โปรแกรมเฮลโลเวิลด์

(เปลี่ยนทางจาก Hello world)

โปรแกรมเฮลโลเวิลด์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ทำการแสดงผลคำว่า "Hello, World!" บนอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเขียนภาษาโปรแกรมต่าง ๆ และมักถูกใช้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการแสดงวากยสัมพันธ์ของภาษาโปรแกรมหนึ่ง ๆ โดยมักจะเป็นโปรแกรมแรกที่ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมเขียนออกมา นอกจากนี้ โปรแกรมเฮลโลเวิลด์ ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่า เครื่องมือของภาษาโปรแกรมถูกติดตั้งอย่างสมบูรณ์หรือไม่

ประวัติ

แก้

โปรแกรมเฮลโลเวิลด์โปรแกรมแรกเกิดขึ้น จากหนังสือการเขียนโปรแกรมภาษาซี แต่งโดยไบรอัน เคอร์นิงแฮน และ เดนนิส ริตชี ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) โดยตัวอย่างโปรแกรมมาจาก กระดาษจดข้อมูลของไบรอันขณะที่ทำงานที่ เบลล์แล็บ (Bell Laboratories) ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ตัวอย่างในหนังสือ พิมพ์ข้อความว่า "hello, world" (โดยไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และเครื่องหมายตกใจ ซึ่งได้ถูกเพิ่มมาในภายหลัง)

main( ) {
    printf("hello, world\n");
}

การเขียนคำนี้ มีการใช้งานโดยเขียนหลายแบบคือ ตัวอักษร H ใหญ่ และ h เล็ก ขณะเดียวกับ W ใหญ่ และ w เล็ก รวมถึงการเขียนเครื่องหมาย และแบบไม่มีเครื่องหมาย

การเขียนชุดคำสั่งนี้ในขณะที่บางโปรแกรมสามารถใช้คำสั่งได้อย่างเรียบง่าย ในขณะที่บางโปรแกรมต้องใช้คำสั่งซับซ้อนในการแสดงผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ GUI โปรแกรมเฮลโลเวิลด์มีประโยชน์ในการทดสอบว่าคอมไพเลอร์และส่วนต่างๆหลักของโปรแกรมทำงานได้ การรวบรวมคำสั่ง "hello world" ในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ถูกใช้ในการช่วยเรียน และการเปรียบเทียบการใช้งานของภาษาต่างๆ

ตัวอย่างของ Hello world ในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ

แก้

4GL - Computer Associates with Ingres/DB

แก้
message "Hello, World!" with style = popup;
REPORT ZELLO.
WRITE 'Hello, World!'.
WRITE "Hello, world!"
with Ada.Text_IO;

procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!") ;
end Hello;

For explanation see wikibooks:Ada Programming:Basic.

In the popular upper-case stropping convention for bold words:

BEGIN
  print (("Hello, World!", newline))
END

or using prime stropping suitable for punch cards:

'BEGIN'
  PRINT (("HELLO, WORLD!", NEWLINE))
'END'

or minimally using the short form of begin and end, and implied newline at program termination:

( print ("Hello, World!") )
PROC main ()
  WriteF ('Hello, World!') ;
ENDPROC
'Hello World'

See also GUI section.

return "Hello World!"
<%
Response.Write ("Hello World")
%>
or simply:
<%="Hello World" %>
Response.Write ("Hello World")

Accumulator-only architecture: DEC PDP-8, PAL-III assembler

แก้

See the example section of the PDP-8 article.

First successful µP/OS combinations: Intel 8080/Zilog Z80, CP/M, RMAC assembler

แก้
bdos  equ  0005H   ; BDOS entry point
start: mvi  c,9    ; BDOS function: output string
    lxi  d,msg$  ; address of msg
    call  bdos
    ret       ; return to CCP

msg$:  db  'Hello, world!$'
end   start

Accumulator + index register machine: MOS Technology 6502, CBM KERNAL, ca65 assembler

แก้
MSG:  .ASCIIZ "Hello, world!"
    LDX  #$F3
@LP:  LDA  MSG-$F3,X ; load character
    JSR  $FFD2   ; CHROUT (KERNAL) , output to current output device (screen)
    INX
    BNE  @LP    ; 
    RTS

Accumulator/Index microcoded machine: Data General Nova, RDOS

แก้

See the example section of the Nova article.

Expanded accumulator machine: Intel x86, DOS, TASM

แก้
MODEL  SMALL
IDEAL
STACK  100H

DATASEG
    MSG DB 'Hello, world!', 13, '$'

CODESEG
Start:
    MOV AX, @data
    MOV DS, AX
    MOV DX, OFFSET MSG
    MOV AH, 09H    ; DOS: output ASCII$ string
    INT 21H
    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
    END Start

Expanded accumulator machine: Intel x86, Microsoft Windows, FASM

แก้
Assumes that enviromnent variable %fasminc% is set
format PE GUI 4.0
include '%fasminc%\win32a.inc'
section '.code' code readable executable
invoke MessageBox,0,hellomsg,hellolb,MB_OK+MB_ICONINFORMATION
invoke ExitProcess,0
section '.data' data readable writable
hellomsg db 'Hello, World!',0
hellolb db 'Hello World',0
data import
library user32,'user32.dll',kernel32,'kernel32.dll'
include '%fasminc%\apia\user32.inc'
include '%fasminc%\apia\kernel32.inc'
end data

Expanded accumulator machine: Intel x86, Linux, GAS

แก้
.data
msg:
  .ascii   "Hello, world!\n"
  len = . - msg
.text
  .global _start
_start:
  movl	$len,%edx
  movl	$msg,%ecx
  movl	$1,%ebx
  movl	$4,%eax
  int	$0x80
  movl	$0,%ebx
  movl	$1,%eax
  int	$0x80

General-purpose fictional computer: MIX, MIXAL

แก้
TERM  EQU  19     console device no. (19 = typewriter)
    ORIG  1000    start address
START  OUT  MSG (TERM)  output data at address MSG
    HLT        halt execution
MSG   ALF  "HELLO"
    ALF  " WORL"
    ALF  "D  "
    END  START    end of program

General-purpose fictional computer: MMIX, MMIXAL

แก้

string BYTE "Hello, world!",#a,0 string to be printed (#a is newline and 0 terminates the string)

 Main GETA  $255,string      get the address of the string in register 255
    TRAP  0,Fputs,StdOut     put the string pointed to by register 255 to file StdOut
    TRAP  0,Halt,0        end process

General-purpose-register CISC: DEC PDP-11, RT-11, MACRO-11

แก้
.MCALL .REGDEF,.TTYOUT,.EXIT
    .REGDEF

HELLO: MOV  #MSG,R1
    MOVB  (R1) ,R0
LOOP: .TTYOUT
    MOVB + (R1) ,R0
    BNE  LOOP
    .EXIT

MSG:  .ASCIZ /HELLO, WORLD!/
    .END  HELLO

CISC on advanced multiprocessing OS: DEC VAX, VMS, MACRO-32

แก้

.title hello

    .psect  data, wrt, noexe

chan:  .blkw   1
iosb:  .blkq   1
term:  .ascid  "SYS$OUTPUT"
msg:  .ascii  "Hello, world!"
len =  . - msg

    .psect  code, nowrt, exe

    .entry  hello, ^m<>

     ; Establish a channel for terminal I/O
    $assign_s devnam=term, -
         chan=chan
    blbc   r0, end

     ; Queue the I/O request
    $qiow_s  chan=chan, -
         func=#io$_writevblk, -
         iosb=iosb, -
         p1=msg, -
         p2=#len

     ; Check the status and the IOSB status
    blbc   r0, end
    movzwl  iosb, r0

     ; Return to operating system
end:  ret

    .end    hello

RISC processor: ARM, RISC OS, BBC BASIC's in-line assembler

แก้
.program     
     ADR R0,message
     SWI "OS_Write0"
     SWI "OS_Exit"
.message     
     DCS "Hello, world!"
     DCB 0
     ALIGN

หรือเวอร์ชันย่อ (จาก qUE) ;

     SWI"OS_WriteS":EQUS"Hello, world!":EQUB0:ALIGN:MOVPC,R14

MsgBox, "Hello, World!"

MsgBox (1,'','Hello, world!')

BEGIN { print "Hello, world!" }
echo Hello,\ world!

The following example works for any ANSI/ISO-compliant BASIC implementation, as well as most implementations built into or distributed with microcomputers in the 1970s and 1980s (usually some variant of Microsoft BASIC) :

10 PRINT "Hello, world!"
20 END

Such implementations of BASIC could also execute instructions in an immediate mode when line numbers are omitted. The following examples work without requiring a RUN instruction.

PRINT "Hello, world!"
? "Hello, world!"

Later implementations of BASIC allowed greater support for structured programming and did not require line numbers for source code. The following example works when RUN for the vast majority of modern BASICs.

PRINT "Hello, world!"
END

Again, the "END" statement is optional in many BASICs.

DEBUG "Hello, world!", CR

or, the typical microcontroller Hello World program equivalent with the only output device present being a light-emitting diode (LED) (in this case attached to the seventh output pin) :

DO
  HIGH 7 'Make the 7th pin go high (turn the LED on)
  PAUSE 500 'Sleep for half a second
  LOW 7 ' Make the 7th pin go low (turn the LED off)
  PAUSE 500 'Sleep for half a second
LOOP
END
sub main
  print "Hello, World"
end sub

On TI calculators of the TI-80 through TI-86 range:

:Disp "HELLO, WORLD!"      or
:Output (x,y,"HELLO, WORLD!")  or
:Text (x,y,"HELLO, WORLD!")   or
:Text (-1,x,y,"HELLO, WORLD!")  ;only on the 83+ and higher

or simply

:"HELLO, WORLD!"

