โปรแกรมเฮลโลเวิลด์

(เปลี่ยนทางจาก Hello world)

โปรแกรมเฮลโลเวิลด์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ทำการแสดงผลคำว่า "Hello, World!" บนอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเขียนภาษาโปรแกรมต่าง ๆ และมักถูกใช้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการแสดงวากยสัมพันธ์ของภาษาโปรแกรมหนึ่ง ๆ โดยมักจะเป็นโปรแกรมแรกที่ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมเขียนออกมา นอกจากนี้ โปรแกรมเฮลโลเวิลด์ ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่า เครื่องมือของภาษาโปรแกรมถูกติดตั้งอย่างสมบูรณ์หรือไม่

ประวัติ แก้

โปรแกรมเฮลโลเวิลด์โปรแกรมแรกเกิดขึ้น จากหนังสือการเขียนโปรแกรมภาษาซี แต่งโดยไบรอัน เคอร์นิงแฮน และ เดนนิส ริตชี ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) โดยตัวอย่างโปรแกรมมาจาก กระดาษจดข้อมูลของไบรอันขณะที่ทำงานที่ เบลล์แล็บ (Bell Laboratories) ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ตัวอย่างในหนังสือ พิมพ์ข้อความว่า "hello, world" (โดยไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และเครื่องหมายตกใจ ซึ่งได้ถูกเพิ่มมาในภายหลัง)

main( ) {
    printf("hello, world\n");
}

การเขียนคำนี้ มีการใช้งานโดยเขียนหลายแบบคือ ตัวอักษร H ใหญ่ และ h เล็ก ขณะเดียวกับ W ใหญ่ และ w เล็ก รวมถึงการเขียนเครื่องหมาย และแบบไม่มีเครื่องหมาย

การเขียนชุดคำสั่งนี้ในขณะที่บางโปรแกรมสามารถใช้คำสั่งได้อย่างเรียบง่าย ในขณะที่บางโปรแกรมต้องใช้คำสั่งซับซ้อนในการแสดงผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ GUI โปรแกรมเฮลโลเวิลด์มีประโยชน์ในการทดสอบว่าคอมไพเลอร์และส่วนต่างๆหลักของโปรแกรมทำงานได้ การรวบรวมคำสั่ง "hello world" ในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ถูกใช้ในการช่วยเรียน และการเปรียบเทียบการใช้งานของภาษาต่างๆ

ตัวอย่างของ Hello world ในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ แก้

4GL - Computer Associates with Ingres/DB แก้

message "Hello, World!" with style = popup;namah006

ABAP - SAP AG แก้

REPORT ZELLO.
WRITE 'Hello, World!'.

ABC แก้

WRITE "Hello, world!"

Ada แก้

with Ada.Text_IO;

procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!") ;
end Hello;

For explanation see wikibooks:Ada Programming:Basic.

ALGOL 68 แก้

In the popular upper-case stropping convention for bold words:

BEGIN
  print (("Hello, World!", newline))
END

or using prime stropping suitable for punch cards:

'BEGIN'
  PRINT (("HELLO, WORLD!", NEWLINE))
'END'

or minimally using the short form of begin and end, and implied newline at program termination:

( print ("Hello, World!") )

AmigaE แก้

PROC main ()
  WriteF ('Hello, World!') ;
ENDPROC

APL แก้

'Hello World'

AppleScript แก้

See also GUI section.

return "Hello World!"

ASP แก้

<%
Response.Write ("Hello World")
%>
or simply:
<%="Hello World" %>

ASP.NET แก้

Response.Write ("Hello World")

Assembly language แก้

Accumulator-only architecture: DEC PDP-8, PAL-III assembler แก้

See the example section of the PDP-8 article.

First successful µP/OS combinations: Intel 8080/Zilog Z80, CP/M, RMAC assembler แก้

bdos  equ  0005H   ; BDOS entry point
start: mvi  c,9    ; BDOS function: output string
    lxi  d,msg$  ; address of msg
    call  bdos
    ret       ; return to CCP

msg$:  db  'Hello, world!$'
end   start

Accumulator + index register machine: MOS Technology 6502, CBM KERNAL, ca65 assembler แก้

MSG:  .ASCIIZ "Hello, world!"
    LDX  #$F3
@LP:  LDA  MSG-$F3,X ; load character
    JSR  $FFD2   ; CHROUT (KERNAL) , output to current output device (screen)
    INX
    BNE  @LP    ; 
    RTS

Accumulator/Index microcoded machine: Data General Nova, RDOS แก้

See the example section of the Nova article.

Expanded accumulator machine: Intel x86, DOS, TASM แก้

MODEL  SMALL
IDEAL
STACK  100H

DATASEG
    MSG DB 'Hello, world!', 13, '$'

CODESEG
Start:
    MOV AX, @data
    MOV DS, AX
    MOV DX, OFFSET MSG
    MOV AH, 09H    ; DOS: output ASCII$ string
    INT 21H
    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
    END Start

Expanded accumulator machine: Intel x86, Microsoft Windows, FASM แก้

Assumes that enviromnent variable %fasminc% is set
format PE GUI 4.0
include '%fasminc%\win32a.inc'
section '.code' code readable executable
invoke MessageBox,0,hellomsg,hellolb,MB_OK+MB_ICONINFORMATION
invoke ExitProcess,0
section '.data' data readable writable
hellomsg db 'Hello, World!',0
hellolb db 'Hello World',0
data import
library user32,'user32.dll',kernel32,'kernel32.dll'
include '%fasminc%\apia\user32.inc'
include '%fasminc%\apia\kernel32.inc'
end data

Expanded accumulator machine: Intel x86, Linux, GAS แก้

.data
msg:
  .ascii   "Hello, world!\n"
  len = . - msg
.text
  .global _start
_start:
  movl	$len,%edx
  movl	$msg,%ecx
  movl	$1,%ebx
  movl	$4,%eax
  int	$0x80
  movl	$0,%ebx
  movl	$1,%eax
  int	$0x80

General-purpose fictional computer: MIX, MIXAL แก้

TERM  EQU  19     console device no. (19 = typewriter)
    ORIG  1000    start address
START  OUT  MSG (TERM)  output data at address MSG
    HLT        halt execution
MSG   ALF  "HELLO"
    ALF  " WORL"
    ALF  "D  "
    END  START    end of program

General-purpose fictional computer: MMIX, MMIXAL แก้

string BYTE "Hello, world!",#a,0 string to be printed (#a is newline and 0 terminates the string)

 Main GETA  $255,string      get the address of the string in register 255
    TRAP  0,Fputs,StdOut     put the string pointed to by register 255 to file StdOut
    TRAP  0,Halt,0        end process

General-purpose-register CISC: DEC PDP-11, RT-11, MACRO-11 แก้

.MCALL .REGDEF,.TTYOUT,.EXIT
    .REGDEF

HELLO: MOV  #MSG,R1
    MOVB  (R1) ,R0
LOOP: .TTYOUT
    MOVB + (R1) ,R0
    BNE  LOOP
    .EXIT

MSG:  .ASCIZ /HELLO, WORLD!/
    .END  HELLO

CISC on advanced multiprocessing OS: DEC VAX, VMS, MACRO-32 แก้

.title hello

    .psect  data, wrt, noexe

chan:  .blkw   1
iosb:  .blkq   1
term:  .ascid  "SYS$OUTPUT"
msg:  .ascii  "Hello, world!"
len =  . - msg

    .psect  code, nowrt, exe

    .entry  hello, ^m<>

     ; Establish a channel for terminal I/O
    $assign_s devnam=term, -
         chan=chan
    blbc   r0, end

     ; Queue the I/O request
    $qiow_s  chan=chan, -
         func=#io$_writevblk, -
         iosb=iosb, -
         p1=msg, -
         p2=#len

     ; Check the status and the IOSB status
    blbc   r0, end
    movzwl  iosb, r0

     ; Return to operating system
end:  ret

    .end    hello

RISC processor: ARM, RISC OS, BBC BASIC's in-line assembler แก้

.program     
     ADR R0,message
     SWI "OS_Write0"
     SWI "OS_Exit"
.message     
     DCS "Hello, world!"
     DCB 0
     ALIGN

หรือเวอร์ชันย่อ (จาก qUE) ;

     SWI"OS_WriteS":EQUS"Hello, world!":EQUB0:ALIGN:MOVPC,R14

AutoHotkey แก้

MsgBox, "Hello, World!"

Autoit แก้

MsgBox (1,'','Hello, world!')

AWK แก้

BEGIN { print "Hello, world!" }

Bash แก้

echo Hello,\ world!

BASIC แก้

General แก้

The following example works for any ANSI/ISO-compliant BASIC implementation, as well as most implementations built into or distributed with microcomputers in the 1970s and 1980s (usually some variant of Microsoft BASIC) :

10 PRINT "Hello, world!"
20 END

Such implementations of BASIC could also execute instructions in an immediate mode when line numbers are omitted. The following examples work without requiring a RUN instruction.

PRINT "Hello, world!"
? "Hello, world!"

Later implementations of BASIC allowed greater support for structured programming and did not require line numbers for source code. The following example works when RUN for the vast majority of modern BASICs.

PRINT "Hello, world!"
END

Again, the "END" statement is optional in many BASICs.

PBASIC แก้

DEBUG "Hello, world!", CR

or, the typical microcontroller Hello World program equivalent with the only output device present being a light-emitting diode (LED) (in this case attached to the seventh output pin) :

DO
  HIGH 7 'Make the 7th pin go high (turn the LED on)
  PAUSE 500 'Sleep for half a second
  LOW 7 ' Make the 7th pin go low (turn the LED off)
  PAUSE 500 'Sleep for half a second
LOOP
END

StarOffice/OpenOffice Basic แก้

sub main
  print "Hello, World"
end sub

TI-BASIC แก้

On TI calculators of the TI-80 through TI-86 range:

:Disp "HELLO, WORLD!"      or
:Output (x,y,"HELLO, WORLD!")  or
:Text (x,y,"HELLO, WORLD!")   or
:Text (-1,x,y,"HELLO, WORLD!")  ;only on the 83+ and higher

or simply

:"HELLO, WORLD!"

On TI-89/TI-92 (+) /Voyage 200 calculators:

:hellowld ()
:Prgm
:Disp "Hello, world!"
:EndPrgm

Visual Basic แก้

Sub Main
 MsgBox "Hello World!"
End Sub

Visual Basic .NET แก้

Module HelloWorldApp
 Sub Main ()
   System.Console.WriteLine ("Hello, world!")
 End Sub
End Module

or, defined differently,

Class HelloWorldApp
 Shared Sub Main ()
   System.Console.WriteLine ("Hello, world!")
 End Sub
End Class

Blitz BASIC แก้

Print "Hello, World!"

DarkBASIC แก้

PRINT "HELLO WORLD"

TEXT 0,0,"Hello World"
WAIT KEY

BCPL แก้

GET "LIBHDR"

LET START () BE
$ (
  WRITES ("Hello, world!*N")
$)

BLISS แก้

%TITLE 'HELLO_WORLD'
MODULE HELLO_WORLD (IDENT='V1.0', MAIN=HELLO_WORLD,
    ADDRESSING_MODE (EXTERNAL=GENERAL)) =
BEGIN

  LIBRARY 'SYS$LIBRARY:STARLET';

  EXTERNAL ROUTINE
    LIB$PUT_OUTPUT;

GLOBAL ROUTINE HELLO_WORLD =
BEGIN

  LIB$PUT_OUTPUT (%ASCID %STRING ('Hello World!'))
END;

END
ELUDOM

boo แก้

See also GUI Section.

print "Hello, world!"


Casio FX-9750 แก้

This program will work on the fx-9750 graphing calculator and compatibles.

"HELLO WORLD"

C แก้

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Hello, world!");
  return 0;
}

Ch แก้

The above C code can run in Ch as examples. The simple one in Ch is:

 printf ("Hello, world\n") ;


C# แก้

See also GUI Section.

class HelloWorldApp
{
  static void Main ()
  {
    System.Console.WriteLine ("Hello, world!") ;
  }
}

C++ แก้

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  cout << "Hello, world!\n";
}

C++/CLI แก้

int main ()
{
  System::Console::WriteLine ("Hello, world!") ;
}

C++, Managed (.NET) แก้

#using <mscorlib.dll>

using namespace System;

int wmain ()
{
  Console::WriteLine ("Hello, world!") ;
}

ColdFusion (CFM) แก้

<cfoutput>Hello, world!</cfoutput>

COMAL แก้

PRINT "Hello, World!"

CIL แก้

.method public static void Main () cil managed
{
   .entrypoint
   .maxstack 8
   ldstr "Hello, world!"
   call void [mscorlib]System.Console::WriteLine (string)
   ret
}

Clean แก้

module hello

Start = "Hello, world"

CLIST แก้

PROC 0
WRITE Hello, World!

Clipper แก้

@1,1 say "Hello World!"

COBOL แก้

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.   HELLO-WORLD.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Hello, world!".
STOP RUN.


D แก้

import std.stdio;
void main ()
{
  writefln ("Hello, world!") ;
}

DC an arbitrary precision calculator แก้

[Hello, world!]p

DCL batch แก้

$ write sys$output "Hello, world!"

DOLL แก้

// The program is itself an object. The program "this" object can be overloaded
// as a function that work as "main" function in a C program.
this ()
{
  system.stdout ("Hello, World!") ;
}

Dylan แก้

module: hello

format-out ("Hello, world!\n") ;

Ed and Ex (Ed extended) แก้

a
hello world!
.
p

Eiffel แก้

class HELLO_WORLD

creation
  make
feature
  make is
  local
      io:BASIC_IO
  do
       !!io
      io.put_string ("%N Hello, world!")
  end -- make
end -- class HELLO_WORLD

Erlang แก้

-module (hello).
-export ([hello_world/0]).

hello_world () -> io:fwrite ("Hello, world!\n").

Euphoria แก้

puts (1, "Hello, world!")

F# แก้

print_endline "Hello world"

Factor แก้

"Hello world" print

filePro แก้

@once
  mesgbox "Hello, world!"
  exit

Fjölnir แก้

"hello" < main
{
  main ->
  stef (;)
  stofn
    skrifastreng (;"Halló Veröld!") ,
  stofnlok
}
*
"GRUNNUR"
;

FOCAL แก้

type "Hello, World!",!

or

t "Hello, World!",!

Focus แก้

-TYPE Hello World

Forte TOOL แก้

begin TOOL HelloWorld;

includes Framework;
HAS PROPERTY IsLibrary = FALSE;

forward Hello;

-- START CLASS DEFINITIONS

class Hello inherits from Framework.Object

has public method Init;

has property
  shared= (allow=off, override=on) ;
  transactional= (allow=off, override=on) ;
  monitored= (allow=off, override=on) ;
  distributed= (allow=off, override=on) ;

end class;
-- END CLASS DEFINITIONS

-- START METHOD DEFINITIONS

------------------------------------------------------------
method Hello.Init
begin
super.Init () ;

task.Part.LogMgr.PutLine ('HelloWorld!') ;
end method;
-- END METHOD DEFINITIONS
HAS PROPERTY
  CompatibilityLevel = 0;
  ProjectType = APPLICATION;
  Restricted = FALSE;
  MultiThreaded = TRUE;
  Internal = FALSE;
  LibraryName = 'hellowor';
  StartingMethod = (class = Hello, method = Init) ;

end HelloWorld;

Forth แก้

: halloforth ( -- ) ." Hello, world!" CR ;

FORTRAN แก้

  PROGRAM HELLO
   PRINT *, 'Hello, world!'
  END

Fril แก้

 ? ((pp "Hello, world!"))

Frink แก้

println["Hello, world!"]

Gambas แก้

See also GUI section.

PUBLIC SUB Main ()
 Print "Hello, world!"
END

Game Maker แก้

In the draw event of some object:

draw_text (x,y,"Hello World")

Or to show a splash screen message:

show_message ("Hello World")

Haskell แก้

module Main (main) where

main = putStrLn "Hello World"

or

main = putStrLn "Hello World"

Heron แก้

program HelloWorld;
functions {
 _main () {
  print_string ("Hello, world!") ;
 }
}
end

HP-41 & HP-42S แก้

(Handheld Hewlett-Packard RPN-based alphanumeric engineering calculators.)

