แชร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Cher)

คำสำคัญ "แชร์" หรือ "share" สามารถหมายถึง