ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

N ระบบประสาท (Nervous system)

N07A Parasympathomimeticsแก้ไข

N07AA Anticholinesterasesแก้ไข

N07AA01 Neostigmine
N07AA02 Pyridostigmine
N07AA03 Distigmine
N07AA30 Ambenonium
N07AA51 Neostigmine, combinations

N07AB Choline estersแก้ไข

N07AB01 Carbachol
N07AB02 Bethanechol

N07AX Other parasympathomimeticsแก้ไข

N07AX01 ไพโลคาร์พีน
N07AX02 Choline alfoscerate

N07B Drugs used in addictive disordersแก้ไข

N07BA Drugs used in nicotine dependenceแก้ไข

N07BA01 Nicotine
N07BA02 Bupropion

N07BB Drugs used in alcohol dependenceแก้ไข

N07BB01 Disulfiram
N07BB02 Calcium carbimide
N07BB03 Acamprosate
N07BB04 Naltrexone

N07BC Drugs used in opioid dependenceแก้ไข

N07BC01 Buprenorphine
N07BC02 Methadone
N07BC03 Levacetylmethadol
N07BC04 Lofexidine
N07BC51 Buprenorphine, combinations

N07C Antivertigo preparationsแก้ไข

N07CA Antivertigo preparationsแก้ไข

N07CA01 Betahistine
N07CA02 Cinnarizine
N07CA03 Flunarizine
N07CA04 Acetylleucine
N07CA52 Cinnarizine, combinations

N07X Other nervous system drugsแก้ไข

N07XA Gangliosides and ganglioside derivativesแก้ไข

N07XX Other nervous system drugsแก้ไข

N07XX01 Tirilazad
N07XX02 Riluzole
N07XX03 Xaliproden
N07XX04 Hydroxybutyric acid