01 LBLTHELLO

02 THELLO, WORLD

03 PROMPT

 

HyperTalk (Apple HyperCard's scripting programming language) แก้

put "Hello world"

or

Answer "Hello World"

IDL แก้

print,"Hello world!"

Inform แก้

[ Main;
 print "Hello, world!^";
];

Io แก้

"Hello world!" print

or

write ("Hello world!\n")

Iptscrae แก้

ON ENTER {
  "Hello, " "World!" & SAY
}

J แก้

Simplest:

 Hello World

Probably closest in semantics:

'Hello World'

Jal แก้

include 16f877_20

 include hd447804
 
 hd44780_clear
 
 hd44780 = "H"
 hd44780 = "e"
 hd44780 = "l"
 hd44780 = "l"
 hd44780 = "o"
 hd44780 = " "
 hd44780 = "W"
 hd44780 = "o"
 hd44780 = "r"
 hd44780 = "l"
 hd44780 = "d"
 hd44780 = "!"

Java แก้

See also GUI section.

public class Work_name_or_tag
{
  public static void main (String[] args) 
  {
    System.out.println ("Hello, world!") ;
  }
}

Java byte-code แก้

(disassembler output of javap -c Hello.class)

public class Hello extends java.lang.Object {
  public Hello () ;
  public static void main (java.lang.String[]) ;
}

Method Hello ()
  0 aload_0
  1 invokespecial #1 <Method java.lang.Object () >
  4 return

Method void main (java.lang.String[])
  0 getstatic #2 <Field java.io.PrintStream out>
  3 ldc #3 <String "Hello, world!">
  5 invokevirtual #4 <Method void println (java.lang.String) >
  8 return

K แก้

`0:"Hello world\n"

Kogut แก้

WriteLine "Hello, world!"

Lisp แก้

Lisp has many dialects that have appeared over its almost fifty-year history.

Common Lisp แก้

(format t "Hello world!~%")

or

(write-line "Hello World!")

or merely:

 "Hello World!"


Scheme แก้

(display "Hello, world!")
(newline)

Emacs Lisp แก้

 (print "Hello World")

แก้

print [hello world!]

or

pr [Hello World!]

In mswlogo only

messagebox [Hi] [Hello World]

Lua แก้

print "Hello, world!"

LuaPSP แก้

screen:print (1,1,"Hello, world!")
screen:flip ()

M (MUMPS) แก้

W "Hello, world!"

Macsyma, Maxima แก้

print ("Hello, world!") $

Maple แก้

print ("Hello, World!") ;

Mathematica แก้

Print["Hello World"]

MATLAB แก้

disp ('Hello World')

Max แก้

max v2;
#N vpatcher 10 59 610 459;
#P message 33 93 63 196617 Hello world!;
#P newex 33 73 45 196617 loadbang;
#P newex 33 111 31 196617 print;
#P connect 1 0 2 0;
#P connect 2 0 0 0;
#P pop;

Modula-2 แก้

MODULE Hello;

FROM Terminal2 IMPORT WriteLn; WriteString;

BEGIN
  WriteString ("Hello, world!") ;
  WriteLn;
END Hello;

MOO แก้

notify (player, "Hello, world!") ;

MS-DOS batch แก้

(with the standard command.com interpreter. The @ symbol is optional and prevents the system from repeating the command before executing it. The @ symbol must be omitted on versions of MS-DOS prior to 3.0.)

@echo Hello, world!

MUF แก้

: main
 me @ "Hello, world!" notify
;

Natural แก้

WRITE "Hello, World!"
END

Nemerle แก้

The easiest way to get Nemerle print "Hello, world!" would be that:

System.Console.WriteLine ("Hello, world!") ;

however, in bigger applications the following code would be probably more useful:

using System.Console;

module HelloWorld
{
  Main () :void
  {
   WriteLine ("Hello, world!") ;
  }
}


Oberon แก้

Oberon is both the name of a programming language and an operating system.

Program written for the Oberon operating system:

MODULE Hello;
    IMPORT Oberon, Texts;
 VAR W: Texts.Writer;

 PROCEDURE World*;
 BEGIN
  Texts.WriteString (W, "Hello World!") ;
  Texts.WriteLn (W) ;
  Texts.Append (Oberon.Log, W.buf)
 END World;

BEGIN
 Texts.OpenWriter (W)
END Hello.

Freestanding Oberon program using the standard Oakwood library:

MODULE Hello;
  IMPORT Out;
BEGIN
  Out.String ("Hello World!") ;
  Out.Ln
END Hello.

Objective C แก้

Functional C Version แก้

#import <stdio.h>

int main () {
  printf ( "Hello, World!\n" ) ;
  return 0;
}

Object-Oriented C Version แก้

 1. import <stdio.h>
//An object-oriented version.
@interface Hello : Object
{
  const char str[] = "Hello world";
}
- (id) hello (void) ;
@end

@implementation Hello
- (id) hello (void)
{
  printf ("%s\n", str) ;
}
@end

int main (void)
{
  Hello *h = [Hello new];
  [h hello];
  
  [h free];
  return 0;
}

OPENSTEP/Cocoa Version แก้

 1. import <Foundation/Foundation.h>
int main (int argc, const char * argv[])
{
  NSLog (@"Hello, World!") ;
  return 0;
}

OCaml แก้

print_endline "Hello world!"

OPL แก้

See also GUI section.

PROC hello:
 PRINT "Hello, World"
ENDP

OPS5 แก้

(object-class request
     ^action)

(startup
  (strategy MEA)
  (make request ^action hello)
)


(rule hello
  (request ^action hello)
  (write |Hello World!| (crlf))
)

OPS83 แก้

module hello (main)
{ procedure main ( )
  {
   write () |Hello, world!|, '\n';
  };
};

Parrot assembly language แก้

print "Hello, world!\n"
end

Pascal แก้

program hello (output) ;
begin
writeln ('Hello, world!')
end.


Perl แก้

print "Hello, world!\n";

(This is the first example in Learning Perl; the semicolon is optional.)

Perl 6 แก้

say "Hello World";

PHP แก้

Hello, world!

or

<?php
 echo "Hello, world!\n";
?>

or

<?="Hello, world!\n"?>

(Note: This will not work unless short open tags are enabled.)

Pike แก้

int main () {
  write ("Hello, world!\n") ;
  return 0;
}

PL/SQL แก้

-- start anonymous block
set serveroutput on size 10000000;
begin
  dbms_output.enable (1000000) ;
  dbms_output.put_line ('Hello World!') ;
end;
-- end anonymous block

PL/I แก้

Test: proc options (main) reorder;
 put skip edit ('Hello, world!') (a) ;
end Test;

POP-11 แก้

'Hello world' =>

PostScript แก้

See PDL section

Processing แก้

println ("Hello, world!") ;

Prolog แก้

write ('Hello, world') ,nl.

Python แก้

print "Hello, world!"

หรือใน Python 3.x

print("Hello, world!")

REFAL แก้

$ENTRY GO{=<Prout 'Hello, world!'>;}

REXX, ARexx, NetRexx, and Object REXX แก้

say "Hello, world!"

RPL แก้

See also GUI section.

(On Hewlett-Packard HP-28, HP-48 and HP-49 series graphing calculators.)

<<
 CLLCD
 "Hello, world!" 1 DISP
 0 WAIT
 DROP
>>

Ruby แก้

See also GUI section.

puts "Hello, world!"

SAS แก้

data _null_;
put 'Hello, world!';
run;

Sather แก้

class HELLO_WORLD is
 main is 
  #OUT+"Hello, world\n"; 
 end; 
end;

Scala (programming language) แก้

object HelloWorld with Application {
 Console.println ("Hello, world!") ;
}

Scriptol แก้

print "Hello world!"

sed แก้

(note: requires at least one line of input)

sed -ne '1s/.*/Hello, world!/p'

Seed7 แก้

$ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln ("Hello, world!") ;
  end func;

Self แก้

'Hello, World!' print.

Simula แก้

BEGIN

  OutText ("Hello, world!") ;
  OutImage;
END

Smalltalk แก้

Transcript show: 'Hello, world!'; cr

SML แก้

print "Hello, world!\n";

SNOBOL แก้

  OUTPUT = "Hello, world!"
END

Span แก้

class Hello {
 static public main: args {
  Console << "Hello, world!\n";
 }
}

SPARK แก้

with Spark_IO;
--# inherit Spark_IO;
--# main_program;

procedure Hello_World
--# global in out Spark_IO.Outputs;
--# derives Spark_IO.Outputs from Spark_IO.Outputs;
is
begin
 Spark_IO.Put_Line (Spark_IO.Standard_Output, "Hello, world!", 0) ;
end Hello_World;

SPITBOL แก้

  OUTPUT = "Hello, world!"
END

SQL แก้

CREATE TABLE message (text char (15)) ;
INSERT INTO message (text) VALUES ('Hello, world!') ;
SELECT text FROM message;
DROP TABLE message;

or (e.g. Oracle dialect)

SELECT 'Hello, world!' FROM dual;

or (for Oracle's PL/SQL proprietary procedural language)

BEGIN
 DBMS_OUTPUT.ENABLE (1000000) ;
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Hello World, from PL/SQL') ;
END;

or (e.g. MySQL or PostgreSQL dialect)

SELECT 'Hello, world!';

or (e.g. T-SQL dialect)

PRINT 'Hello, world!'

or (for KB-SQL dialect)

select Null from DATA_DICTIONARY.SQL_QUERY

FOOTER or HEADER or DETAIL or FINAL event
write "Hello, world!"

STARLET แก้

RACINE: HELLO_WORLD.

NOTIONS:
HELLO_WORLD : ecrire ("Hello, world!").

TACL แก้

#OUTPUT Hello, world!

Tcl (Tool command language) แก้

See also GUI section.

puts "Hello, world!"

Turing แก้

put "Hello, world!"

TSQL แก้

Declare @Output varchar (16)
Set @Output='Hello, world!'
Select @Output

or, simpler variations:

Select 'Hello, world!'
Print 'Hello, world!'

UNIX-style shell แก้

echo 'Hello, world!'

or

printf '%s' $'Hello, world!\n'

or for a curses interface:

dialog --msgbox 'Hello, world!' 0 0

Visual Prolog console program แก้

#include @"pfc\console\console.ph"

goal
 console::init () ,
 stdio::write ("Hello World!").

Graphical user interfaces (GUIs) แก้

ActionScript (Macromedia flash mx) แก้

 this.createTextField ("hello_txt",0,10,10,100,20) ;
this.hello_txt.text="Hello, world";

AppleScript แก้

See also TUI section.

display dialog "Hello World!" buttons {"OK"} default button 1

Or to have the OS synthesize it and literally speak out the words "hello world!" (with no comma, as that would cause the synthesizer to pause)

say "Hello world!"

boo แก้

See also TUI section.

import System.Drawing
import System.Windows.Forms
f = Form ()
f.Controls.Add (Label (Text: "Hello, World!", Location: Point (40,30)))
f.Controls.Add (Button (Text: "Ok", Location: Point (50, 55) , Click: {Application.Exit () }))
Application.Run (f)

Functional equivalent of C# program below.

C# แก้

See also TUI section.

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
class HelloWorldForm : Form {
  public static void Main () {
    Application.Run (new HelloWorldForm ()) ;
  }
  public HelloWorldForm () {
    Label label = new Label () ;
    label.Text = "Hello, World!";
    label.Location = new Point (40,30) ;
    Controls.Add (label) ;
    Button button = new Button () ;
    button.Text = "OK";
    button.Location = new Point (50,55) ;
    Controls.Add (button) ;
    button.Click += new EventHandler (OnButtonOk) ;
  }
  void OnButtonOk (Object sender, EventArgs e) {
    Application.Exit () ;
  }
}

or ||

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace HelloWorld
{
  public class HelloWorld : Form
  {
    public HelloWorld ()
    {
      ShowMessage () ;
    }
    
    [STAThread]
    static void Main () 
    {
      Application.Run (new HelloWorld ()) ;
    }
    
    private void ShowMessage ()
    {
      MessageBox.Show ( 
        "Hello World!!!", 
        "Hello World - C#", 
        MessageBoxButtons.OK, 
        MessageBoxIcon.Information, 
        MessageBoxDefaultButton.Button1 ) ;
    }
  }
}

Cocoa or GNUStep (In Objective C) แก้

#import <Cocoa/Cocoa.h>

@interface hello : NSObject {
}
@end

@implementation hello

- (void) awakeFromNib
{	
   NSBeep () ; // we don't need this but it's conventional to beep 
        // when you show an alert
   NSRunAlertPanel (@"Message from your Computer", @"Hello, world!", @"Hi!",
           nil, nil) ;
}

@end

Curl แก้

{curl 3.0, 4.0 applet}
{curl-file-attributes character-encoding = "utf-8"}

Hello, world!

Delphi, Kylix แก้

program Hello_World;
uses  
 Windows;
  
begin
 ShowMessage ("Hello, world!") ;
end.

Euphoria แก้

MS-Windows only - basic.

include msgbox.e
if message_box ("Hello, world!", "Hello", 0) then end if

MS-Windows only - using Win32Lib library

include win32lib.ew
createForm ({
    ";Window; Hello",
    ";Label; Hello, World!"
  })
include w32start.ew

FLTK2 (in C++) แก้

#include <fltk/Window.h>
#include <fltk/Widget.h>
#include <fltk/run.h>
using namespace fltk;
  
int main (int argc, char **argv)
{
  Window *window = new Window (300, 180) ;
  window->begin () ;
    Widget *box = new Widget (20, 40, 260, 100, "Hello, World!") ;
    box->box (UP_BOX) ;
    box->labelfont (HELVETICA_BOLD_ITALIC) ;
    box->labelsize (36) ;
    box->labeltype (SHADOW_LABEL) ;
   window->end () ;
   window->show (argc, argv) ;

  return run () ;
}

Gambas แก้

See also TUI section.

PUBLIC SUB Main ()
 Message.Info ("Hello, world!")
END

GTK+ (in C++) แก้

#include <iostream>
#include <gtkmm/main.h>
#include <gtkmm/button.h>
#include <gtkmm/window.h>
using namespace std;

class HelloWorld : public Gtk::Window {
public:
 HelloWorld () ;
 virtual ~HelloWorld () ;
protected:
 Gtk::Button m_button;
 virtual void on_button_clicked () ;
};

HelloWorld::HelloWorld ()
: m_button ("Hello, world!") {
  set_border_width (10) ;
  m_button.signal_clicked ().connect (SigC::slot (*this,
                   &HelloWorld::on_button_clicked)) ;
  add (m_button) ;
  m_button.show () ;
}

HelloWorld::~HelloWorld () {}

void HelloWorld::on_button_clicked () {
  cout << "Hello, world!" << endl;
}

int main (int argc, char *argv[]) {
  Gtk::Main kit (argc, argv) ;
  HelloWorld helloworld;
  Gtk::Main::run (helloworld) ;
  return 0;
}

GTK+ (in Python) แก้

from gtk import *

window = Window (WINDOW_TOPLEVEL)
window.set_title ("Hello World!")
window.connect ("destroy", main_quit)
window.add (VBox ())
window.child.pack_start (Label ("Hello World!"))
button=Button ("OK")
window.child.pack_end (button)
button.connect ("clicked", main_quit)
window.show_all ()
main ()

or

import gtk
gtk.MessageDialog (message_format="Hello World!").run ()

Gtk# (in C#) แก้

using Gtk;

using GtkSharp;
using System;

class Hello {

  static void Main ()
  {
    Application.Init () ;

    Window window = new Window ("") ;
    window.DeleteEvent += cls_evn;
    Button close = new Button ("Hello World") ;
    close.Clicked += new EventHandler (cls_evn) ;

    window.Add (close) ;
    window.ShowAll () ;
    
    Application.Run () ;

  }

  static void cls_evn (object obj, EventArgs args)
  {
    Application.Quit () ;
  }

}

GTK+ 2.x (in Euphoria) แก้

include gtk2/wrapper.e

Info (NULL,"Hello","Hello World!")

Java แก้

See also TUI section.

import javax.swing.JOptionPane;

public class Hello {
  public static void main (String[] args) {
    JOptionPane.showMessageDialog (null, "Hello, world!!") ;
  }
}

 

Java applet แก้

Java applets work in conjunction with HTML files.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hello World</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

HelloWorld Program says:

<APPLET CODE="HelloWorld.class" WIDTH=600 HEIGHT=100>
</APPLET>


</BODY>
</HTML>
import 
import 

public class HelloWorld extends Applet {
 public void paint (Graphics g) {
  g.drawString ("Hello, world!", 100, 50) ;
 }
}

JavaScript and JScript แก้

JavaScript (an implementation of ECMAScript) is a client-side scripting language used in HTML files. The following code can be placed in any HTML file: { alert ("Hello, world!") ; } //--></script> <a href="#" onclick="helloWorld () ; return false;">Hello World Example</a>
An easier method uses JavaScript implicitly, directly calling the reserved alert function. Cut and paste the following line inside the <body> .... </body> HTML tags.
<a href="#" onclick="alert ('Hello, world!') ; return false;">Hello World Example
</a>
An even easier method involves using popular browsers' support for the virtual 'javascript' protocol to execute JavaScript code. Enter the following as an Internet address (usually by pasting into the address box) :
javascript:alert ('Hello, world!') ;
There are many other ways:
javascript:document.write ('Hello, world!\n') ;

K แก้

This creates a window labeled "Hello world" with a button labeled "Hello world".

hello:hello..l:"Hello world"
hello..c:`button
`show$`hello

OPL แก้

See also TUI section.

(On Psion Series 3 and later compatible PDAs.)

PROC guihello:
 ALERT ("Hello, world!","","Exit")
ENDP

or

PROC hello:
  dINIT "Window Title"
  dTEXT "","Hello World"
  dBUTTONS "OK",13
  DIALOG
ENDP

Qt toolkit (in C++) แก้

#include <qapplication.h>
#include <qpushbutton.h>
#include <qwidget.h>
#include <iostream>

class HelloWorld : public QWidget
{
  Q_OBJECT

public:
  HelloWorld () ;
  virtual ~HelloWorld () ;
public slots:
  void handleButtonClicked () ;
  QPushButton *mPushButton;
};

HelloWorld::HelloWorld () :
  QWidget () ,
  mPushButton (new QPushButton ("Hello, World!", this))
{
  connect (mPushButton, SIGNAL (clicked ()) , this, SLOT (handleButtonClicked ())) ;
}

HelloWorld::~HelloWorld () {}

void HelloWorld::handleButtonClicked ()
{
  std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  QApplication app (argc, argv) ;
  HelloWorld helloWorld;
  app.setMainWidget (&helloWorld) ;
  helloWorld.show () ;
  return app.exec () ;
}

or

#include <QApplication>
#include <QPushButton>

int main (int argc, char *argv[])
{
 QApplication app (argc, argv) ;

 QPushButton hello ("Hello world!") ;
 hello.resize (100, 30) ;
 hello.show () ;
 hello.connect (&hello, SIGNAL (clicked ()) , SLOT (close ())) ;
 return app.exec () ;
}

REAL แก้

RPL แก้

See also TUI section.

(On Hewlett-Packard


RTML แก้

Hello ()

TEXT "Hello, world!"

Ruby with WxWidgets แก้

See also TUI section.

require 'wxruby'

class HelloWorldApp < Wx::App
 def on_init
 ourFrame = Wx::Frame.new (nil, -1, "Hello, world!").show
 ourDialogBox = Wx::MessageDialog.new (ourFrame, "Hello, world!", "Information:", \
         Wx::OK|Wx::ICON_INFORMATION).show_modal
 end
end

HelloWorldApp.new.main_loop


Ruby with GTK+ แก้

See also TUI section.

require 'gtk2'

Gtk.init
window = Gtk::Window.new
window.signal_connect ("delete_event") { Gtk.main_quit; false }
button = Gtk::Button.new ("Hello World")
button.signal_connect ("clicked") { Gtk.main_quit; false }
window.add (button)
window.show_all
Gtk.main

SWT (in Java) แก้

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;

import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;

public class SWTHello {
  public static void main (String [] args) {
    Display display = new Display () ;
    final Shell shell = new Shell (display) ;
    RowLayout layout = new RowLayout () ;
    layout.justify = true;
    layout.pack = true;
    shell.setLayout (layout) ;
    

Tcl/Tk แก้

See also TUI section.

label .l -text "Hello, world!"
pack .l

Python with Tkinter แก้

See also TUI section.

import Tkinter
r = Tkinter.Tk ()
w = Tkinter.Label (r, text="Hello, world!")
w.pack ()
r.mainloop ()

or, more primitively:

import  

Visual Basic including VBA แก้

Sub Main ()
  MsgBox "Hello, world!"
End Sub

Visual Prolog note box แก้

#include @"pfc\vpi\vpi.ph"

goal
 vpiCommonDialogs::note ("Hello World!").

Windows API (in C) แก้

This uses the Windows API to create a full window containing the text. Another example below uses the built-in MessageBox function instead.

