กลวิธีวัจนลีลา

กลวิธีวัจนลีลา (อังกฤษ: Stylistic device) หรือ ภาพพจน์ คือ ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกถึงความหมาย มโนภาพ หรือเห็นเป็นภาพที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขียนลงไป หรือถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา[1]

ประเภทแก้ไข

ภาพพจน์แก้ไข

การเล่นคำแก้ไข

(อังกฤษ: Sounding techniques)

เชิงอรรถแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, 2551 : ออนไลน์.

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข