ไกเซอร์ (แก้ความกำกวม)

ไกเซอร์ หรือ ไคเซอร์ อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

สถานที่แก้ไข

เรือแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข