พรอปเพอร์ตี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Property (แก้ความกำกวม))

คำสำคัญ "พรอปเพอร์ตี" หรือ "property" และ "พรอปเพอร์ตีส์" หรือ "properties" สามารถหมายถึง

กฎหมายแก้ไข

  • ทรัพย์สิน (อังกฤษ: property) - วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง

ประกันภัยแก้ไข

วิทยาศาสตร์แก้ไข

เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไข

เศรษฐศาสตร์แก้ไข

ศิลปะแก้ไข

ปรัชญาแก้ไข

  • สมบัติ (อังกฤษ: property) - ในทางปรัชญา คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา หมายถึง ภาวะนามธรรมที่บ่งบอกลักษณะของวัตถุ

วรรณกรรมแก้ไข