โอลิโกคีทา (Oligochaeta) เป็นชั้นหนึ่งในไฟลัมแอนเนลิดา เช่นไส้เดือน ไส้เดือนทะเล