Multiple independently targetable reentry vehicle

ขีปนาวุธหลายหัวรบที่สามารถเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศได้ที่สามารถกำหนดเป้าหมายในการ

ขีปนาวุธกลับสู่ชั้นบรรยากาศแบบแยกเป้าโจมตีได้หลายหัวรบ (อังกฤษ: Multiple independently targetable reentry vehicle หรือ MIRV) เป็นประเภทหัวรบของขีปนาวุธทิ้งตัว (Ballistic missile) ที่ประกอบด้วยหัวรบเทอร์โมนิวเคลียร์หลายหัวรบ โดยสามารถป้อนคำสั่งให้แต่ละหัวรบแยกโจมตีเป้าหมายเฉพาะของตนที่ต่างไปจากหัวรบอื่น ขีดความสามารถนี้ทำให้ขีปนาวุธติดหัวรบแบบ MIRV มีศักยภาพเหนือกว่า ขีปนาวุธที่ติดหัวรบแบบ MRV (Multiple Re-entry Vehicle) ซึ่งบรรทุกหัวรบหลายหัวรบ โดยจะกระจายตัวกันออกขณะพุ่งเข้าสู่เป้าหมาย แต่ไม่สามารถชี้เป้าหมายได้แยกต่างหากจากกัน

ขีปนาวุธ MIRV แห่งกองกำลังรักษาสันติภาพสหรัฐฯ (Peacekeeper), กับขึปนาวุธย้อนกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ เน้นตรงหัวรบที่เป็นสีแดง (The MIRV U.S. Peacekeeper missile, with the reentry vehicles highlighted in red.)