กองบังคับการวิทยาการ ภาค 2

กองบังคับการวิทยาการ ภาค 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านการเก็บและบันทึกข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบประวัติของอาชญากร บุคคลพ้นโทษ ผู้พักการลงโทษหรือรอลงอาญา ผู้ร้ายท้องถิ่น ผู้ร้ายข้ามแดนและผู้ขออนุญาตสมัครงาน งานด้านสารบบ แผนประทุษกรรม สารบบการสเก็ตภาพคนร้าย การถ่ายผู้กระทำความผิด เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียดครบถ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสอบสวนในการสืบหาและติดตามจับตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา[1]

นิติวิทยาศาสตร์
ขอบเขตนิติวิทยาศาสตร์
นิติเวชศาสตร์นิติวิศวกรรมศาสตร์
นิติทันตวิทยานิติมานุษยวิทยา
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
การตรวจพิสูจน์บุคคล
การตรวจหาคราบอสุจิ ตัวอสุจิ
การศึกษาและพิสูจน์บุคคลจากฟัน
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐานการตรวจวัตถุระเบิด
การตรวจภาพเชิงซ้อน
การตรวจทางเคมีการตรวจทางฟิสิกส์
การตรวจทางชีววิทยาการตรวจทางนิติเวช
การตรวจเอกสารการตรวจวัสดุเส้นใย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายรูป
การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
การตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
AFISCDOSPICASSO
หน่วยงานในไทย
กองบังคับการอำนวยการ
พฐ.นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาการเขต 1วิทยาการเขต 2
วิทยาการเขต 3วิทยาการเขต 4

นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว กองบังคับการวิทยาการ ภาค 2 มีหน้าที่จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับตำหนิรูปพรรณของบุคคลและสิ่งของ ควบคุมงานด้านวิทยุการสื่อสาร โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ

  1. งาน 1 ประวัติบุคคล
  2. งาน 2 แผนประทุษกรรม
  3. งาน 3 ควบคุมบุคคลพ้นโทษ
  4. งาน 4 สมุดภาพคนร้าย

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร, พ.ต.อ.ดนัย ตังธนกานนท์ รศ.(สบ.4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน บก.วก.รร.นรต., หน้า 3, พ.ศ. 2543