ใบกำกับภาษีเต็มรูป

ใบกำกับภาษีเต็มรูป คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไป มีหน้าที่ต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งใบกำกับภาษีเต็มรูปจะต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (มาตรา 86/4)

 1. คำว่า "ใบกำกับภาษี"
 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
 4. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
 5. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
 6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 7. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 8. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง

โดยปกติแล้วผู้ซื้อสินค้าทั่วไปไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเว้นแต่

 1. เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกค่าสินค้าหรือบริการนั้นกับหน่วยงานต้นสังกัด
 2. เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า กรณีสินค้ามีมูลค่าสูงหรือมีบริการหลังการขาย เช่น คอมพิวเตอร์
 3. กรณีซื้อสินค้าและบริการเพื่อการค้า อาจนำหลักฐานนี้ไปใช้ในการขอรับภาษีมูลค่าเพิ่มคืน หากเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข