โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

โรงเรียนเขมราฐพิยาคม เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขตที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำคัญของอำเภอเขมราฐ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่เปิดสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และยังเป็นโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของ สพฐ.

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
Khemarat Pitthayakom School
ข้อมูล
ชื่ออื่นข.พ. / K.P.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญเรียนเด่น ประพฤติดี สามัคคี กีฬาเยี่ยม
สถาปนา7 เมษายน พ.ศ. 2513
ผู้อำนวยการนายถนอม หลุมทอง
สีม่วง-เหลือง
เพลงมาร์ชเขมราฐพิทยคม, ที่นี่เขมราฐพิทยาคม, ชะช่าห้าคณะสี
เว็บไซต์http://www.kmp.ac.th

ปัจจุบันเปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา มีครู ทั้งสิ้น 109 คน คน มีนักเรียนประมาณ 1,800 คน

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2513 ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ. 2312 / 6422 ลงวันที่ 7 เมษายน 2513 โดยเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา แผนชั้นเรียน 2 - 0 - 0 นักเรียน 90 คน โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนเขมราฐ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยมีนายพิชัย มุขสมบัติ เป็นครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2514 สภาตำบลเขมราฐ ได้อนุญาตให้ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งมาจนถึงปัจจุบัน โดยความเห็นชอบของจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ. 2740 / 2525 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 และกระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 6146 จำนวนเนื้อที่ 171 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้อง ในปีการศึกษานี้เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 นายพิชัย มุขสมบัติ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร และแต่งตั้งให้ นายเกษม คำทวี มาปฏิบัติหน้าที่แทน ต่อมาใน พ.ศ. 2548 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพิชัย มุขสมบัติ พ.ศ. 2513-2521
2 นายเกษม คำทวี พ.ศ. 2521-2522
3 นายนายรักษา ศรีภา พ.ศ. 2522-2523
4 นายทองขาว โคตรโยธา พ.ศ. 2523-2525
5 นายจำนง เกลียวทอง พ.ศ. 2525-2527
6 นายบุญช่วย ธานี พ.ศ. 2527-2528
7 นายสรยุทธ วิศิษฏ์ศิลป์ พ.ศ. 2528-2534
8 นางพรรณี ขจรวิทย์ พ.ศ. 2534-2536
9 นายสมาน มโนเอื้อ พ.ศ. 2536-2539
10 นายชวลิต พลราษฎร์ พ.ศ. 2539-2547
11 นายบัญญัติ อุทธา พ.ศ. 2547-2552
12 นายสมภาร ทองมั่น พ.ศ. 2553 - 2554
13 นายบำรุง เกื้อกูล พ.ศ. 2554 - 2555
14 นายไพจิต จัยวัฒน์ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้