#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ;

char szClassName[] = "MainWnd";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)
{
 HWND hwnd;
 MSG msg;
 WNDCLASSEX wincl;

 wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX) ;
 wincl.cbClsExtra = 0;
 wincl.cbWndExtra = 0;
 wincl.style = 0;
 wincl.hInstance = hInstance;
 wincl.lpszClassName = szClassName;
 wincl.lpszMenuName = NULL; //No menu
 wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
 wincl.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1) ; //Color of the window
 wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ; //EXE icon
 wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ; //Small program icon
 wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ; //Cursor

 if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

 hwnd = CreateWindowEx (0, //No extended window styles
    szClassName, //Class name
    "", //Window caption
    WS_OVERLAPPEDWINDOW & ~WS_MAXIMIZEBOX,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, //Let Windows decide the left and top
                   //positions of the window
    120, 50, //Width and height of the window,
    NULL, NULL, hInstance, NULL) ;

 //Make the window visible on the screen
 ShowWindow (hwnd, nCmdShow) ;

 //Run the message loop
 while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0) >0)
 {
    TranslateMessage (&msg) ;
    DispatchMessage (&msg) ;
 }
 return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message,
                 WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
 PAINTSTRUCT ps;
 HDC hdc;
 switch (message)
 {
 case WM_PAINT:
    hdc = BeginPaint (hwnd, &ps) ;
    TextOut (hdc, 15, 3, "Hello, world!", 13) ;
    EndPaint (hwnd, &ps) ;
    break;
 case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage (0) ;
    break;
 default:
    return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam) ;
 }
 return 0;
}

Or, much more simply:

#include <windows.h>
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)
{
  MessageBox (NULL, "Hello, world!", "", MB_OK) ;
  return 0;
}

Windows Script Host with VBScript แก้

<job id="HelloWorld">
    <script language="VBScript">
        WScript.Echo "Hello, world!"
    </script>
</job>

Windows Script Host with JScript แก้

<job id="HelloWorld">
    <script language="JScript">
        WScript.Echo ( "Hello, world!" ) ;
    </script>
</job>

XSL (T) แก้

There are many ways to do this in XSL, the simplest being:

<xsl:template match="/">
 <xsl:text>Hello, world!</xsl:text>
</xsl:template>

If nested similar to the HTML version, it would be:

<xsl:template match="/">
 <html>
  <body>
   <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
 </html>
</xsl:template>

XUL แก้

Type the following in a text file (e.g. hello.world.xul) and then open with Mozilla Firefox.

<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">
 <box align="center" pack="center" flex="1">
  <description>Hello, world</description>
 </box>
</window>

Esoteric programming languages แก้

See: Hello world program in esoteric languages

Document formats แก้

ASCII แก้

The following sequence of characters, expressed in hexadecimal notation (with carriage return and newline characters at end of sequence) :

48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 21 0D 0A

The following sequence of characters, expressed as binary numbers (with cr/nl as above, and the same ordering of bytes) :

00–07: 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00101100 00100000 01110111
08–0E: 01101111 01110010 01101100 01100100 00100001 00001101 00001010

LaTeX แก้

\documentclass{article}
\begin{document}
 Hello, world!
\end{document}

Page description languages แก้

XHTML 1.1 แก้

(Using UTF-8 character set.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
           "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Hello, world!</title>
 </head>
 <body>
  <p>Hello, world!</p>
 </body>
</html>

HTML แก้

(simple)

<html><body>
<h1>Hello, world!</h1>
</body></html>

<html> and <body>-tags are not necessary for informal testing. You could even use the following:

<pre>Hello, World!</pre>

or simply write it as text without tags.

=== HTML 4.01 Strict=== (full)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>Hello, World!</title>
  </head>
  <body>
  <p>Hello, world!</p>
  </body>
</html>

Notice that the HEAD tag is optional and could be omitted. The first paragraph of the W3C Recommendation on The global structure of an HTML document also features this example.


PDF แก้

%PDF-1.0
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Outlines 2 0 R
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Outlines
/Count 0
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /Pages
/Count 1
/Kids [4 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 3 0 R
/Resources << /Font << /F1 7 0 R >>/ProcSet 6 0 R
>>
/MediaBox [0 0 612 792]
/Contents 5 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<< /Length 44 >>
stream
BT
/F1 24 Tf
100 100 Td (Hello World) Tj
ET
endstream
endobj
6 0 obj
[/PDF /Text]
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /Type1
/Name /F1
/BaseFont /Helvetica
/Encoding /MacRomanEncoding
>>
endobj
xref
0 8
0000000000 65535 f
0000000009 00000 n
0000000074 00000 n
0000000120 00000 n
0000000179 00000 n
0000000322 00000 n
0000000415 00000 n
0000000445 00000 n
trailer
<<
/Size 8
/Root 1 0 R
>>
startxref
553
%%EOF


PostScript แก้

% Displays on console.
(Hello world!) =

%!
% Displays as page output.
/Courier findfont
24 scalefont
setfont
100 100 moveto
(Hello world!) show
showpage

RTF แก้

{\rtf1\ansi\deff0
{\fonttbl {\f0 Courier New;}}
\f0\fs20 Hello, world!
}

TeX แก้

Hello World
\bye

Media-based scripting languages แก้

AviSynth แก้

BlankClip ()
Subtitle ("Hello, world!")

(Creates a video with default properties)

Lingo (Macromedia Director scripting language) แก้

on exitFrame me
 put "Hello, World!" 
end

Outputs the string to the message window if placed in a hhzhzx movie frame. Alternatively, to display an alert box stating the message you could use

on exitFrame me
 alert "Hello, World!"
end

POV-Ray แก้

#include "colors.inc"
camera {
 location <3, 1, -10>
 look_at <3,0,0>
}
light_source { <500,500,-1000> White }
text {
 ttf "timrom.ttf" "Hello world!" 1, 0
 pigment { White }
}