กองบังคับการวิทยาการ ภาค 4

กองบังคับการวิทยาการ ภาค 4 เป็นหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมงานทางด้านการตรวจสอบ ค้นหาเปรียบเทียบและยืนยันลายพิมพ์นิ้วมือกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมือที่เก็บไว้ ตลอดจนการจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือทั้งสิบนื้ว งานรวบรวมบัญชีประวัติของผู้กระทำความผิดและงานติดตามผลคดี รวมทั้งงานทางด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา[1] โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ

  1. งาน 1 เปรียบเทียบและยืนยันลายพิมพ์นิ้วมือ สาย 1-4
  2. งาน 2 เปรียบเทียบและยืนยันลายพิมพ์นิ้วมือ สาย 5-8
  3. งาน 3 เปรียบเทียบและยืนยันลายพิมพ์นิ้วมือ สาย 9-12
  4. งาน 4 บัญชีการต้องโทษ
  5. งาน 5 ติดตามผลคดี
นิติวิทยาศาสตร์
ขอบเขตนิติวิทยาศาสตร์
นิติเวชศาสตร์นิติวิศวกรรมศาสตร์
นิติทันตวิทยานิติมานุษยวิทยา
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
การตรวจพิสูจน์บุคคล
การตรวจหาคราบอสุจิ ตัวอสุจิ
การศึกษาและพิสูจน์บุคคลจากฟัน
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐานการตรวจวัตถุระเบิด
การตรวจภาพเชิงซ้อน
การตรวจทางเคมีการตรวจทางฟิสิกส์
การตรวจทางชีววิทยาการตรวจทางนิติเวช
การตรวจเอกสารการตรวจวัสดุเส้นใย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายรูป
การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
การตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
AFISCDOSPICASSO
หน่วยงานในสังกัด
กองบังคับการอำนวยการ
พฐ.นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาการเขต 1วิทยาการเขต 2
วิทยาการเขต 3วิทยาการเขต 4

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร, พ.ต.อ.ดนัย ตังธนกานนท์ รศ. (สบ.4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน บก.วก.รร.นรต., หน้า 4, พ.ศ. 2543