On TI-89/TI-92 (+) /Voyage 200 calculators:

:hellowld ()
:Prgm
:Disp "Hello, world!"
:EndPrgm
Sub Main
 MsgBox "Hello World!"
End Sub
Module HelloWorldApp
 Sub Main ()
   System.Console.WriteLine ("Hello, world!")
 End Sub
End Module

or, defined differently,

Class HelloWorldApp
 Shared Sub Main ()
   System.Console.WriteLine ("Hello, world!")
 End Sub
End Class

Print "Hello, World!"

PRINT "HELLO WORLD"

TEXT 0,0,"Hello World"
WAIT KEY

GET "LIBHDR"

LET START () BE
$ (
  WRITES ("Hello, world!*N")
$)
%TITLE 'HELLO_WORLD'
MODULE HELLO_WORLD (IDENT='V1.0', MAIN=HELLO_WORLD,
    ADDRESSING_MODE (EXTERNAL=GENERAL)) =
BEGIN

  LIBRARY 'SYS$LIBRARY:STARLET';

  EXTERNAL ROUTINE
    LIB$PUT_OUTPUT;

GLOBAL ROUTINE HELLO_WORLD =
BEGIN

  LIB$PUT_OUTPUT (%ASCID %STRING ('Hello World!'))
END;

END
ELUDOM

See also GUI Section.

print "Hello, world!"


This program will work on the fx-9750 graphing calculator and compatibles.

"HELLO WORLD"
#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Hello, world!");
  return 0;
}

The above C code can run in Ch as examples. The simple one in Ch is:

 printf ("Hello, world\n") ;


See also GUI Section.

class HelloWorldApp
{
  static void Main ()
  {
    System.Console.WriteLine ("Hello, world!") ;
  }
}
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  cout << "Hello, world!\n";
}
int main ()
{
  System::Console::WriteLine ("Hello, world!") ;
}
#using <mscorlib.dll>

using namespace System;

int wmain ()
{
  Console::WriteLine ("Hello, world!") ;
}
<cfoutput>Hello, world!</cfoutput>
PRINT "Hello, World!"
.method public static void Main () cil managed
{
   .entrypoint
   .maxstack 8
   ldstr "Hello, world!"
   call void [mscorlib]System.Console::WriteLine (string)
   ret
}
module hello

Start = "Hello, world"
PROC 0
WRITE Hello, World!
@1,1 say "Hello World!"
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.   HELLO-WORLD.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Hello, world!".
STOP RUN.


import std.stdio;
void main ()
{
  writefln ("Hello, world!") ;
}

DC an arbitrary precision calculator

แก้
[Hello, world!]p
$ write sys$output "Hello, world!"
// The program is itself an object. The program "this" object can be overloaded
// as a function that work as "main" function in a C program.
this ()
{
  system.stdout ("Hello, World!") ;
}
module: hello

format-out ("Hello, world!\n") ;

Ed and Ex (Ed extended)

แก้
a
hello world!
.
p
class HELLO_WORLD

creation
  make
feature
  make is
  local
      io:BASIC_IO
  do
       !!io
      io.put_string ("%N Hello, world!")
  end -- make
end -- class HELLO_WORLD
-module (hello).
-export ([hello_world/0]).

hello_world () -> io:fwrite ("Hello, world!\n").
puts (1, "Hello, world!")
print_endline "Hello world"
"Hello world" print
@once
  mesgbox "Hello, world!"
  exit
"hello" < main
{
  main ->
  stef (;)
  stofn
    skrifastreng (;"Halló Veröld!") ,
  stofnlok
}
*
"GRUNNUR"
;
type "Hello, World!",!

or

t "Hello, World!",!
-TYPE Hello World
begin TOOL HelloWorld;

includes Framework;
HAS PROPERTY IsLibrary = FALSE;

forward Hello;

-- START CLASS DEFINITIONS

class Hello inherits from Framework.Object

has public method Init;

has property
  shared= (allow=off, override=on) ;
  transactional= (allow=off, override=on) ;
  monitored= (allow=off, override=on) ;
  distributed= (allow=off, override=on) ;

end class;
-- END CLASS DEFINITIONS

-- START METHOD DEFINITIONS

------------------------------------------------------------
method Hello.Init
begin
super.Init () ;

task.Part.LogMgr.PutLine ('HelloWorld!') ;
end method;
-- END METHOD DEFINITIONS
HAS PROPERTY
  CompatibilityLevel = 0;
  ProjectType = APPLICATION;
  Restricted = FALSE;
  MultiThreaded = TRUE;
  Internal = FALSE;
  LibraryName = 'hellowor';
  StartingMethod = (class = Hello, method = Init) ;

end HelloWorld;
: halloforth ( -- ) ." Hello, world!" CR ;
  PROGRAM HELLO
   PRINT *, 'Hello, world!'
  END
 ? ((pp "Hello, world!"))
println["Hello, world!"]

See also GUI section.

PUBLIC SUB Main ()
 Print "Hello, world!"
END

In the draw event of some object:

draw_text (x,y,"Hello World")

Or to show a splash screen message:

show_message ("Hello World")
module Main (main) where

main = putStrLn "Hello World"

or

main = putStrLn "Hello World"
program HelloWorld;
functions {
 _main () {
  print_string ("Hello, world!") ;
 }
}
end

(Handheld Hewlett-Packard RPN-based alphanumeric engineering calculators.)

01 LBLTHELLO

02 THELLO, WORLD

03 PROMPT

 

put "Hello world"

or

Answer "Hello World"

print,"Hello world!"
[ Main;
 print "Hello, world!^";
];
"Hello world!" print

or

write ("Hello world!\n")
ON ENTER {
  "Hello, " "World!" & SAY
}

Simplest:

 Hello World

Probably closest in semantics:

'Hello World'

include 16f877_20

 include hd447804
 
 hd44780_clear
 
 hd44780 = "H"
 hd44780 = "e"
 hd44780 = "l"
 hd44780 = "l"
 hd44780 = "o"
 hd44780 = " "
 hd44780 = "W"
 hd44780 = "o"
 hd44780 = "r"
 hd44780 = "l"
 hd44780 = "d"
 hd44780 = "!"

See also GUI section.

public class Work_name_or_tag
{
  public static void main (String[] args) 
  {
    System.out.println ("Hello, world!") ;
  }
}

(disassembler output of javap -c Hello.class)

public class Hello extends java.lang.Object {
  public Hello () ;
  public static void main (java.lang.String[]) ;
}

Method Hello ()
  0 aload_0
  1 invokespecial #1 <Method java.lang.Object () >
  4 return

Method void main (java.lang.String[])
  0 getstatic #2 <Field java.io.PrintStream out>
  3 ldc #3 <String "Hello, world!">
  5 invokevirtual #4 <Method void println (java.lang.String) >
  8 return
`0:"Hello world\n"
WriteLine "Hello, world!"

Lisp has many dialects that have appeared over its almost fifty-year history.

(format t "Hello world!~%")

or

(write-line "Hello World!")

or merely:

 "Hello World!"


(display "Hello, world!")
(newline)
 (print "Hello World")
print [hello world!]

or

pr [Hello World!]

In mswlogo only

messagebox [Hi] [Hello World]
print "Hello, world!"
screen:print (1,1,"Hello, world!")
screen:flip ()
W "Hello, world!"
print ("Hello, world!") $
print ("Hello, World!") ;
Print["Hello World"]
disp ('Hello World')
max v2;
#N vpatcher 10 59 610 459;
#P message 33 93 63 196617 Hello world!;
#P newex 33 73 45 196617 loadbang;
#P newex 33 111 31 196617 print;
#P connect 1 0 2 0;
#P connect 2 0 0 0;
#P pop;
MODULE Hello;

FROM Terminal2 IMPORT WriteLn; WriteString;

BEGIN
  WriteString ("Hello, world!") ;
  WriteLn;
END Hello;
notify (player, "Hello, world!") ;

(with the standard command.com interpreter. The @ symbol is optional and prevents the system from repeating the command before executing it. The @ symbol must be omitted on versions of MS-DOS prior to 3.0.)

@echo Hello, world!
: main
 me @ "Hello, world!" notify
;
WRITE "Hello, World!"
END

The easiest way to get Nemerle print "Hello, world!" would be that:

System.Console.WriteLine ("Hello, world!") ;

however, in bigger applications the following code would be probably more useful:

using System.Console;

module HelloWorld
{
  Main () :void
  {
   WriteLine ("Hello, world!") ;
  }
}


Oberon is both the name of a programming language and an operating system.

Program written for the Oberon operating system:

MODULE Hello;
    IMPORT Oberon, Texts;
 VAR W: Texts.Writer;

 PROCEDURE World*;
 BEGIN
  Texts.WriteString (W, "Hello World!") ;
  Texts.WriteLn (W) ;
  Texts.Append (Oberon.Log, W.buf)
 END World;

BEGIN
 Texts.OpenWriter (W)
END Hello.

Freestanding Oberon program using the standard Oakwood library:

MODULE Hello;
  IMPORT Out;
BEGIN
  Out.String ("Hello World!") ;
  Out.Ln
END Hello.

Functional C Version

แก้
#import <stdio.h>

int main () {
  printf ( "Hello, World!\n" ) ;
  return 0;
}

Object-Oriented C Version

แก้
 1. import <stdio.h>
//An object-oriented version.
@interface Hello : Object
{
  const char str[] = "Hello world";
}
- (id) hello (void) ;
@end

@implementation Hello
- (id) hello (void)
{
  printf ("%s\n", str) ;
}
@end

int main (void)
{
  Hello *h = [Hello new];
  [h hello];
  
  [h free];
  return 0;
}
 1. import <Foundation/Foundation.h>
int main (int argc, const char * argv[])
{
  NSLog (@"Hello, World!") ;
  return 0;
}
print_endline "Hello world!"

See also GUI section.

PROC hello:
 PRINT "Hello, World"
ENDP
(object-class request
     ^action)

(startup
  (strategy MEA)
  (make request ^action hello)
)


(rule hello
  (request ^action hello)
  (write |Hello World!| (crlf))
)
module hello (main)
{ procedure main ( )
  {
   write () |Hello, world!|, '\n';
  };
};
print "Hello, world!\n"
end
program hello (output) ;
begin
writeln ('Hello, world!')
end.


print "Hello, world!\n";

(This is the first example in Learning Perl; the semicolon is optional.)

say "Hello World";

Hello, world!

or

<?php
 echo "Hello, world!\n";
?>

or

<?="Hello, world!\n"?>

(Note: This will not work unless short open tags are enabled.)

int main () {
  write ("Hello, world!\n") ;
  return 0;
}
-- start anonymous block
set serveroutput on size 10000000;
begin
  dbms_output.enable (1000000) ;
  dbms_output.put_line ('Hello World!') ;
end;
-- end anonymous block
Test: proc options (main) reorder;
 put skip edit ('Hello, world!') (a) ;
end Test;
'Hello world' =>

See PDL section

println ("Hello, world!") ;
write ('Hello, world') ,nl.
print "Hello, world!"

หรือใน Python 3.x

print("Hello, world!")
$ENTRY GO{=<Prout 'Hello, world!'>;}
say "Hello, world!"

See also GUI section.

(On Hewlett-Packard HP-28, HP-48 and HP-49 series graphing calculators.)

<<
 CLLCD
 "Hello, world!" 1 DISP
 0 WAIT
 DROP
>>

See also GUI section.

puts "Hello, world!"
data _null_;
put 'Hello, world!';
run;
class HELLO_WORLD is
 main is 
  #OUT+"Hello, world\n"; 
 end; 
end;
object HelloWorld with Application {
 Console.println ("Hello, world!") ;
}
print "Hello world!"

(note: requires at least one line of input)

sed -ne '1s/.*/Hello, world!/p'

$ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln ("Hello, world!") ;
  end func;
'Hello, World!' print.

BEGIN

  OutText ("Hello, world!") ;
  OutImage;
END
Transcript show: 'Hello, world!'; cr
print "Hello, world!\n";
  OUTPUT = "Hello, world!"
END
class Hello {
 static public main: args {
  Console << "Hello, world!\n";
 }
}
with Spark_IO;
--# inherit Spark_IO;
--# main_program;

procedure Hello_World
--# global in out Spark_IO.Outputs;
--# derives Spark_IO.Outputs from Spark_IO.Outputs;
is
begin
 Spark_IO.Put_Line (Spark_IO.Standard_Output, "Hello, world!", 0) ;
end Hello_World;
  OUTPUT = "Hello, world!"
END
CREATE TABLE message (text char (15)) ;
INSERT INTO message (text) VALUES ('Hello, world!') ;
SELECT text FROM message;
DROP TABLE message;

or (e.g. Oracle dialect)

SELECT 'Hello, world!' FROM dual;

or (for Oracle's PL/SQL proprietary procedural language)

BEGIN
 DBMS_OUTPUT.ENABLE (1000000) ;
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Hello World, from PL/SQL') ;
END;

or (e.g. MySQL or PostgreSQL dialect)

SELECT 'Hello, world!';

or (e.g. T-SQL dialect)

PRINT 'Hello, world!'

or (for KB-SQL dialect)

select Null from DATA_DICTIONARY.SQL_QUERY

FOOTER or HEADER or DETAIL or FINAL event
write "Hello, world!"
RACINE: HELLO_WORLD.

NOTIONS:
HELLO_WORLD : ecrire ("Hello, world!").
#OUTPUT Hello, world!

Tcl (Tool command language)

แก้

See also GUI section.

puts "Hello, world!"
put "Hello, world!"
Declare @Output varchar (16)
Set @Output='Hello, world!'
Select @Output

or, simpler variations:

Select 'Hello, world!'
Print 'Hello, world!'
echo 'Hello, world!'

or

printf '%s' $'Hello, world!\n'

or for a curses interface:

dialog --msgbox 'Hello, world!' 0 0

Visual Prolog console program

แก้
#include @"pfc\console\console.ph"

goal
 console::init () ,
 stdio::write ("Hello World!").

Graphical user interfaces (GUIs)

แก้

ActionScript (Macromedia flash mx)

แก้
 this.createTextField ("hello_txt",0,10,10,100,20) ;
this.hello_txt.text="Hello, world";

See also TUI section.

display dialog "Hello World!" buttons {"OK"} default button 1

Or to have the OS synthesize it and literally speak out the words "hello world!" (with no comma, as that would cause the synthesizer to pause)

say "Hello world!"

See also TUI section.

import System.Drawing
import System.Windows.Forms
f = Form ()
f.Controls.Add (Label (Text: "Hello, World!", Location: Point (40,30)))
f.Controls.Add (Button (Text: "Ok", Location: Point (50, 55) , Click: {Application.Exit () }))
Application.Run (f)

Functional equivalent of C# program below.

See also TUI section.

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
class HelloWorldForm : Form {
  public static void Main () {
    Application.Run (new HelloWorldForm ()) ;
  }
  public HelloWorldForm () {
    Label label = new Label () ;
    label.Text = "Hello, World!";
    label.Location = new Point (40,30) ;
    Controls.Add (label) ;
    Button button = new Button () ;
    button.Text = "OK";
    button.Location = new Point (50,55) ;
    Controls.Add (button) ;
    button.Click += new EventHandler (OnButtonOk) ;
  }
  void OnButtonOk (Object sender, EventArgs e) {
    Application.Exit () ;
  }
}

or ||

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace HelloWorld
{
  public class HelloWorld : Form
  {
    public HelloWorld ()
    {
      ShowMessage () ;
    }
    
    [STAThread]
    static void Main () 
    {
      Application.Run (new HelloWorld ()) ;
    }
    
    private void ShowMessage ()
    {
      MessageBox.Show ( 
        "Hello World!!!", 
        "Hello World - C#", 
        MessageBoxButtons.OK, 
        MessageBoxIcon.Information, 
        MessageBoxDefaultButton.Button1 ) ;
    }
  }
}

Cocoa or GNUStep (In Objective C)

แก้

#import <Cocoa/Cocoa.h>

@interface hello : NSObject {
}
@end

@implementation hello

- (void) awakeFromNib
{	
   NSBeep () ; // we don't need this but it's conventional to beep 
        // when you show an alert
   NSRunAlertPanel (@"Message from your Computer", @"Hello, world!", @"Hi!",
           nil, nil) ;
}

@end
{curl 3.0, 4.0 applet}
{curl-file-attributes character-encoding = "utf-8"}

Hello, world!
program Hello_World;
uses  
 Windows;
  
begin
 ShowMessage ("Hello, world!") ;
end.

MS-Windows only - basic.

include msgbox.e
if message_box ("Hello, world!", "Hello", 0) then end if

MS-Windows only - using Win32Lib library

include win32lib.ew
createForm ({
    ";Window; Hello",
    ";Label; Hello, World!"
  })
include w32start.ew
#include <fltk/Window.h>
#include <fltk/Widget.h>
#include <fltk/run.h>
using namespace fltk;
  
int main (int argc, char **argv)
{
  Window *window = new Window (300, 180) ;
  window->begin () ;
    Widget *box = new Widget (20, 40, 260, 100, "Hello, World!") ;
    box->box (UP_BOX) ;
    box->labelfont (HELVETICA_BOLD_ITALIC) ;
    box->labelsize (36) ;
    box->labeltype (SHADOW_LABEL) ;
   window->end () ;
   window->show (argc, argv) ;

  return run () ;
}

See also TUI section.

PUBLIC SUB Main ()
 Message.Info ("Hello, world!")
END
#include <iostream>
#include <gtkmm/main.h>
#include <gtkmm/button.h>
#include <gtkmm/window.h>
using namespace std;

class HelloWorld : public Gtk::Window {
public:
 HelloWorld () ;
 virtual ~HelloWorld () ;
protected:
 Gtk::Button m_button;
 virtual void on_button_clicked () ;
};

HelloWorld::HelloWorld ()
: m_button ("Hello, world!") {
  set_border_width (10) ;
  m_button.signal_clicked ().connect (SigC::slot (*this,
                   &HelloWorld::on_button_clicked)) ;
  add (m_button) ;
  m_button.show () ;
}

HelloWorld::~HelloWorld () {}

void HelloWorld::on_button_clicked () {
  cout << "Hello, world!" << endl;
}

int main (int argc, char *argv[]) {
  Gtk::Main kit (argc, argv) ;
  HelloWorld helloworld;
  Gtk::Main::run (helloworld) ;
  return 0;
}

GTK+ (in Python)

แก้

from gtk import *

window = Window (WINDOW_TOPLEVEL)
window.set_title ("Hello World!")
window.connect ("destroy", main_quit)
window.add (VBox ())
window.child.pack_start (Label ("Hello World!"))
button=Button ("OK")
window.child.pack_end (button)
button.connect ("clicked", main_quit)
window.show_all ()
main ()

or

import gtk
gtk.MessageDialog (message_format="Hello World!").run ()

using Gtk;

using GtkSharp;
using System;

class Hello {

  static void Main ()
  {
    Application.Init () ;

    Window window = new Window ("") ;
    window.DeleteEvent += cls_evn;
    Button close = new Button ("Hello World") ;
    close.Clicked += new EventHandler (cls_evn) ;

    window.Add (close) ;
    window.ShowAll () ;
    
    Application.Run () ;

  }

  static void cls_evn (object obj, EventArgs args)
  {
    Application.Quit () ;
  }

}
include gtk2/wrapper.e

Info (NULL,"Hello","Hello World!")

See also TUI section.

import javax.swing.JOptionPane;

public class Hello {
  public static void main (String[] args) {
    JOptionPane.showMessageDialog (null, "Hello, world!!") ;
  }
}

 

Java applets work in conjunction with HTML files.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hello World</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

HelloWorld Program says:

<APPLET CODE="HelloWorld.class" WIDTH=600 HEIGHT=100>
</APPLET>


</BODY>
</HTML>
import 
import 

public class HelloWorld extends Applet {
 public void paint (Graphics g) {
  g.drawString ("Hello, world!", 100, 50) ;
 }
}
JavaScript (an implementation of ECMAScript) is a client-side scripting language used in HTML files. The following code can be placed in any HTML file: { alert ("Hello, world!") ; } //--></script> <a href="#" onclick="helloWorld () ; return false;">Hello World Example</a>
An easier method uses JavaScript implicitly, directly calling the reserved alert function. Cut and paste the following line inside the <body> .... </body> HTML tags.
<a href="#" onclick="alert ('Hello, world!') ; return false;">Hello World Example
</a>
An even easier method involves using popular browsers' support for the virtual 'javascript' protocol to execute JavaScript code. Enter the following as an Internet address (usually by pasting into the address box) :
javascript:alert ('Hello, world!') ;
There are many other ways:
javascript:document.write ('Hello, world!\n') ;

This creates a window labeled "Hello world" with a button labeled "Hello world".

hello:hello..l:"Hello world"
hello..c:`button
`show$`hello

See also TUI section.

(On Psion Series 3 and later compatible PDAs.)

PROC guihello:
 ALERT ("Hello, world!","","Exit")
ENDP

or

PROC hello:
  dINIT "Window Title"
  dTEXT "","Hello World"
  dBUTTONS "OK",13
  DIALOG
ENDP
#include <qapplication.h>
#include <qpushbutton.h>
#include <qwidget.h>
#include <iostream>

class HelloWorld : public QWidget
{
  Q_OBJECT

public:
  HelloWorld () ;
  virtual ~HelloWorld () ;
public slots:
  void handleButtonClicked () ;
  QPushButton *mPushButton;
};

HelloWorld::HelloWorld () :
  QWidget () ,
  mPushButton (new QPushButton ("Hello, World!", this))
{
  connect (mPushButton, SIGNAL (clicked ()) , this, SLOT (handleButtonClicked ())) ;
}

HelloWorld::~HelloWorld () {}

void HelloWorld::handleButtonClicked ()
{
  std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  QApplication app (argc, argv) ;
  HelloWorld helloWorld;
  app.setMainWidget (&helloWorld) ;
  helloWorld.show () ;
  return app.exec () ;
}

or

#include <QApplication>
#include <QPushButton>

int main (int argc, char *argv[])
{
 QApplication app (argc, argv) ;

 QPushButton hello ("Hello world!") ;
 hello.resize (100, 30) ;
 hello.show () ;
 hello.connect (&hello, SIGNAL (clicked ()) , SLOT (close ())) ;
 return app.exec () ;
}

See also TUI section.

(On Hewlett-Packard


Hello ()

TEXT "Hello, world!"

See also TUI section.

require 'wxruby'

class HelloWorldApp < Wx::App
 def on_init
 ourFrame = Wx::Frame.new (nil, -1, "Hello, world!").show
 ourDialogBox = Wx::MessageDialog.new (ourFrame, "Hello, world!", "Information:", \
         Wx::OK|Wx::ICON_INFORMATION).show_modal
 end
end

HelloWorldApp.new.main_loop


See also TUI section.

require 'gtk2'

Gtk.init
window = Gtk::Window.new
window.signal_connect ("delete_event") { Gtk.main_quit; false }
button = Gtk::Button.new ("Hello World")
button.signal_connect ("clicked") { Gtk.main_quit; false }
window.add (button)
window.show_all
Gtk.main
import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;

import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;

public class SWTHello {
  public static void main (String [] args) {
    Display display = new Display () ;
    final Shell shell = new Shell (display) ;
    RowLayout layout = new RowLayout () ;
    layout.justify = true;
    layout.pack = true;
    shell.setLayout (layout) ;
    

See also TUI section.

label .l -text "Hello, world!"
pack .l

See also TUI section.

import Tkinter
r = Tkinter.Tk ()
w = Tkinter.Label (r, text="Hello, world!")
w.pack ()
r.mainloop ()

or, more primitively:

import  
Sub Main ()
  MsgBox "Hello, world!"
End Sub
#include @"pfc\vpi\vpi.ph"

goal
 vpiCommonDialogs::note ("Hello World!").

This uses the Windows API to create a full window containing the text. Another example below uses the built-in MessageBox function instead.

#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ;

char szClassName[] = "MainWnd";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)
{
 HWND hwnd;
 MSG msg;
 WNDCLASSEX wincl;

 wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX) ;
 wincl.cbClsExtra = 0;
 wincl.cbWndExtra = 0;
 wincl.style = 0;
 wincl.hInstance = hInstance;
 wincl.lpszClassName = szClassName;
 wincl.lpszMenuName = NULL; //No menu
 wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
 wincl.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1) ; //Color of the window
 wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ; //EXE icon
 wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ; //Small program icon
 wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ; //Cursor

 if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

 hwnd = CreateWindowEx (0, //No extended window styles
    szClassName, //Class name
    "", //Window caption
    WS_OVERLAPPEDWINDOW & ~WS_MAXIMIZEBOX,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, //Let Windows decide the left and top
                   //positions of the window
    120, 50, //Width and height of the window,
    NULL, NULL, hInstance, NULL) ;

 //Make the window visible on the screen
 ShowWindow (hwnd, nCmdShow) ;

 //Run the message loop
 while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0) >0)
 {
    TranslateMessage (&msg) ;
    DispatchMessage (&msg) ;
 }
 return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message,
                 WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
 PAINTSTRUCT ps;
 HDC hdc;
 switch (message)
 {
 case WM_PAINT:
    hdc = BeginPaint (hwnd, &ps) ;
    TextOut (hdc, 15, 3, "Hello, world!", 13) ;
    EndPaint (hwnd, &ps) ;
    break;
 case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage (0) ;
    break;
 default:
    return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam) ;
 }
 return 0;
}

Or, much more simply:

#include <windows.h>
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)
{
  MessageBox (NULL, "Hello, world!", "", MB_OK) ;
  return 0;
}
<job id="HelloWorld">
    <script language="VBScript">
        WScript.Echo "Hello, world!"
    </script>
</job>
<job id="HelloWorld">
    <script language="JScript">
        WScript.Echo ( "Hello, world!" ) ;
    </script>
</job>

There are many ways to do this in XSL, the simplest being:

<xsl:template match="/">
 <xsl:text>Hello, world!</xsl:text>
</xsl:template>

If nested similar to the HTML version, it would be:

<xsl:template match="/">
 <html>
  <body>
   <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
 </html>
</xsl:template>

Type the following in a text file (e.g. hello.world.xul) and then open with Mozilla Firefox.

<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">
 <box align="center" pack="center" flex="1">
  <description>Hello, world</description>
 </box>
</window>

Esoteric programming languages

แก้

See: Hello world program in esoteric languages

Document formats

แก้

The following sequence of characters, expressed in hexadecimal notation (with carriage return and newline characters at end of sequence) :

48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 21 0D 0A

The following sequence of characters, expressed as binary numbers (with cr/nl as above, and the same ordering of bytes) :

00–07: 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00101100 00100000 01110111
08–0E: 01101111 01110010 01101100 01100100 00100001 00001101 00001010
\documentclass{article}
\begin{document}
 Hello, world!
\end{document}

(Using UTF-8 character set.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
           "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>Hello, world!</title>
 </head>
 <body>
  <p>Hello, world!</p>
 </body>
</html>

(simple)

<html><body>
<h1>Hello, world!</h1>
</body></html>

<html> and <body>-tags are not necessary for informal testing. You could even use the following:

<pre>Hello, World!</pre>

or simply write it as text without tags.

=== HTML 4.01 Strict=== (full)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>Hello, World!</title>
  </head>
  <body>
  <p>Hello, world!</p>
  </body>
</html>

Notice that the HEAD tag is optional and could be omitted. The first paragraph of the W3C Recommendation on The global structure of an HTML document also features this example.


%PDF-1.0
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Outlines 2 0 R
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Outlines
/Count 0
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /Pages
/Count 1
/Kids [4 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 3 0 R
/Resources << /Font << /F1 7 0 R >>/ProcSet 6 0 R
>>
/MediaBox [0 0 612 792]
/Contents 5 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<< /Length 44 >>
stream
BT
/F1 24 Tf
100 100 Td (Hello World) Tj
ET
endstream
endobj
6 0 obj
[/PDF /Text]
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /Type1
/Name /F1
/BaseFont /Helvetica
/Encoding /MacRomanEncoding
>>
endobj
xref
0 8
0000000000 65535 f
0000000009 00000 n
0000000074 00000 n
0000000120 00000 n
0000000179 00000 n
0000000322 00000 n
0000000415 00000 n
0000000445 00000 n
trailer
<<
/Size 8
/Root 1 0 R
>>
startxref
553
%%EOF


% Displays on console.
(Hello world!) =

%!
% Displays as page output.
/Courier findfont
24 scalefont
setfont
100 100 moveto
(Hello world!) show
showpage
{\rtf1\ansi\deff0
{\fonttbl {\f0 Courier New;}}
\f0\fs20 Hello, world!
}
Hello World
\bye

Media-based scripting languages

แก้
BlankClip ()
Subtitle ("Hello, world!")

(Creates a video with default properties)

on exitFrame me
 put "Hello, World!" 
end

Outputs the string to the message window if placed in a hhzhzx movie frame. Alternatively, to display an alert box stating the message you could use

on exitFrame me
 alert "Hello, World!"
end
#include "colors.inc"
camera {
 location <3, 1, -10>
 look_at <3,0,0>
}
light_source { <500,500,-1000> White }
text {
 ttf "timrom.ttf" "Hello world!" 1, 0
 pigment { White }
}