โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เดิมเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) เปิดทำการการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 sต่อมาในปีการศึกษา 2530 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการ “โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา” เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จนกระทั่งในปีการศึกษา 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวง โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี ต่อมาในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก มีพื้นที่ให้บริการ 3 ตำบล คือ ตำบลนาไร่หลวง ตำบลชนแดน และตำบลยอด อำเภอเชียงกลาง

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
Trikate Prachasamakkee School
ข้อมูล
ชื่ออื่นต.ร.
ประเภทรัฐ
  • โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอของรัฐ
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญโยคา เว ชายดี ภูรี
ปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษา
สถาปนา21 มิถุนายน พ.ศ. 2531
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส08551301
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
จำนวนนักเรียน344 คน
สี███ น้ำเงิน
███ เหลือง
เว็บไซต์www.trikate.ac.th

ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศรวมพื้นที่สามตำบลดังกล่าวจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอสองแคว โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอ และในปี พ.ศ. 2540 กิ่งอำเภอสองแควได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสองแคว โรงเรียนจึงได้ยกฐานะอีกครั้งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอสองแควจนถึงปัจจุบัน