วิชวลเบสิกฟอร์แอปพลิเคชันส์

(เปลี่ยนทางจาก Visual Basic for Applications)

วิชวลเบสิกฟอร์แอปพลิเคชันส์ (Visual Basic for Applications, VBA) คือการใช้ภาษาวิชวลเบสิกในการเขียนโค้ดควบคุมโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เช่น ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ออโตแคด เป็นต้น

VBA ในไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 2007

ขณะนี้ไมโครซอฟท์อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนจากการใช้ VBA มาใช้ Visual Studio Tools for Applications (VSTO) ซึ่งใช้ฐานเป็นดอตเน็ตเฟรมเวิร์กแทน ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถDownloadได้โดยรุ่นล่าสุดคือ VSTO 2005 SE (Second Edition)

ตัวอย่าง

แก้

ใช้ภาษา VBA ในการเลือกข้อมูลจากตารางในไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล:

 '''Sub''' LoopTableExample

  '''Dim''' db As DAO.Database
  '''Dim''' rs As DAO.Recordset

  '''Set''' db = CurrentDb
  '''Set''' rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tblMain")

  '''Do Until''' rs.EOF
    MsgBox rs!FieldName
    rs.MoveNext
  '''Loop'''

  rs.Close
  db.Close
  '''Set''' rs = '''Nothing'''
  '''Set''' db = '''Nothing'''
 '''End Sub'''

VBA ยังสามารถสร้างฟังก์ชันของผู้ใช้ (User Defined Function : UDF) ที่ใช้ในไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล:

Public Function BUSINESSDAYPRIOR(dt As Date) As Date
  Select Case Weekday(dt, vbMonday)
  Case 1
    BUSINESSDAYPRIOR = dt -3
  Case 7
    BUSINESSDAYPRIOR = dt -2
  Case Else
    BUSINESSDAYPRIOR = dt -1
  End Select
End Function

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้