โอลิโกเดนโดรไซต์

โอลิโกเดนโดรไซต์ (อังกฤษ: oligodendrocyte) เป็นเซลล์ค้ำจุนหรือเซลล์เกลียชนิดหนึ่งซึ่งสามารถพบได้ในระบบประสาทส่วนกลาง

หน้าที่แก้ไข

โอลิโกเดนโดรไซต์ทำหน้าที่สร้างเยื่อหุ้มไมอีลิน (myelin sheath) หุ้มแอกซอน (axon) ของเซลล์ประสาท เพื่อเป็นฉนวนปกป้องการรั่วไหลของกระแสประสาท ช่วยปกป้องใยประสาท และทำให้เกิดการส่งสัญญาณประสาทได้รวดเร็วขึ้น พบได้เฉพาะในระบบประสาทส่วนกลาง (ในระบบประสาทรอบนอกเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเยื่อหุ้มไมอีลินคือชวานเซลล์ (Schwann cell)) โดยเซลล์เกลียชนิดนี้แตกต่างจากชวานเซลล์ในระบบประสาทรอบนอกตรงที่ โอลิโกเดนโดรไซต์ 1 เซลล์ จะมีระยางค์ส่งไปห่อหุ้มแอกซอนของใยประสาทได้หลายเส้น[1]

ภาพเพิ่มเติมแก้ไข

เซลล์เกลียขนิดอื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://blustein.tripod.com/Oligodendrocytes/oligodendrocytes.htm