วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร่ เดิมโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า "โรงเรียนระมิงค์เทคนิคลำพูน" เปิดสอนด้านเกษตรกรรมและช่างอุตสาหกรรม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ และเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
คำขวัญเรียนดี กีฬาเด่น มีมารยาท พัฒนาชาติและตนเอง
สถาปนา25 มกราคม พ.ศ. 2528
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์htpp://www.northmbk.ac.th

หลักสูตร แก้

โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 สาขาวิชา ได้แก่

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แก้

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชาได้แก่

 • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  • สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • สาขางานก่อสร้าง
  • สาขางานสำรวจ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาพณิชยการ
  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาพาณิชอุตสหกรรม

  • สาขาการท่องเที่ยว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) แก้

สรย

สถานศึกษาในเครือ แก้

 • มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง แก้