โอเมนตัม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โอเมนตัม (อังกฤษ: omentum) เป็นชั้นเยื่อบุช่องท้องที่หุ้มรอบอวัยวะภายในช่องท้อง แบ่งออกเป็น