ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

R ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)

R03A Adrenergics, inhalantsแก้ไข

R03AA Alpha- and beta-adrenoreceptor agonistsแก้ไข

R03AA01 Epinephrine

R03AB Non-selective beta-adrenoreceptor agonistsแก้ไข

R03AB02 Isoprenaline
R03AB03 Orciprenaline

R03AC Selective beta-2-adrenoreceptor agonistsแก้ไข

R03AC02 Salbutamol
R03AC03 Terbutaline
R03AC04 Fenoterol
R03AC05 Rimiterol
R03AC06 Hexoprenaline
R03AC07 Isoetarine
R03AC08 Pirbuterol
R03AC09 Tretoquinol
R03AC10 Carbuterol
R03AC11 Tulobuterol
R03AC12 Salmeterol
R03AC13 Formoterol
R03AC14 Clenbuterol
R03AC15 Reproterol
R03AC16 Procaterol
R03AC17 Bitolterol

R03AH Combinations of adrenergicsแก้ไข

R03AK Adrenergics and other drugs for obstructive airway diseasesแก้ไข

R03AK01 Epinephrine and other drugs for obstructive airway diseases
R03AK02 Isoprenaline and other drugs for obstructive airway diseases
R03AK03 Fenoterol and other drugs for obstructive airway diseases
R03AK04 Salbutamol and other drugs for obstructive airway diseases
R03AK05 Reproterol and other drugs for obstructive airway diseases
R03AK06 Salmeterol and other drugs for obstructive airway diseases
R03AK07 Formoterol and other drugs for obstructive airway diseases


R03B Other drugs for obstructive airway diseases, inhalantsแก้ไข

R03BA Glucocorticoidsแก้ไข

R03BA01 Beclometasone
R03BA02 Budesonide
R03BA03 Flunisolide
R03BA04 Betamethasone
R03BA05 Fluticasone
R03BA06 Triamcinolone
R03BA07 Mometasone
R03BA08 Ciclesonide

R03BB Anticholinergicsแก้ไข

R03BB01 Ipratropium bromide
R03BB02 Oxitropium bromide
R03BB03 Stramoni preparations
R03BB04 Tiotropium bromide

R03BC Antiallergic agents, excluding corticosteroidsแก้ไข

R03BC01 Cromoglicic acid
R03BC03 Nedocromil

R03BX Other drugs for obstructive airway diseases, inhalantsแก้ไข

R03BX01 Fenspiride


R03C Adrenergics for systemic useแก้ไข

R03CA Alpha- and beta-adrenoreceptor agonistsแก้ไข

R03CA02 Ephedrine

R03CB Non-selective beta-adrenoreceptor agonistsแก้ไข

R03CB01 Isoprenaline
R03CB02 Methoxyphenamine
R03CB03 Orciprenaline
R03CB51 Isoprenaline, combinations
R03CB53 Orciprenaline, combinations

R03CC Selective beta-2-adrenoreceptor agonistsแก้ไข

R03CC02 Salbutamol
R03CC03 Terbutaline
R03CC04 Fenoterol
R03CC05 Hexoprenaline
R03CC06 Isoetarine
R03CC07 Pirbuterol
R03CC08 Procaterol
R03CC09 Tretoquinol
R03CC10 Carbuterol
R03CC11 Tulobuterol
R03CC12 Bambuterol
R03CC13 Clenbuterol
R03CC14 Reproterol
R03CC53 Terbutaline, combinations

R03CK Adrenergics and other drugs for obstructive airway diseasesแก้ไข

R03D Other systemic drugs for obstructive airway diseasesแก้ไข

R03DA Xanthinesแก้ไข

R03DA01 Diprophylline
R03DA02 Choline theophyllinate
R03DA03 Proxyphylline
R03DA04 Theophylline
R03DA05 Aminophylline
R03DA06 Etamiphylline
R03DA07 Theobromine
R03DA08 Bamifylline
R03DA09 Acefylline piperazine
R03DA10 Bufylline
R03DA11 Doxofylline
R03DA20 Combinations of xanthines
R03DA51 Diprophylline, combinations
R03DA54 Theophylline, combinations excluding psycholeptics
R03DA55 Aminophylline, combinations
R03DA57 Theobromine, combinations
R03DA74 Theophylline, combinations with psycholeptics

R03DB Xanthines and adrenergicsแก้ไข

R03DB01 Diprophylline and adrenergics
R03DB02 Choline theophyllinate and adrenergics
R03DB03 Proxyphylline and adrenergics
R03DB04 Theophylline and adrenergics
R03DB05 Aminophylline and adrenergics
R03DB06 Etamiphylline and adrenergics

R03DC Leukotriene receptor antagonistsแก้ไข

R03DC01 Zafirlukast
R03DC02 Pranlukast
R03DC03 Montelukast
R03DC04 Ibudilast

R03DX Other systemic drugs for obstructive airway diseasesแก้ไข

R03DX01 Amlexanox
R03DX02 Eprozinol
R03DX03 Fenspiride
R03DX05 Omalizumab
R03DX06 Seratrodast
R03DX07 Roflumilast