงเพ็ชร์
กลุ่มปทุมรักไทย

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แก้

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 2 สมัย สังกัด กลุ่มปทุมรักไทย โดยมีการสนับสนุนจาก พรรคภูมิใจไทย และ สส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย

อดีต สส.ปทุมธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย ลงสมัครในนามอิสระ โดยมีการสนับสนุนจาก พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 3: สุพจน์ ศรีสุวรรณ

แก้

อดีตพัฒนาการอำเภอฯ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อดีตผู้สมัคร สว.ปทุมธานี พ.ศ. 2549 และอดีตผู้สมัคร สว.สรรหา พ.ศ. 2554[1] ลงสมัครในนามอิสระ

หมายเลข 4: ชานุ หอมหวาน

แก้

อดีตผู้ใหญ่บ้าน ลงสมัครในนามอิสระ

หมายเลข 5: สมนึก สอนเนย

แก้

อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลงสมัครในนามอิสระ


ผลการเลือกตั้ง

แก้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แก้
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มปทุมรักไทย ชาญ พวงเพ็ชร์ (1)* 214,429 65.14 '
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี (2) 110,974 33.71
อิสระ สุพจน์ ศรีสุวรรณ (3) 2,032 0.62
อิสระ ชานุ หอมหวาน (4) 958 0.29
อิสระ สมนึก สอนเนย (5) 785 0.24
ผลรวม 329,178 100.00
บัตรดี 329,178 45.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,979 1.52
บัตรเสีย 6,327 0.88
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 346,484 48.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 721,058 100.00


คะแนนเสียง
ชาญ
  
65.14%
สุเมธ
  
33.71%
สุพจน์
  
0.62%
ชานุ
  
0.29%
สมนึก
  
0.24%

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  1. "ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี นายส..." www.apdi2002.com.